БІБЛІОГРАФІЯ — 5

«Історія української літератури у восьми томах». Том 6. Література періоду боротьби за перемогу соція- лізму (1917-1932). — К., АН УРСР, 1970, стор. 23-25, 29, 34-38, 40, 42-44, 50, 54, 62-64, 66, 70-71, 73-75, 81-84, 124, 125, 130, 142, 146, 154,…

БІБЛІОГРАФІЯ — 4

Гординський Я., «Літературна критика підсовєтської України». — Л., Українська Могилянсько-Мазепинська 751 Академія Наук, 1939, стор. 11, 13-15, 40, 42-47, 54, 58-61, 64-67, 69, 70, 75-79, 81, 84, 88, 99, 101, 105, ПО, 116-121, 124. Николишин С, «Культурна політика большевиків і…

БІБЛІОГРАФІЯ — 3

«Хроніка ВАПЛІТЕ». — «Вапліте», ч. 1. X., 1927, стор. 153-154. Хуторян А., Літературні нотатки (Про «Вапліте»). — «Пролетарська правда», ч. 207. К., 1927. , [Рецензія на кн. Я. Савченка «Поети й беле­ тристи»]. — «Літературна газета», ч. 13. К., 1927….

БІБЛІОГРАФІЯ — 2

ТВОРИ В ПЕРЕКЛАДАХ 1922 За гранями зима (Переклад В. Сосюри). — «Зори гря­ дущего», ч. 1. X., 1922, стор. 26. 1924 За гранями зима. На позиции. Голод. — У кн.: «Анто- логия украинской поззии в русских переводах». Ред. А. Гастов…

ДОДАТКИ. БІБЛІОГРАФІЯ.

Бібліографія М. Хвильового розміщена за таким пляном: 1. Поезія; 2. Проза; 3. Критика, публіцистика, листи; 4. Твори, які появилися під псевдонімами; 5. Твори в перекладах; 6. Про життя і творчість М. Хвильового. Розділи про поезію і прозу поділено на дві…

ОСІННІЙ ПРОМІНЬ

З Григорія Петникова І Іскряній електричній, незбагненній Цих фюкадло злотолистя в’ю Цих от «лао», що плинуть рікою, Цих очей пізнаю по тобі. Цих очей м’єї Дзіни і Мверу На берегах потаємних зіниць Я сказав і дзвональне древо Зацвіло, зацвіло, повело….

ЛІТЕРАТУРНА ЗАГАДКА

Коли ж його «візьмуть в роботу», О, скільки вереску і крику: Реакція! Проти голоти! Я вас в чека! Я вас у пику! Коли б його була ще й сила, Він дійсно б так «обтяпав діло».

РОЗДІЛ IX. ТВОРИ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО. Микола Хвильовий — НА ВЕРХІВ’Я

Греби, весляре, на верхів’я: Король-весляре, на верхів’я! В люстерці гроз, в люстерці снів, в люстерці гроз безмежних. Ой, покотися надхмарним покотом, що буйний грім. Загогочи скаженим рокотом, що буйний грім. Та закувала чуйна хмара* й заплакали дощі, пішли отари —…

РЕЗОЛЮЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ВІЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРОЛЕТАРСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВАПЛІТЕ

14 січня 1928 року, м. Харків Члени Вільної Академії Пролетарської Літератури — ВАПЛІТЕ, неухильно і цілком вважаючи за єдиного свого класового провідника Комуністичну Партію та бажаючи і надалі з подвійною силою і енергією працювати на ко­ ристь пролетарської культури та…

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ВАПЛІТЕ

Присутні: Куліш, Вражливий, Громов, Копиленко, Смолич, Майський, Іванов, Тичина, Лейтес, Слісаренко, Яновський, Коцюба, Сенченко, Иогансен, Люб- ченко, Панч, Дніпровський. Початок — 9 г. — кінець — 12 г. 50 х. Головує — Куліш, потім — Громов. Куліш пояснює перед загальними…

РУКОПИС КУЛІША

1. Після виключення трьох ВАПЛІТЕ й надалі існува­ тиме, як самостійна і незалежна від інших письменницьких угруповань літературна організація. 2. Після виключення й оголошення протокольної про це виписки жодного виступу нашого, що плямував би ви­ ключених товаришів, або визначав якесь…

УХВАЛА СЕКРЕТАРІЯТУ ЦК КП(б)У

Цілком таємно Комуністична Партія (б-в) України Центральний Комітет12 Харків, вул. Карла Лібкнехта, ч. 64, комутатор Ч. 9-11 Ч. С-т69§8 21. III. 1927 Фр[акції] ВАПЛІТЕ; т. т. Попову М., Хвилі Витяг з протоколу ч. 69 засідання С[екретарія]ту ЦК КП(б)У від 14….

ДО ВІДДІЛУ ПРЕСИ ЦК КП(б)У

На Ваші листи з 4/II і 10/II ц. р. пояснюємо: Підчас літературної дискусії т. Хвильовий, а згодом і т. т. Яловий і Досвітній прийшли до помилкових твер­ джень, що набрали далі суто-політичного значіння і поста­ вили літературну організацію ВАПЛІТЕ в…

ДО КОМФРАКЦІЇ ВАПЛІТЕ

За відомостями редакції «Комуніста» ЗО січня ВАПЛІТЕ виключила зі свого складу т. т. Хвильового, Ялового і Досвітнього. В постанові ВАПЛІТЕ ні слова не сказано про мо­ тиви9 виключення названих товаришів. Відділ преси гадає, що виключення 3-х комуністів зі складу такої…

ПОСТАНОВИ ВАПЛІТЕ

Про з ‘їзд пролетарських письменників (постанова зага­ льних зборів 25. І. 27 р.) Вважаючи на те, що: 1) Оргбюро в справі скликання Всеукр. з’їзду пролетарських письмен­ ників своїм більш як зневажливим відношенням до ВА­ ПЛІТЕ одгородило нас од можливости взяти…