ТЕКСТ ЯК КАТЕГОРІЯ ЛІНГВОСТИЛІСТИКИ

Поняття тексту. Серед лінгвістичних проблем семантична є завжди актуальною насамперед тому, що в мовній семантиці відображається весь пізнавальний і уявний світ людини, її зв’язки з природою, з усім людством, та й сама мова. Переважно це стосується лексичної семантики мови. Багатоманіт-…

ЖАНР

Систему кожного функціонального стилю складають підстилі як частини і різновиди його та жанри. Жанр (від фр. £епге — рід, вид) — це «вид творів у галузі якого-небудь мистецтва, який характеризується певними сюжетними та стилістичними ознаками… Спосіб що-небудь ро- 209 бити;…

КОЛОРИТ

Колорит — це певна тональність тексту, яка закладається мовцем з метою викликати у слухача відповідний настрій, емоції, тон спілкування. Кожний текст більшою чи меншою мірою містить у собі стилістичний колорит своєї доби, хоча ми не завжди його й помічаємо, тому…

СТИЛІСТИЧНА ПАРАДИГМА

Слово парадигма (від гр. рагасіеі§та — приклад, взірець) використовувалося ще в античній граматиці на позначення зразків словозміни імен і дієслів з тим, щоб визначити їх типи. Це були таблиці, списки словоформ, до яких можна було звертатися, коли виникала потреба класифікувати,…

СТИЛІСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Серед понять стилістики, яка сформувалася в межах мовного розділу риторики — елокуції, стилістичне значення належить до найголовніших. Без нього не обходиться жодна робота з лінгвостилістики. Воно стоїть поряд з такими поняттями, як стиль і конотація. З першим (стиль) поняття стилістичного…

КОНОТАЦІЯ

Серед усіх інших мовознавчих термінів конотація є власне стилістичним терміном. Він походить від латинського соппоіа- їіо, основою якого є слово сошюіо, що означає «маю додаткове значення». У широкому розумінні конотація є власне конотативною інформацією, паралельною і додатковою до денотатив- но-десигнативної…

ЕКСПРЕСИВНІСТЬ

Понятття експресивності належить до основних стилістичних, тому що на протиставленні (опозиції) експресивного і неекспресивного формуються майже всі стилістичні парадигми. Експресивність (лат. ехргеззіо — вираження) є семантико- стилістичною властивістю мовних одиниць, психологічно і соціально вмотивованою, яка забезпечує цим одиницям повноцінне функціонування…

ОБРАЗНІСТЬ

У лінгвостилістиці часто послуговуються поняттям образності. По-перше, образність мови є однією з тих ознак, за допомогою яких досягається виразність мовної комунікації. По-друге, образність є головним поняттям стилістики художньої літератури, оскільки є таким і для самої художньої літератури, що відображає світ…

КОНТЕКСТ

Контекстом (від лат. сопіехіш — тісний зв’язок, з’єднання) вважається оточення (ліве і праве) мовної одиниці, в якому виявляються її властивості. Оскільки в найзагальнішому визначенні функціями мовної одиниці є її: 1) відношення до дійсності; 2) відношення до інших мовних одиниць її…

ІНФОРМАЦІЯ ЯК СТИЛІСТИЧНЕ ПОНЯТТЯ

Загальна теорія інформації (від лат. іпіГогтаїіо — роз’яснення) як науки про шляхи та способи одержання, накопичення, переробки і передачі каналами певної суми знань про світ і людину в ньому охоплює всі сфери наукової діяльності людини. Кожна наука користується вужчим і…

СТИЛЬ ВИКЛАДУ

З погляду організації і викладу мовного матеріалу розрізняють такі стилі: лаконічний, лапідарний і періодичний, оповідний (звичайний). Лаконічним називають стиль, для якого характерними є ряди коротких, здебільшого простих, непоширених або малопоши- рених речень. Термін лаконічний {лаконічно) походить від назви грецького полісу…

ЛІНГВІСТИЧНА НОРМА

Норма властива кожній національній літературній мові як основна і необхідна умова її існування. Вона належить до мовних універсалій. Норма як загальномовна категорія — це історично сформований і суспільно усвідомлений стандарт, вироблений літературною традицією, який регулює мовленнєву діяльність у її типових…

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТИЛЬ

Індивідуальний стиль (ідеостиль, ідіолект) — це така системність виразових засобів мови окремого письменника, діяча культури чи ініного індивіда, яка вирізняє, виділяє його мову серед інших мовців. Ця системність індивідуального мовного стилю ґрунтується на взаємозв’язку і взаємозалежності мови і мислення, на…

ЕКСПРЕСИВНІ СТИЛІ

Крім поняття функціонального стилю (і відповідно функціональної стилістики) існує поняття експресивного стилю. Вчення про експресивні стилі мало свій початок в античній риториці, зокрема в риториках Арістотеля, Цицерона, як наука про три роди промов і стилі їх виголошення, що пізніше розвинулася…

Критерії класифікації функціональних стилів

Серед позамовних чинників, які впливають на формування стилю, виділяють базові. Це сфера суспільно-виробничої діяльності, в якій постає і формується певний стиль, тип мовомислення та форма суспільної свідомості, яку представляє, виражає цей стиль. Так, наука, наукова діяльність і все, що ними…