Вещь в художественном пространстве сборника “Физиология Петербурга” Красушкина, А.В.

УДК 821.161.1.(091)»18 Красушкина А.В., кандидат филологических наук, Череповецкий филиал университета РАО ВЕЩЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ СБОРНИКА “ФИЗИОЛОГИЯ ПЕТЕРБУРГА” Небольшие очерки…

Міста рідного краю як “мовчазні” речники епохи в літературно-критичних нарисах Романа Гром’яка, об’єднаних у книзі “Культура. Політика. Інтеліґенція. Публіцистика літературознавця” Луцак, С.М.

УДК 82. С.М. Луцак, к. філол. н., доцент, докторант Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МІСТА РІДНОГО КРАЮ ЯК…

Имя и текст Домащенко, А.В.

УДК 801.73 Домащенко А.В. кандидат филологических наук, НИИ славяноведения и компаративистики, Бердянский государственный педагогический университет ИМЯ И ТЕКСТ …Нужно иметь…

Особливості українських запорізько-надазовських говірок Пачева, В.М.

УДК 811.161. 2’282(477.64) Пачева В. М., кандидат філологічних наук, Мелітопольський державний педагогічний університет ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ЗАПОРІЗЬКО-НАДАЗОВСЬКИХ ГОВІРОК Говірки Запорізького Надазов’я…

Семантикосинтаксичні категорії складнопідрядного речення Христіанінова, Р.О.

УДК 811.161.2’38 Христіанінова Р. О., докторант, Інститут української мови НАН України CЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ Дослідження синтаксичних категорій складнопідрядного речення…

Функціонально-семантичне поле порівняння в трилогії “Тореадори з Васюківки” В. Нестайка Ніколашина, Т.І.

УДК 821. 161.2 – 3: 81’37 Т.І. Ніколашина, кандидат філологічних наук, доцент Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ…