ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Св. Августин—217 Аврахов Г.—11, 464 Адамович А.—413 Адельгейм Є.—187, 480 Айні С—480 Айтматов Ч.—273 Альєнде С—338, 339 Андерсен Г.-К.—445 Андієвська Е.—32, 213, 214, 226— 231 236 Андріяшик Р.—6, 17, 19, 22, 241, 249, 256, 367, 389—395, 471 Андрусів С.—484 Бабенко…

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Андріяшик Р. Люди зі страху. К, 1966; Додому нема вороття. К, 1976; Думна дорога. К, 1982; Сад без листопаду. К, 1986; Сторонець. К, 1992. Базилевський В. Вертеп: Хроніка душі. К-, 1992; І зав’язь дум, і вільній лет пера: Літературно-критичні статті,…

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО І КРИТИКА — 2

У періодичній пресі восьмитомна «Історія…» оцінювалась загалом позитивно. Були, щоправда, спроби партійних функ­ ціонерів піддавати ревізії принципи добору в «Історію…» пи­ сьменницьких імен, потрапила у виступ першого партійного секретаря України негативна оцінка 8-го тому, і це накинуло на видання тінь…

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО І КРИТИКА — 1

У часи так званої «хрущовської відлиги», що настала після XX з’їзду КПРС, радянське суспільство лиш вибило ТЮреМНу Перегородку, ЩОб ОПИНИТИСЯ В ІНШІЙ Камері ЦІЄЇ в’язниці. Хоча зовні, коли говорити саме про критику й істо­ рію літератури, все поставало ніби в…

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ДІТЕЙ. 1900—1980-ті роки

Література для юного читача початку століття постала з гуманістичних традицій української літератури XIX ст. і так само мала дві виразно окреслені тенденції, дві проблем­ но-тематичні домінанти. Одна з них — це виховання загаль­ нодемократичного світогляду, людської гідності, честі, внутрішньої свободи…

Василь Минко (1902—1989)

Василь Минко (1902—1989) належить до старшого покоління українських драматургів, хоч популярність здо­ був у повоення, створивши відому в свій час комедію «Не називаючи прізвищ» (1952). Зрушення в драматургії початку 50-х років, пов’язані з засудженням теорії безконфліктності, широкою дискусією з приводу…

Микола Зарудний (1921—1993)

Микола Зарудний (1921—1993). Доля письмен­ ника типова для представників його літературного поколін­ ня: сільське дитинство, далі — в місто по науку, потім війна як джерело колективного людинознавчого досвіду, журна­ лістський хліб як початкова школа оволодіння словом,— і творчість. Перша драматургічна…

Олексій КоЛОМІЄЦЬ (1919—1994)

Олексій КоЛОМІЄЦЬ (1919—1994). Комедія дра­ матурга-початківця О. Коломійця «Фараони» (1961) мала гучний успіх. У сезоні 1962 р. її поставив 71 театр 1992 ра­ зи, в наступному році — 61 театр 1222 спектаклі. Успіх «Фа­ раонів» зумовили щирий талант комедіографа, сміливе…

ДРАМАТУРГІЯ

Недовге «потепління» 60-х років благотворно й своєрідно позначилося на українській драматургії: вектор її розвитку дедалі більше тяжіє до пошуку національної специфіки жанру, традиційних для нашої культури тем та ідей, проблемних вирішень, зокрема у сфері морально-філо­ софській. Етапна межа драматургічного поступу…

Микита Годованець (1893—1974)

Микита Годованець (1893—1974). Народився письменник 26 вересня 1893 р. в селі Вікнина на Поділлі в селянській родині. Після навчання в церковнопарафіяльній школі 1906 р. вступив до учительської школи в Степашках, де розпочав своє знайомство з українською та світовою літе­ ратурою….

САТИРА І ГУМОР

Наприкінці 50-х — на початку 60-х років у сатирико-гу- мористичному жанрі помітне певне пожвавлення, дедалі ча­ стіше з’являються твори, позначені критичним пафосом сто­ совно висміюваних негативних фактів і явищ. Деякі зміни громадсько-політичної атмосфери в суспільстві давали надії і на вільний…

Володимир Яворівський (1942 р. нар.)

Він міг би бути «поетом, який перейшов у прозу», і, таким чином, ще раз підтвердити усталену «традицію», згідно з якою роки схиляють поета до суворої прози. Але завдяки «щасливому випадкові» цього не сталося: написана вільним віршем і вже підготовлена до…

Юрій Щербак (1934 р. нар.)

За широтою різнорідних творчих зацікавлень постать Юрія Щербака одна з найбагатогранніших у сучасній українській літературі. Це стосується і його праці в жанрах прози, публіцистики, драматургії, поезії, і діяльності як відо­ мого лікаря-епідеміолога, доктора медичних наук, еколога, політичного та державного діяча….

Віктор Близнець (1933—1981)

Віктор Близнець народився в селі Володимирівці на Юро- воградщині 10 квітня 1933 р. У 1957 р. закінчив факультет журналістики Київського університету, працював у газеті «Комсомольское знамя», в апараті ЦК ЛКСМУ, в редак­ ціях журналів «Піонерія» та «Малятко», заступником голов­ ного…

Роман Андріяшик (1933 р. нар.)

Роман Андріяшик належить до покоління, яке прийшло в літературу в 60-ті роки, в часи великих сподівань. Україн­ ська проза 60-х відобразила початок процесу вивільнення особистості, перегляду еталонів суспільної моральності. Усвідомлення значущості й самоцінності людської індивіду­ альності дало нову якість літератури,…