Схема синтаксичного розбору простого речення

змити тип речення за метою висло&иовання питальне//спонукальне), емоційним забарвленням г//окличне), за відношенням до дійсності стверджувальне//заперечне). II. Знайти граматичну основу і встановити, що речення і…….. іг Вказати, яке , це речення: а) за членованісно членоване//нечленоване), б) для членованих: за характером іикагинних…

Схема синтаксичного розбору словосполучень

І.    Поставити словосполучення у початковій формі. П. Визначити: 1) тип словосполучення за структурою (просте/,/складне; якшо складне, вичленувати, за можливістю, прості словосполучення), 2) тип словосполучення за опорним словом (іменне — субстантивне, ад’єктивне, прономінальне; нумеральне; адвербіальне, дієслівне); 3) за характером зв’язку компонентів            …