РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Адамец П.К. К вопросу о сишаксической парадні машкг // Языкознание в Чехословакии: С6.СТ., 1956-1974 / Под рад Г.А Широковой. – М.: Прогресе, 1978,- С.209-215. • Адамец             П.К.             Очерк             функционально- трансформационного синтаксиса русекого языка. – Ргаїїа, 1973.- 193с. Адамец П., Грабе…

МЕТОДИКА РОБОТИ НАД КУРСОВИМИ І ДИПЛОМНИМИ ДОСЛІДЖЕННЯМИ з ПРОБЛЕМ СИНТАКСИСУ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ТА ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ

Сучасна лінгвістична наука характеризується формуванням нових підходів до мовних явищ. Синтаксис виступає тим полем, де чи не найактивніше відбуваються зміни усталених нормативних положень. Дослідження та аналіз нових явищ, розгляд певних конструкцій з урухуванням багатства різноманітних підходів до розкриття їх специфіки…

Тема XI. ПОВНІ ТА НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ

І. Питання лекттії. 1. Неповні речення в лінгвістичній науці. Загальна характеристика неповних речень. Типи неповних речень. Аналоги неповних речень. Рекомендована література а) основна Довженко Г.Я. Неповні підрядні речення і другорядні члени речення, виражені порівняльними конструкціями // Укр.мова і літ. в…

Тема X. ПРОБЛЕМА ОДНОСКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

І. Питання лекттії: Проблема односкладного речення у сучасній українській мові. Типи односкладних речень. Односкладні речення дієслівного типу та їх особливості. Односкладні речення іменного типу та їх особливості. О.  Рекомендована література:а) основна:Кадомцева Л.О. Українська мова: Синтаксис простого речення.-К.: Вища пік., 1986.-С….

Тема VII. ТРАДИЦІЙНЕ І СУЧАСНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. СТРУКТУРА ПОШИРЕНОГО ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ.

І. Питання лекттії: Причини перегляду традиційного вчення про другорядні члени речення. Проблема кваліфікації членів речення. 3: Періодизація вивчення членів речення. Граматичні категорії другорядних членів речення. Обов’язкові і факультативні члени речення. Семантико-граматичні ознаки другорядних членів речення. 3.1.  Означення.3.1.1.  Узгоджене означення.3.1.2.  Неузгоджене…

Тема VI. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ГРАМАТИЧНА ОСНОВА ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ.

І. Питання лекпії: Присудок як граматична категорія речення. Різновиди присудка (за морфологічним, структурним Я семантичним вираженням). Особливості реалізації підмета. Особливості аналігизму в сучасній українській мові. 11    Література для самостійного конспектування:Вихованець І.Р. Називний, орудний і знахідний відмінки Ж функції присудка //…

Тема V. КЛАСИФІКАЦІЇ РЕЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

І. Питання лекттії: 1. Типи речень за структурою. Типи речень за модальністю і функціональна класифікація речень. 3. Типи речень за експресією. Особливості ускладнення простого речення і типи мошіеннєвої членованості / нечленованості, повноти / неповноти речень. Рекомендована література: а) основна: Плющ…

Тема IV. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ. РЕЧЕННЯ ЯК ОСНОВНА СИНТАКСИЧНА ОДИНИЦЯ

1. Питання лекттії:І. Проблема визначення речення.І.   Ознаки речення. Граматичні категорії речення, і Речення і судження. ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ РЕЧЕННЯ. Речення найважливіша одиниця мовлення, займає . ічиі.не місце у граматичній системі, її комунікативній ііпіченості. В англійській граматичній традиції розрізняється иос – речення…

Тема III. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

І Пиі.міин лекції:I     Питання про основну одиницю синтаксису.        шк-ііолучення – номінативна СО. Слово і…. учення, словосполучення і речення.і Граматична форма і граматичне значенняііп/іучсміїя.і ІНШІ словосполучень: А) за характером смислових         і. між компонентами; Б) за видом синтаксичногоІ») за морфологічним вираженням головного…

Тема II СИНТАКСИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ

І і Іншії!!! лекції: І Неоднорідність зв’язку на різних рівнях синтаксичної ‘ Міми підрядного зв’язку у словосполученні, і Види синтаксичного зв’язку в реченні. (І Рекомендована література І) В) інчш;і: І Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Русанівський ЬМ. іміпко синтаксична структура речення,-…

3. ЗВ’ЯЗОК СИНТАКСИСУ З МОРФОЛОГІЄЮ, ЛЕКСИКОЮ І ФОНЕТИКОЮ.

В семантичній структурі СО розрізняються два рівні відображення: денотативний і сигніфікативний. Формою вираження сигніфікативного значення виступають логіко- семантичн? і основана на ній семантико-синтаксична структури, а денотативного – актуалізований Тип СО, що відповідає природі мови як знакової системи особливого плану і…

2. ФОРМАЛЬНО-СИНТАКСИЧНИЙ, СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНИЙ, ВЛАСНЕ- СЕМАНТИЧНИЙ І КОМУНІКАТИВНИЙ РІВНІ СИНТАКСИСУ.

На власне-синтаксичному рівні традиційно визначаються типи членів речення, специфіка їх зв’язку, семантико- синтаксична ознака вказує на 1) семантичну природу характеризованого нею елемента (позначення останнім того чи іншого явища дійсності), 2) природу синтаксичних ін’язків. Центральною одиницею семантико синтаксичного рівня є сншакссма,…

II. Основні поняття теми. 1. ОБ’ЄКТИ СИНТАКСИСУ.

Синтаксис правомірно розглядають як вищий граматичний рівень, який стоїть над морфологічним. У синтаксичному ярусі знаходять функціональну довершеність і оцінку всі засоби мови і мовлення. Термін “синтаксис” вживається у двох значеннях. Потрібно чітко розрізняти синтаксис мови. тобто синтаксичну будову мови як…

Тема І. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СИНТАКСИСУ

Основні синтаксичні поняття І. Питання лекттії: Об’єкти синтаксису: словоформа і слово як компоненти синтаксичних одиниць (далі СО); СО словосполучення, просте речення і складне речення. Питання про складне синтаксичне ціле. Формально-синтаксичний (власне-синтаксичний), семннтико-синтаксичний, власне-семантичний        і комунікативний рівні синтаксису. Зв’язок синтаксису з…

Схема синтаксичного розбору простого речення

змити тип речення за метою висло&иовання питальне//спонукальне), емоційним забарвленням г//окличне), за відношенням до дійсності стверджувальне//заперечне). II. Знайти граматичну основу і встановити, що речення і…….. іг Вказати, яке , це речення: а) за членованісно членоване//нечленоване), б) для членованих: за характером іикагинних…