ПОЯСНЕННЯ СЛІВ

Абдикація — відмова, зречення А л і а н т — союзник Алярм — тривога Амбон — місце для пропо­ віді в католицькій церкві Анектувати — прихиля­ ти, приєднати Асентерунок — набір у рекрути Аспірація — дихання, подих Біготерія —…

КОМЕНТАРІ. 3

ПОДУВИ ВЕСНИ В РОСІЇ Вперше надруковано в «Літературно-науковому віс­ нику», 1904, т. 28, кн. 12, с. 141 —168. Статтю присвячено критиці російського царату й антинарод­ ної політики лібералів. Оцінка лібералізму, яку дає в ній І. Франко, збігається з ленінською оцінкою,…

КОМЕНТАРІ. 2

ВОСКРЕСЕНІЄ ЧИ ПОГРЕБЕНІЄ? Вперше надруковано в газ. «Діло», 1884, № 16, 9(21) II, е. 1; № 17, 11(23)11, с. 1—2; № 18, 14 (26) II, с. 1—2; № 20, 18.11 (1.ІІІ), с. 1—2; № 21, 21.11 (4ЛІІ), с. 1—2. У…

КОМЕНТАРІ. 1

РЕДАКЦІЯ «ПРАВДИ» В БОРОТЬБІ З ВІТРЯКАМИ (ЗАМІТКИ НА ПРИМІТКИ ДО ШЕЛЛЯ В XII ВИП. «ПРАВДИ») Вперше надруковано як додаток до 13-го випуску ви­ дання «Дрібної бібліотеки»: Шелль Ганс. Суспільно-політичні сторонництва в Німеччині. З нім. переклали І. М. і І. Ф.,…

КОМЕНТАРІ. СОЛІДАРНОСТІ!

Вперше надруковано польською мовою під назвою «Боїісіагпозсії» в газ. «Ргаса», 1879, № 1, с. 1. У статті І. Франко висуває ідею, що єдиною умовою та підста­ вою суспільного поступу є праця як суспільно корисна діяльність людей, спрямована на витворення засобів…

КОМЕНТАРІ. [ЩО ТАКЕ СОЦІАЛІЗМ?]

Вперше надруковано 1878 р. польською мовою у ви­ гляді окремої брошури без заголовку й без зазначення імені автора. Стаття написана в 1878 р. В своїй автобіографії І. Франко називає цю статтю «Катехізм економічного соціалізму». Вона мала на меті популярний виклад…

КОМЕНТАРІ. [ПРО СОЛІДАРНІСТЬ]

Вперше надруковано польською мовою без назви в газ. «Ргаса», 1878, №9, с. 34, під криптонімом: а-а-о. Авторство І. Фран­ ка доведено М. С. Возняком у статті «До співробітництва Івана Франка в робітничій газеті «Ргаса» в 1878—1880 роках», яка збері­ гається…

КОМЕНТАРІ. ЛУКІАН І ЙОГО ЕПОХА

Вперше в перекладі українською мовою надруковано у вид.: Іван Франко. Статті і матеріали, зб. 11. Львів, 1964, с. 217— 232 (публікація і переклад Й. У. Кобіва). Автограф латинською мовою під назвою «De Luciano et eius aequali aetate disseruit Ioannes Franco,…

КОМЕНТАРІ

До сорок п’ятого тому творів I. Франка входять статті, дослідження, рецензії, присвячені проблемам філософії та соціоло­ гії, написані І. Франком протягом 1877— 1907 рр. Частину з них було надруковано в періодиці й окремими виданнями. Ці тексти подаються за останніми прижиттєвими…

III. СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА СОЦІАЛІЗМУ

Всякий, хто як-небудь розумно думав проділе суспільно-економічні, знає, що основою цілого ладу су­ спільного є продукція, адаліобміна витворів тої продукції. В кождій суспільності, яку тільки стрічаємо в історії, поділ достатків, а разом з ним і суспільний поділ на верстви або…

II. ПОЧАТОК ІСТОРІЇ СОЦІАЛІЗМУ

Ми бачили, як французькі філософи 18 віку, приготовники революції, узнавали розум єдиниці суддею всього, що існувало. Розумна держава, розумна суспіль­ ність мала бути уладжена; все, що противилося вічному розумові, мало без милосердя бути зруйноване. Разом з тим бачили ми, що…

ПОЧАТОК І ТЕОРІЯ СОЦІАЛІЗМУ ФРІДРІХА ЕНГЕЛЬСА І. ВИХІДНА ТОЧКА СОЦІАЛІЗМУ

Новіший соціалізм щодо свого змісту виріс пере­ довсім з пізнання існуючого в новішій суспільності кла­ сового противенства між маючими а немаючими, наємними робітниками а капіталістами, а також з пізнання неладу (анархії), який панує тепер в продукції. Але в своїх почат-…

ПРОГРАМА ГАЛИЦЬКИХ СОЦІАЛІСТІВ

Міжнародний соціалістичний рух своєю течією охопив згодом і землі, що входили до складу давньої Поль­ щі. Тепер вже не можна заперечити, що той рух у кас існує, що він знайшов відповідний грунт і щораз більше здобуває прихильників. І якщо його…

СВОБОДА І АВТОНОМІЯ

і В останніх роках у всіх кругах громади йде жива суперечка про перебудову всього громадського устрою для осягнення якнайкращого розвою всіх громадянських сил. Різні люди висловлюють різні погляди відповідно до того, на якому становищі стоять і які інтереси та суспільні…