ПРИМІТКИ

До розділу «Неокласики» 1. Рильський М. Микола Зеров —. поет і перекладач // Жов­ тень. — 1965. — № 1. — С 79. 2. Литвинчук М. Ми любили його // Рад. Житомирщина. — 1965.—27 квіт. 3. Зеров М. Наші літературознавці…

Історик літератури — 2

Художня вартість більшості цих творів невисо­ ка. Однак поява їх засвідчувала невідхильну, внутрішньо-природну орієнтацію цілої літератури на романтичні ідеали. Зовсім не випадкове й те, що українська тематика набуває помітного поши­ рення в російській літературі 20—30-х років, і те, що в…

Історик літератури

Скиртами твій підноситься ужинок. Якщо про свої поезії Микола Зеров не раз скеп­ тично відгукувався як про «сухарі», вважаючи їх плодом холодної уяви; якщо він наприкінці 20-х років, після фактичної перемоги в літературній дискусії представників утилітаризму, майже поки­ нув власне…

Критик

Ти чародійно зрозумів І мідних римлян, і Тичину. Хто захоче скласти собі уявлення про Зерова- критика за «Литературной энциклопедией», четвер­ тий том якої було видано 1930 р., в статті про ньо­ го прочитає дещо дивовижне: «Совместно с нео­ класиками он…

Перекладач

Старий Вергілій, і Горацій, І гостро-жовчний Ювенал — Після сучасних ламентацій — Який то справді ідеал! Надсилаючи 16 лютого 1933 року Ростиславу Олексієву чотири нові сонети, Зеров скаржився на душевну кризу, власне — на нехіть до писання. Суспільні обставини не…

Поет — 2

Микола Зеров уже остаточно усвідомив, що со­ лодким снам про «супокій самотньої кімнати» не дано збутися, що «єдиний добрий на майбутнє знак» (знайдена на бруку підкова) — дитячий ана­ хронізм, йому провидчеськими видаються інші реа- 175 лії — «цегляний цоколь…

Поет

Прихильник строгих форм, різьбив дзвінкий сонет… Він уже здобув визнання як критик, як літерату­ рознавець, як перекладач, проте лише гурт най­ ближчих приятелів знав поета Миколу Зерова. 151 1928 p., подаючи М. Плеваку автобіографічні дані, він напівсерйозно-напівіронічно зазначить про се­…

Vivere honeste — 4

Правда, на суді, який відбувся не так уже й скоро після «зізнання» (1—4 лютого 1936 р.), Зеров, цілком погоджуючись із звинуваченням, ніби він «входил в состав руководства контр­ революционной организации, ставившей перед собою задачу свержения Советской власти на Украине и…

Vivere honeste — 3

А за два роки, пишучи для М. Плевака автобіо­ графію, він згадував: «Року 1925 в зв’язку з літе­ ратурною дискусією попав «без драки в большие забияки», а з 1926 є мовчазним свідком буйного й довільного росту своєї доброї і лихої…

Vivere honeste — 2

Ясна річ, що Зеров прагнув повернутися до Киє­ ва, де поле і викладацької і наукової діяльності було значно ширшим. Хоча й Баришівка, завдяки невтомній праці згуртованого М. Сімашкевичем педколективу, перетворилася на відомий культур­ ний центр. Коли абітурієнт дуже добре складав…

Vivere honeste

Немає в поетів могил. Ніхто не дізнається, чи промовляв коли Микола Зеров це латинське словосполучення: vivere hones­ te — прожити чесно. Але воно — цілком у дусі «неокласичних» моральних підвалин (згадаймо бо­ дай у М. Рильського: «життя своє непроданим до­…

„Неокласики» — 3

До кінця своїх днів Бургардт уболівав долею київських друзів, тривожно виловлюючи інформа­ цію про їхні арешти в скупих повідомленнях пре- 47 си. Під час війни прихистив у своєму домі сім’ю вже загиблого М. Драй-Хмари… В Німеччині ж, яка стояла на…

„Неокласики» — 2

Розкішна природа середньої Наддніпрянщини, де він виріс, вклала в душу тремтливе відчуття емо­ ційної єдності землі, слова, людського духу. Він народився 1889 року в с Малі Канівці на Золото- нощині в сім’ї, де ще зберігалася гордість за ко­ зацьке походження…

„Неокласики»

О, гроно п’ятірне нездоланих співців!.. Химерними бувають загадки історії. Ну, примі­ ром — звідки і як постала сама назва «неокласи­ ки»? Коли сформувалася група, що її так назва­ ли? Чи була це справді літературна організація? На всі ці питання немає…

… Неспішним кроком пілігрима

Вони йшли до нас довго і трудно — крізь фаль­ сифікації, недоброзичливу упередженість або й просто замовчування. Але нині стало очевидним, що поза освоєнням творчої спадщини українських «неокласиків» ми не тільки не можемо правдиво уявити літературний процес 20-х, але й…