ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ І НАПРЯМИ АНАЛІЗУ ТЕКСТУ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

Марина МИХАЛЬЧЕНКО,
асистент кафедри української мови та прикладної
лінгвістики Донецького національного університету
ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ І НАПРЯМИ АНАЛІЗУ
ТЕКСТУ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ
У статті розглянуто різні підходи до вивчення тексту в
сучасному мовознавстві. Проаналізовано дефініції тексту.
Схарактеризовано основні текстові категорії: цілісність,
членованість, зв’язність, інформативність, континуум,
проспекцію, ретроспекцію, модальність.
Ключові слова: лінгвістика тексту, текст, категорія
тексту, інформація, цілісність.
Дослідження особливостей тексту в сучасному
мовознавстві постає актуальним. Текст має досить нетривалу
історію вивчення, науковці аналізують його в багатьох аспектах.
Мета статті – дослідити основні концепції і напрями
аналізу тексту в сучасній лінгвістиці. Для досягнення
поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання:
1) розглянути основні підходи до вивчення тексту в сучасній
науці про мову; 2) проаналізувати дефініції тексту;
3) охарактеризувати основні категорії тексту.
За Т. Радзієвською, у 60 – 70-х роках ХХ ст. у лінгвістиці
домінував підхід згідно з яким дослідження тексту зводилося до
аналізу його компонентів, а текст розуміли як об’єкт, що
розкладається на частини.
Соціокомунікативний підхід був зумовлений впливом
прагматики і передбачав вивчення комунікативних
особливостей тексту. Об’єктами аналізу стали тексти різних
жанрів. Текст почали розглядати з позицій мовленнєвої
діяльності, приділяючи окрему увагу категоріям адресанта й183
адресата, комунікативній інтенції, комунікативній ситуації, типу
комунікативного процесу тощо.
Як зазначає О. Селіванова, «в останньому двадцятиріччі
ХХ століття в лінгвістичній науці на перший план вийшла
окреслена раніше тенденція до вивчення тексту як складного
комунікативного механізму, посередника комунікації, що фіксує
стратегічну програму адресанта, яка сприймається й
інтерпретується адресатом» [Селиванова 2002, с. 10]. Якщо
раніше основна увага науковців була спрямована на будову
тексту, то тепер у фокусі перебуває його функціонування.
Утверджуються процесуальний і функціональний підходи до
вивчення тексту. У межах цих підходів лінгвісти аналізують
процеси породження та сприйняття тексту, вивчають
особливості різних типів тексту.
У сучасній науці «кожне досить серйозне дослідження з
вивчення тексту завжди є комплексом різних підходів» [Загнітко
2006, с. 15], вимагає залучення даних суміжних наук, розгляду
семантичних, синтаксичних, стилістичних, прагматичних,
соціокультурних особливостей тексту.
На сьогодні в лінгвістиці немає єдиного погляду на
поняття текст. На думку О. Селіванової, відсутність
загальноприйнятої дефініції тексту зумовлена такими
чинниками:
1) формально-структурна різноплановість текстів;
2) функціонально-жанрове, стилістичне розмаїття текстів;
3) різні підходи до вивчення тексту (онтологічний,
гносеологічний, лінгвістичний, психологічний, прагматичний,


Loading...