СПІЛЬНОСЛОВ’ЯНСЬКА І НАЦІОНАЛЬНА СВОЄРІДНІСТЬ У ХУДОЖНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ БАЛАДИ — 2

Разом з тим балади і народна проза можуть настільки по різному інтерпретувати один і той же сюжет, мотив, що напрошується висновок про їх різні генетичні джерела, вплив певних обставин ТОЩО. Так, якщо в баладах про кровозмішання (Покажчик… II —А, І1—…

СПІЛЬНОСЛОВ’ЯНСЬКА І НАЦІОНАЛЬНА СВОЄРІДНІСТЬ У ХУДОЖНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ БАЛАДИ — 1

Балади один з підрозділів народного епосу, що зберіг надзви­ чайну життєздатність і в наш час, незважаючи на те, що своїми витока­ ми він сягає родового суспільства та язичницької міфології. Нашарування епох, тісні взаємозв’язки з іншими жанрами в системі фольклору та…

СЕНЬСЬКІ УСКОКИ В СЕРБСЬКОМУ НАРОДНОМУ ЕПОСІ — 2

Коли вся чета розбігається і він залишається сам з двома побра­ тимами, він не зрікається наміру вступити у бій з великим турецьким 423 Степан Мишанич загоном на чолі з Куною-Хасаном агою і перемагає. Пісня підкреслює скромність Тадиї Сенянина, який ніколи…

СЕНЬСЬКІ УСКОКИ В СЕРБСЬКОМУ НАРОДНОМУ ЕПОСІ — 1

Майже півтора століття, з 1371 р. від битви на Маріці до боїв у Банаті 1552 р. народи Югославії, як і всі південнослов’янські народи, мужньо захищалися від навали могутньої орди Османської імперії. Але в нерівній боротьбі до середини XVI ст. одна…

СПІЛЬНІ РИСИ СЕРБСЬКОГО ЕПОСУ ПРО СТАРИНУ НОВАКА ТА ОПРИШКІВСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ ПРО ОЛЕКСУ ДОВБУША — 2

Подібна ситуація, до того ж майже дослівно змальована в старому юнацькому епосі, коли Марко Кралевич просить допомоги у своєї віли- посестри: Не си данас, посетримо вило? ТЬе си данас — ниІ)е те не било! Еда си се криво заклшьала: Т>е…

СПІЛЬНІ РИСИ СЕРБСЬКОГО ЕПОСУ ПРО СТАРИНУ НОВАКА ТА ОПРИШКІВСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ ПРО ОЛЕКСУ ДОВБУША — 1

Гайдуцтво й опришківство — два дуже близькі явища у житті південнослов’янських та українського народів, які виникли ще в ранній стадії феодалізму. Наступ турків на Балкани не можна вважати першоп­ ричиною появи гайдуцтва, як і не можна твердити, ніби карпатське оп­…

ПРОБЛЕМА ПОРІВНЯЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ ЕПОСУ УКРАЇНСЬКОГО ТА ПІВДЕННОСЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ (ХІХ-поч. ХХст.) — 3

* * * Дискусією навколо статті М.Дашкевича закінчується дожовтне­ вий період порівняльного вивчення епосу українського та південно-сло­ в’янських народів, що охопив майже століття. Цей період характерний великою розмаїтістю фольклористичних шкіл, напрямів, методів у пошу­ ках спільних джерел та історичних зв’язків…

ПРОБЛЕМА ПОРІВНЯЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ ЕПОСУ УКРАЇНСЬКОГО ТА ПІВДЕННОСЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ (ХІХ-поч. ХХст.) — 2

Однак далі цієї тези М.Сумцов не йде. Намагання вивести мотив смерті бандуриста в українській думі з аналогічної сербської пісні («Бо- лап Иво») не привело його до бажаних наслідків. Попри всю подібність 373 Степан Мишанич думи і сербської пісні важко допустити…

ПОРІВНЯЛЬНІ СТУДІЇ. ПРОБЛЕМА ПОРІВНЯЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ ЕПОСУ УКРАЇНСЬКОГО ТА ПІВДЕННОСЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ (ХІХ-поч. ХХст.)

Ця проблема є лите частиною широкого і надзвичайно важливого питання спільних джерел та історичних зв’язків епіки східних і півден­ них слов’ян, що стоїть в центрі уваги української фольклористики ось уже понад півтора століття. Розкриття зв’язків та спільних джерел епо­ су…

ЛІТЕРАТУРА І ПРИМІТКИ

1. ДобролюбовII. А. «Слухи». — Поли. собр. соч.: В 6 т. — М., 1937. — Т. 4.-С. 428-429. 1а. Кривава книга. Передрук з видань 1919 та 1921 років / Упорядн. ВВТор передмови та пояснень Ярослав Радевич-Винницький. — Дрого­ бич: Відродження,…

БІЛЯ ДЖЕРЕЛ НАРОДНОЇ ПРОЗИ — 4

* * * Практика записування оповідальної творчості, у тому числі й ус­ них оповідань, тісно пов’язана з яскравими індивідуальностями, з тала­ новитими оповідачами, наділеними від природи спосте режливістю, умінням вирізнити в певному явищі, предметі, характері найсуттєв­ іше і розповісти про…

БІЛЯ ДЖЕРЕЛ НАРОДНОЇ ПРОЗИ — 3

* * * Класична естетика XIX ст. розглядає навколишню дійсність, повсяк­ денне життя не лише як об’єкт зображення літератури й мистецтва, як джерело фабул і сюжетів, характерів і стилів, а й як середовище, де щохви­ лини відбуваються події, «в яких…

БІЛЯ ДЖЕРЕЛ НАРОДНОЇ ПРОЗИ — 2

* * * Форма вияву усних оповідань надзвичайно різноманітна: тут і емоційні враження від недавніх подій, монологи-роздуми, монологи-сповіді, лапідарні за формою вислову чутки й поголоски з великим діапазоном часово-просторових співвідношень, безкінечні товариські бесіди за найрі­ зноманітніших умов і, нарешті, розповіді…

БІЛЯ ДЖЕРЕЛ НАРОДНОЇ ПРОЗИ

«Я мушу записати все, що розказують, але не зобов’язаний всьому вірити». Геродот. Історія Роль усних оповідань як благодатного матеріалу для вивчення суспільної думки, для пізнання життя, світогляду, психології народу де­ мократична критика, прогресивні діячі літератури і мистецтва відзнача­ ли уже…

ЛІТЕРАТУРА І ПРИМІТКИ

1. Персі Томас. Реліквії стародавньої англійської поезії. В 3-х т., 1765-1794. 2. Українські пісні видані М.Максимовичем . Фотокопія видання 1827 р. — К.: Вид-во АН УРСР, 1962. — С. УІІ-УШ. 3. Лінтпур. II. В. Народні пісні-балади Закарпаття / Народні бала­…