БІБЛІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

До видання увійшли фольклористичні і літературознавчі праці, написані впродовж 1972-2002 рр. Більшість із них друкувалися як перед­ мови до фольклорних видань, у фахових часописах, в тому числі й зару­ біжних, у періодичній пресі. Міф, міфологія, міфологізм, міфокритика, міфопоетика: історія інтер­…

ЛІТЕРАТУРА І ПРИМІТКИ

1. Дем’ян Г. Таланти Бойківщини. Львів: «Каменяр», 1991. — С. 4-8. 2. ХлантаІ. Степан Мишанич: фольклорист// ХлантаІ. Літератур­ не Закарпаття у XX столітті: Біобліографічний покажчик. — Ужгород: «Закарпаття», 1995. — С. 480-483. 3. Дем’ян Г. Мишанич Степан Васильович // Українська…

Короткі висновки

В Україні та багатьох інших державах Європи і Америки Степана Мишанича знають як одного із найвизначніших сучасних учених фольк­ лористів, автора сімох опублікованих монографічних досліджень, десять­ ох збірників усної народної творчості, трьох програм з фольклористики та двох сотень статей, повідомлень…

8. Домашній архів

Як і майже в кожного вченого, у Степана Мишанича за попередні десятиріччя активної наукової і навчально-викладацької праці та гро­ мадської діяльності сформувався чималий архів. Він складається не тільки з особистих паперів, численного листування та різних інших матеріалів звичайного побутового походження….

7. Особиста бібліотека

Виважене захоплення україністичною літературою було тим пер­ шим видом діяльності Степана Мишанича, який викликав у мене і щиру повагу, і високу довіру. Зрештою, так майже завжди буває, що найкраще пізнаєш внутрішній світ людини за її домашньою книгозбірнею. А вона в…

6. Заняття фотографією

Огляд життя і діяльності Степана Мишанича буде неповним, якщо хоча б коротко не згадати його тривалої і дуже результативної та успі­ шної праці в такій галузі, як фотографія. І тут він вийшов на високий рівень професіоналізму. А захоплення було настільки…

5. Праця в наукових експедиціях

Як під час роботи в ІМФЕ АН УРСР, так і після переїзду в Донецьк, учений у перші роки своєї діяльності спочатку в ролі учасни­ ка, а згодом організатора і керівника, результативно працював у науко­ вих експедиціях до різних регіонів України…

4. У Донецькому національному університеті

Створена майже постійними, за власними і неодноразовими вис­ ловлюваннями Степана Мишанича, війнами і підтримувана нечуваним у світі кривавим терором загальнодержавного масштабу, російська імперія безвідворотно наближалася до розпаду. Найпотужнішою силою, яка своєю безперервною боротьбою готувала цей крах, прокладаючи собі шлях до…

3. Монографія «Усні народні оповідання: Питання поетики», докторська дисертація та збірники українського фольклору

Етапною не лише в особистій науково-дослідницькій діяльності, але й для всієї української фольклористики, принаймні тієї її великої частини, яка стосується прозової творчості, стала праця вченого «Усні народні оповідання: Питання поетики»™. Такого глибокого, багатопроб- лемного і висококваліфікованого аналізу цього жанру української…

2. Науково-дослідницька діяльність в ІМФЕ АН УРСР

Визначальним кроком Степана Мишанича на його життєвому шля­ ху був перехід у 1972 році на постійну роботу в Інститут мистецтвоз­ навства, фольклористики й етнографії ім. М.Рильського Академії наук УРСР. Очевидно, іцо на цей вибір, як і на саме заняття усною…

1. Навчання в університеті і перші 12 років культурологічної праці

Сформоване змалку в хліборобській родині усвідомлене розумін­ ня ваги постійної працьовитості допомогло з максимальною раціональн­ істю використати й розвинути вроджений талант. «Після сьомого класу я вступав у педучилище в Ужгороді. Поніс документи босий, бо взути нічого було. Здав документи. Почали…

Григорій ДЕМ’ЯН ФУНДАТОР СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ НА ДОНЕЧЧИНІ (Слово про Автора) Вступ

Бойківська частина України здавна славилася тим, що дала націо­ нальній історії та культурі сотні визначних діячів. Багато з них були вихідцями із Закарпаття. Протягом останніх трьох десятиріч упевнено до цієї славетної когорти ввійшов і вчсний-фольклорист, доктор філо­ логічних наук, професор…

ЛІТЕРАТУРА І ПРИМІТКИ

/. Бібліографію видань і досліджень див.: Апдрієвський Ол. Бібліогра­ фія літератури з українського фольклору. Т.1 // Матеріали до історії української етнографії. / Заред. акад. А.Лободи, — Т.1. ~ К. 1930; Бібліог­ рафія українського народознавства: У 3-х т. / Зібрав і…

КАРПАТСЬКИЙ ЦИКЛ НАРОДНИХ БАЛАД У ПОРІВНЯЛЬНОМУ ЗІСТАВЛЕННІ — 2

Наведемо один із найповніших записів балади, здійснений нами від талановитого носія пісенної епіки із с. Репиинс, Міжгірського райо­ ну на Закарпаїті Івана Васильовича Бігаря [45]: Там за горов, там за ділом Оре Анця сивьім волом. Ще борозду не зорала, Мати…

КАРПАТСЬКИЙ ЦИКЛ НАРОДНИХ БАЛАД У ПОРІВНЯЛЬНОМУ ЗІСТАВЛЕННІ — 1

Понад століття відбувалося нагромадження народних балад фоль клористами слов’янських народів — сербськими, болгарськими, чеськи­ ми, словацькими, польськими, українськими, російськими, білоруськими та ін. — з тим, щоб виокремити баладу в автономний пісенний жанр і започаткувати його вивчення у контексті національного фольклору…