Ч — Я

ч ЧАБАНИК, Р -ка, Д -нові а -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -ків; ж нзм. ЧАБРО, Р -ра, Д -рові а. -ру, О -ром, лш Я -рй, Р -рів; ЧАВАГА, Р -аги, Д -азі, О -агою, мн Я…

Т — Ц

т ТАБАКА, Р -аки, Д -аці, О -акою, мн Я -кй, Р -кїв; ж = ч.г ТАГАНЛЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі, Р -ких; ж Н -ка, Р -кої. ТАЛАПКАНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу,…

Р — С

Р РАБИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -ків; #е язж. РАБИНЧУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лея Я -кй, Р -ків; ж нзм. РАБІИ, Р -ія, Д -ієві а. -ію,…

Н — П

Н НАБІК» Р -ббка, Д -бокові а. -боку, О -боком, мн Я -боки, Р -боків; ж нзм. НАВЙТКА, Р -тки, Д -тці, 0 -ткою, мн Я -кй, Р -ків; ж = ч. ГАГАЄЦЬ, Р -айця, Д -айцеві а. -айцю, 0…

Л — М

л ЛАБАИ, Р -ай, Д -пєві а -аю, О -аєм, лш Я -аї, Я -аїв; ж нзм. ЛАБАНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі\ Р^ -чів; ж над*. ЛАБЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким,…

Д — К

Д ДАВИДЧАК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -ків; ж нзм. ДАВОСЙР, Р -ра, Д -рові а. -ру, О -ром, мн Я -рй, Р -рів; ж нзм. ДАЛИБОЖИК, Р -ка, Д -кові а. -ку,…

IV. СЛОВНИЧОК-ПОКАЖЧИК НАПИСАННЯ, ВІДМІНЮВАННЯ Й НАГОЛОШЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ, У ВЖИВАННІ ЯКИХ НАЙЧАСТІШЕ ТРАПЛЯЮТЬСЯ ПОМИЛКИ: А — Г

Умовні скорочення а.— або к — жіноче прізвище ч, — чоловіче прізвище нзм — незмінне мн — множина Я — називний відмінок Р — родовий відмінок Д — давальний відмінок 0 — орудний відмінок А АВЕДИК, Р-ка, Д-кові а. -ку,0…

III. НАГОЛОС УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ

1. Прізвища, що дорівнюють загальним назвам, завжди зберігають наголос загальної назви: Коваль, Когут, Кравець, Співак. Тенденція розмежовувати за допомогою наголосу прізвище і загальну назву необгрунтована і нерозумна, розмежування таке нікому не потрібне, а практично, якщо взяти до уваги тисячі прізвищ,…

Про правопис прізвищ.

Написання прізвищ нормується загальними правилами українського правопису. Говорячи тут про правопис прізвищ, ми хочемо тільки нагадати про ці відомі загальні правила, про те, як застосовувати їх у прізвищах. Треба мати на увазі й те, що прізвища формувалися відносно давно, причому…

II. ВІДМІНЮВАННЯ І ПРАВОПИС УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ

Як уже згадувалось, сучасні українські прізвища поділяються на дві великі групи, прізвища іменникового типу і прізвища прикметникового типу. Звичайно, за своїм значенням і перші, і другі як родові назви людей є іменниками. Прізвища іменникового типу за походженням та морфологічною будовою…

4. Як поділяються українські прізвища за способом словотвору?

Кожне прізвище як родова назва особи належить до розряду іменників. Проте за походженням і будовою, а також за морфологічними ознаками українські (та інші слов’янські) прізвища треба поділити на дві групи: а) прізвища прикметникового типу і б) прізвища іменникового типу. Серед…

Г. Прізвища, утворені за індивідуальними ознаками перших носіїв.

Досить значну групу українських прізвищ складають прізвища, основою для творення яких була характерна особиста ознака, що виділяла людину з її оточення. Прізвища такого типу виникли з первісних прізвиськ. Основою для створення прізвиська могла бути як позитивна, так і негативна ознака,…

В. Прізвища, утворені від назви професії або за соціальною належністю.

Значна частина прізвищ пов’язана з соціальною (класовою) належністю або з постійним заняттям (професією чи посадою) свого першого носія. Це були назви, які чітко відрізняли окрему особу від її оточення. Звичайно, було б зовсім не до речі, якби, наприклад, на Січі…

Б. Прізвища, утворені від назви місця проживання чи походження.

Друге основне джерело виникнення родових прізвищ — це назва місцевості, де проживав або звідки походив основоположник роду. Коли людина не була місцева, усіх цікавило питання, звідки вона прибула, звідки походить. Визначення типу «полтавець» або «поліщук» було достатньою характеристикою, що відрізняла…

А. Відіменні прізвища.

Історія не знає такої епохи, коли б у людини не було імені. Отож, коли виникла потреба розрізняти людей, які мали однакові імена, а згодом створити постійні родові 1 Див. «Українська Радянська Енциклопедія», т. З, стор. 227 (стаття «Гетьманщина»). 2 Див….