ТЕМА II. СИНТАКСИС ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ ІІ.1. КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЧЕНЬ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

План 1. Типи речень за структурою. 2. Типи речень за модальністю і функціональна класифікація речень. 3. Типи речень за експресією. 4. Особливості ускладнення простого речення і типи мовленнєвої членованості / нечленованості, повноти / неповноти речень. Рекомендована література а) основна 1….

1.2. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ЯК СИНТАКСИЧНА ОДИНИЦЯ

План 1. Питання про основну одиницю синтаксису. 2. Словосполучення — номінативна синтаксична одиниця. Слово і словосполучення, словосполучення і речення. 3. Граматична форма і граматичне значення словосполучення. 4. Типи словосполучень: а) за характером смислових відношень між компонентами; б) за видом синтаксичного…

ТЕМА І. СИНТАКСИС СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ 1.1. ТИПОЛОГІЯ СИНТАКСИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

1.1. ТИПОЛОГІЯ СИНТАКСИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ План 1. Неоднорідність зв’язку на різних рівнях синтаксичної системи. 2. Види підрядного зв’язку у словосполученні. 3. Види синтаксичних зв’язків в реченні. Рекомендована література а) основна 1. Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Семантико-синтаксична структура речення. —…

IV. СХЕМА АНАЛІЗУ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

IV. СХЕМА АНАЛІЗУ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ I. Визначити тип речення за метою висловлювання (розповідне / питальне / спонукальне). II. За емоційно-експресивним забарвленням (окличне / неокличне). III. За характером відношення до дійсності (стверджувальне / заперечне / стверджувально-заперечне). IV. Встановити тип речення за…

III. СХЕМА АНАЛІЗУ ПРОСТОГО УСКЛАДНЕНОГО РЕЧЕННЯ

III. СХЕМА АНАЛІЗУ ПРОСТОГО УСКЛАДНЕНОГО РЕЧЕННЯ 1. За метою висловлювання: розповідне, питальне чи спонукальне. 2. За емоційно-експресивним забарвленням: окличне чи неокличне. 3. За характером вираження відношення до дійсності: стверджувальне, заперечне чи стверджувально-заперечне. 4. За членованістю: членоване чи нечленоване. 5. За…

II. СХЕМА АНАЛІЗУ ПРОСТОГО НЕУСКЛАДНЕНОГО РЕЧЕННЯ

II. СХЕМА АНАЛІЗУ ПРОСТОГО НЕУСКЛАДНЕНОГО РЕЧЕННЯ 1. За метою висловлювання: розповідне, питальне чи спонукальне. 2. За емоційно-експресивним забарвленням: окличне чи неокличне. 3. За характером вираження відношення до дійсності: стверджувальне, заперечне чи стверджувально-заперечне. 4. За членованістю: членоване чи нечленоване. 5. За…

РОЗДІЛ II. СХЕМИ АНАЛІЗУ І. СХЕМА АНАЛІЗУ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

РОЗДІЛ II. СХЕМИ АНАЛІЗУ І. СХЕМА АНАЛІЗУ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ 1. Виписати словосполучення. 2. Початкова форма. 3. Структурний тип: 3.1. просте; 3.2. складне (якщо складне, то вичленувати прості); 3.3. комбіноване. 4. Лексико-граматичні типи: 4.1. за морфологічним вираженням головного компонента: 4.1.1. дієслівне; 4.1.2….

РОЗДІЛ І. МОДУЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

1.1. Пояснювальна записка Курс «Сучасна українська літературна мова. Синтаксис» посідає важливе місце серед фундаментальних дисциплін університетів щодо підготовки висококваліфікованих фахівців. Основна мета курсу «Сучасна українська літературна мова. Синтаксис» — навчити студентів розмежовувати синтаксичні одиниці, аналізувати різні синтаксичні явища, розрізняти основні…

ЧАСТИНА І УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ — ВСТУП

Актуальним завданням сучасної освіти є залучення молоді до національної культури на основі рідної мови. Корекція соціолінгвістичних і загальнокультурних підходів до вивчення державної української мови (від 1989 року) зумовлює посилення уваги до фахової підготовки майбутніх учителів-словесників. Посібник, адаптований до вимог кредитно-модульної…