ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬ ДО ВАК УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПЕРЕАТЕСТАЦІЇ ВЧЕНОГО, ЯКОМУ ПРИСУДЖЕНО НАУКОВИЙ СТУПІНЬ В ІНШІЙ КРАЇНІ

1 Клопотання установи, в якій працює здобувай, про переатестацію доктора (кандидата) наук або старшого наукового співробітника, підписане керівником і засвідчене печаткою. При переатестації здобувача наукового ступеня у клопотанні вказується дата і номер дозволу (листа) керівника установи на захист дисертації за…

ПРО ПЕРЕАТЕСТАЦІЮ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ МАЮТЬ НАУКОВІ СТУПЕНІ, ПРИСУДЖЕНІ ЇМ В ПІШИХ КРАЇНАХ

(з постанови президії ВАК України від 20 вересня 2000 р. № 1-01/7) Для забезпечення єдності вимог до рівня наукової кваліфікації і-ромадян України при присудженні їм наукового ступеня в Україні і при переатестації громадян України, яким присуджено наукові ступені в інших…

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ МОЖУТЬ БУТИ ПРИСУДЖЕНІ НАУКОВІ СТУПЕНІ В ГАЛУЗІ МЕДИЧНИХ НАУК І В ГАЛУЗІ ВЕТЕРИНАРНИХ НАУК ЗДОБУВАЧАМ, ЯКІ МАЮТЬ ПОВНУ ВИЩУ БІОЛОГІЧНУ ОСВІТУ

(з наказу ВАК України від 23 травня 2001 р. № 306) Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів віл 14 03 2001 № 229 «Про внесення змін до «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» та враховуючи рекомендації експертних рад ВАК…

ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОСТІ АТЕСТАЦІЙ НИХ ВИСНОВКІВ ЕКСПЕРТНИХ РАД

(з постанови президії ВАК України від 13 листопада 2002 р. №1-01/10) З метою забезпечення єдиних вимог до здобувачів наукових ступенів, забезпечення об’єктивності підготовлених експертними радами проектів атестаційних висновків щодо відповідності дисертаційних робіт вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених…

ПРО СКАСУВАННЯ ЗАБОРОНИ ПРИЙМАТИ ДО ЗАХИСТУ І ПРОВОДИТИ ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ ЗДОБУВАЧIB НАУКОВИХ СТУПЕНІВ У ГАЛУЗІ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ЯКІ НЕ МАЮТЬ БАЗОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

(з постанови президії ВАК України від 14 квітня 1999 р. № 1-03/5) 1 Вважати таким, що втратив чинність п 8 постанови президії ВАК України від 26 березня 1998 р. №5-02/3 «Про посилення вимог до здобувачів наукових ступенів» 2 Пункт 3…

ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ВИМОГ ДО ЗДОБУВАЧІВ

(з постанови президії ВАК України від 14 квітня 1999 р. № 1-02/5) З метою забезпечення єдності вимог до здобувачів наукових ступенів та відповідно до пп. 11,13 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від…

ПРО ПОСИЛЕННЯ ВИМОГ ДО ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ

( з постанови президії ВАК України від 26 березня 1998 р. № 5-02/3) Президія ВАК України ПОСТАНОВЛЯЄ: 9. Встановити, що ВАК України обов’язково надсилає на додатковий висновок (колективну рецензію) докторську дисертацію та атестаційну справу здобувана в тому випадку, коли період…

ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИКИ ДРУКУВАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

(з постанови президії ВАК України від 26 березня 1998 р. № 2-02/3) На виконання постанови Головної ради ВАК України від 12 березня 1998 р президія ВАК України ПОСТАНОВЛЯЄ 1. Запровадити з 10 липня 1998 р практику друкування повідомлень про захист…

ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИКИ ДРУКУВАННЯ В «БЮЛЕТЕНІ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ» ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

(з постанови президії Вищої атестаційної комісії України від 16 січня 1997 р. №3/1) З метою підвищення рівня дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук, поліпшення поінформованості наукової громадськості України про їх результати президія ВЛК України ПОСТАНОВЛЯЄ: 1. Запроваїитиз 1…

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОВЕРТАЮТЬ ЗДОБУВАНУ В РАЗІ НЕГАТИВНОГО РІШЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Особовий листок з обліку кадрів з відомостями, чинними на час прийняття дисертації до захисту, засвідчений відділом кадрів за основним місцем роботи, з фотокарткою, засвідченою печаткою установи A пр.). 2. Засвідчені в установленому порядку копії дипломів про повну вищу освіту,…

ОПИС ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ Є В АТЕСТАЦІЙНІЙ СПРАВІ

(прізвище, ім’я та по батькові в родовому відмінку) № nop. 1 Назва документа 2 Кількість аркушів 3 Порядкові номери аркушів документів у справі ( по ) 4 До опису внесено документів на аркушах Учений секретар спеціалізованої вченої ради (підпис) (ініціали,…

РЕЄСТРАЦІЙНО-ОБЛІКОВА КАРТКА

Реестраційно-облікова картка Прізвище, ім’я, по батькові Рік народження Шифр спецради Стать Дата надходження Дата рішення ради Громадянство Індекс відділу Номер протоколу Повна назва установи Науковий ступінь (вчене звання), галузь науки Номер справи Шифр і назва спеціальності Ким і коли присуджено…

Форма 14. ОБЛІКОВА КАРТКА ДИСЕРТАЦІЇ

Форма облікової картки дисертації (ОКД) встановлена Українським інститутом науково-технічної та економічної інформації. З питань замовлення бланків ОКД та їх заповнення необхідно звертатися до УкрІНТЕІ за адресою’ 03171, Київ, вул Антоновича, 180 Довідки за телефонами: 268-84-73,268-25-63

ПРО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЕЛЕКТРОННИХ ВАРІАНТІВ АТЕСТАЦІЙНИХ СПРАВ

(з наказу ВАК України від 10 листопада 1999 р. № 462) У зв’язку з численними зверненнями до ВАК України щодо труднощів, які виникають при підготовці та поданні електронних варіантів матеріалів атестаційних справ, та з метою удосконалення процесу приймання атестаційних документів…

Шифри назв міністерств, державних комітетів і відомств

Міністерство внутрішніх справ України 1 Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України З Міністерство палива та енергетики України 4 Міністерство закордонних справ України 5 Міністерство культури і мистецтв України 8 Міністерство промислової політики України 9 Міністерство оборони України 10…