ЖИВЕ СЛАВА І ВОЛЯ КОЗАЦЬКА

За своє більш ніж двохсотлітнє існування З а­ порозька Січ відіграла величезну роль у бо­ ротьбі українського народу з польською і татарсько-турецькою агресією. Навіть її підступний розгром, здійснений за наказом ім­ ператриці Катерини II у 1785 році, не знищив українське…

Йосип Гладкий

(1789-1866) Йосип Гладкий — людина, на якій майже завершується історія січового козацтва. Останній кошовий отаман Задунайської Січі (з 1827 року), наказний отаман Азовського ко­ зацького війська, генерал-майор, Гладкий був вихідцем із козацтва Золотоношського повіту Полтавської губернії. Він народився у селі…

Олександр Безбородько

(1747-1799) Перші представники старовинного україн­ ського старшинського роду Безбородьків служи­ ли в Переяславському полку. їхній нащадок Андрій Безбородько (1711—1780) займав посаду генерального писаря, а потім був обраний гене­ ральним суддею Запорозького війська. Його син Олександр народився в колишній гетьманській столиці…

Кирило Розумовський

(1728-1803) Державний діяч, член Державної ради Росій­ ської імперії, граф, останній гетьман України, мо­ лодший брат фаворита імператриці Єлизавети Олексія Розумовського народився в 1728 році в небагатій родині козака на прізвище Розум. Ди­ тинство майбутнього гетьмана аж ніяк не натякало…

Максим Залізняк

(бл. 1740-1768) В умовах всевладдя і сваволі шляхти, пере­ слідувань православ® й загального покріпачення на Правобережжі, яке перебувало під владою Речі Посполитої, ватажки народних повстань — а най­ частіше ними ставали вихідці з козацтва — користу­ ватися співчуттям і підтримкою…

Опанас Ковпак

Орільський полковник Опанас Ковпак по­ ходив із шляхетського роду Магденків. На Січ він потрапив зовсім молодим хлопцем і був приписаний до Шкуринського куреня. Чесний, вірний, сумлінний, розумний Опанас швидко привернув до себе увагу старшини і став курінним отаманом. Коли ж…

Гнат Голий

Запорозький козак Гнат Голий у ЗО—40-х роках 18 століття був одним із керівників гай­ дамацького руху на Правобережжі; його загін діяв у районі Чорного Лісу, основний же табір повстанців перебував у верхів’ях річки Інгул. Саме звідти гайдамаки здійснювали свої напа­…

Петро Велегура

Петро Велегура, козак Щербинівського куреня, став останнім полков­ ником Кальміуського об’єднання Нової Січі. Уперше в офіційних документах Коша він згадується у 1754 році. Велегура завжди відзначався влалним і рішучим характе­ ром. В 1772 році він був призначений полковником Кальміуської паланки….

Захарій Чепіга

(1726-1797) Захарій Чепіга народився в сім’ї козацького старшини, що походив із відомого у Гетьманщині старовинного роду Кулішів. Освіти майбутній кошовий отаман Чорноморського козацького вій­ ська не отримав узагалі ніякої. На Січ він прибув тоді, коли йому вже виповнилося 24 роки…

Антін Головатий

(1744-1797) Антін Головатий народився в козацькій старшинській родині. Коли йому ще не вмновішлося навіть 13 років, бать- до Кч і ці нсьічої ч > куреня 11 і. її >ї. або ж Нової Січі, місце розташування зараз персбуваї старшинській школі. Він…

Сидір Білий

(1716-1788) Сидір Білий, майбутній кошовий отаман Чорноморського козацького війська і команду­ вач Чорноморської козачої флотилії, народив­ ся у старовинній козацькій родині на території сучасної Херсонщини. В молоді роки навчався у Києво-Могилянській академії, після чого по­ дався на Січ. Вступив до…

Петро Калнишевський

(1690-1803) Петро Калнишевський народився в селі Пусто- войтівка Лубенського полку і прожив неймовірно довгий вік — аж 112 років. Цей уславлений діяч ко­ зацтва походив з української шляхти. Він був військовим осавулом, потім суддею Війська Запо­ розького низового, а в…

КІНЕЦЬ ВЕЛИКОЇ ЕПОХИ

У ході тривалих війн за панування в українських землях між Росією, Річчю Посполитою, Туреч­ чиною і Кримом, у 18 столітті Україна вияви­ лася роздробленою: Слобожанщина, Лівобе­ режжя, Київ і Запорожжя опинилися під владою Росії, а Правобережжя — під владою Речі…

Цікаво!

• Мазепинці — родове село гетьмана України Івана Мазепи — розташоване у Білоцерківському районі Київської області. У 1994 році тут встановлено пам ятник цьому видатному історичному діячеві. Село існує із середини 16 століття, втім назва його пов’язана не тільки з…

Павло Полуботок

(?-1722) З ім’ям Павла Полуботка пов’язана одна з не- розкрнтнх таємниць України. За легендою, на­ казний гетьман Полуботок на початку 18 століття поклав до одного з англійських банків майже 200 тисяч золотих червонців; згідно із заповітом геть­ мана, скарб цей,…