СУЧАСНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ БАЛАДИ В КАРПАТАХ — 3

Значна частина варіантів балади «дівка хлопця вчарувала» мотив самого процесу чарування подає невиразно. Лише в одному зразку, запи­ саному 1977 р. в с. Славське Сколівського району Львівської області, дівчина змушена звернутися до чарів, «бо її милий до двох разом хо­…

СУЧАСНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ БАЛАДИ В КАРПАТАХ — 2

* * * На всіх станах вивчення балад складним для дослідників було питання класифікації творів даного жанру. Відомо, що питання класифі- 270 Поетика фольклорних жанрів кації є теоретичною проблемою, яка передбачає певний рівень узагаль­ нення емпіричного матеріалу за певними ознаками…

СУЧАСНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ БАЛАДИ В КАРПАТАХ — 1

Усна народна творчість — не скам’яніла спадщина минулих часів, не потенційний музейний релікт, а чутливе дзеркало бурхливого сьогодення, важливий складник нашої живої духовності. Це живий організм, в якому одні клітини старіють і гинуть, а інші народжуються і сягають розквіту. Цей…

ЛІТЕРАТУРА І ПРИМІТКИ

1. Вперше цс зробив В.Гнатюк 1900 р. Див.; Етнографічні матеріали з Угорської Русі, зібрав Володимир Гнатюк. — Т.Ш // Етнографічний збірник. — Т.ІХ. — Львів, 1900.-С. 128-140. 2. Дей О.І. Українська народна балада. — К.: Наук, думка, 1986. С. 9-10….

ГЕНЕЗА УКРАЇНСЬКИХ АРХАЇЧНИХ БАЛАД З ХОРОВОЮ ОСНОВОЮ — 2

У процесі переходу обрядової пісні в баладу мотив інцесту випав, зазнав змін фінал: замість заборони-табу появився мотив метаморфози, характерний для давніх балад. У деяких варіантах мотив метаморфози навіяний християнськими легендами: Де сама впала — там церква стала, Де рука впала…

ГЕНЕЗА УКРАЇНСЬКИХ АРХАЇЧНИХ БАЛАД З ХОРОВОЮ ОСНОВОЮ — 1

Народна балада — один із найдавніших і разом з тим найпродук­ тивніших жанрів (антижанрів) народної творчості, у якому до нашого часу збереглися, відгомони доби міфологічного мислення, нашарування епох. Проблема тривалої еволюції жанру — від зародження в лоні синк­ ретичної обрядової…

ОДИН ІЗ ПІДРОЗДІЛІВ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ДУМ — 2

Уперше публікуємо кілька текстів з картин «Козак Мамай». Перші два з них взято із записів В.Білозсрського, що зберігаються у Санкт- Петербурзькому архіві Російського географічного товариства (ф. XXXI, спр. 25, арк. 75-76, 85-88): ВІРШІ ПРО ГАЙДАМАКА МАМАЯ [72] Гей, гей бандура…

ОДИН ІЗ ПІДРОЗДІЛІВ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ДУМ — 1

Українські думи належать до витворів народного генія, який сто­ літтями підтримував історичну пам’ять народу, зберігав народ від роз­ чинення в чужинецькому духовному полі- Століттями завойовники пле­ кали месіанські амбіції по «врятуванню» відсталих народів і племен, формували міфи про відвічну великопольськість…

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ГОЛОСІННЯ — 4

* * * Голосіння як фольклорний жанр відзначаються своєрідним по­ етичним стилем, оригінальними поетичними засобами й прийомами. Найхарактерніша з них, на думку більшості дослідників, — голосільна тавтологія, яка надає їм особливої емонійної забарвленості, ліричної тональності. Одна й та ж інформація…

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ГОЛОСІННЯ — 3

Ось голосить за своєю маленькою дочкою Ганна Присяжнюк, жінка із багатим фольклорним репертуаром, натура високопостична, творча. У голосінні настільки природно переплетені традиційні ліричні мотиви зі спогадами голосільниці, із висловом її почуттів, що важко розрізнити за стилем створене експромтом і запозичене,…

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ГОЛОСІННЯ — 2

* * * Зафіксовані фольклористами протягом останніх 150 років голосіння є складним, багатокомпонентним, сформованим історично явищем, окремі елементи якого можуть відноситися до різних епох, формацій і відбивати різні стадії художнього мислення народу. У цьому плані видається слаб­ ко аргументованим твердження…

ПОЕТИКА ФОЛЬКЛОРНИХ ЖАНРІВ. Степан Мишанич. УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ГОЛОСІННЯ — 1

Голосіння як художній вислів туги й горя, болю й розпуки супро­ водять такі трагічні моменти в житті людини, як смерть близьких, трива­ ла вимушена розлука з родиною та рідними місцями, хвилини відчаю, коли людині стає нестерпно важко. Голосіння, отже, широко…

ПРИНЦИПИ НАУКОВОГО ВИДАННЯ ПОВНОГО ЗІБРАННЯ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ДУМ. ПРОБЛЕМИ ТЕКСТОЛОГІЇ. Продовження.

* * * Відомо, іцо в системі фольклорних жанрів думи посідали особливе місце завдяки своїй здатності втілювати історичну пам’ять народу, підтримувати його національну самосвідомість, тобто завдяки своїй суспільній, стико-виховній функції. Ще на початку XIX ст. автор передмови до першої друкованої…

ПРИНЦИПИ НАУКОВОГО ВИДАННЯ ПОВНОГО ЗІБРАННЯ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ДУМ. ПРОБЛЕМИ ТЕКСТОЛОГІЇ

Записування українських народних дум розпочалося в XVII ст. і триває до нашого часу. Таким чином за більш ніж трьохсотлітній період нагромаджено значний матеріал, хоча уже перші записувачі застали, мабуть, завершальний етап живої думової традиції, етап певного згасання її продуктивного розвитку….

ВІД ФАКТУ ДО ХУДОЖНЬОГО УЗАГАЛЬНЕННЯ (МАЙСТЕРНІСТЬ ОПОВІДАЧА)

Сучасна наука стверджує безперервний характер естетичної діяльності людини. Мистецтво — вища її межа, подібно тому як наука — межа логічно-пізнавальної діяльності, котра теж відбувається безперер­ вно 11 ]. Найбільш наочно ця теза простежується в усній творчості народу. Фольклор ніколи не…