3. Трансформации «положительного героя» (Д. ГРАНИН, А. ГЕЛЬМАН, Б.МОЖАЕВ, Ч.АЙТМАТОВ и др.)

В соцреалистической модели крайне важная роль отводится по­ ложительному герою. Будучи персонифицированным воплощени­ ем эстетического идеала, он должен демонстрировать осуществи­ мость этого идеала в жизни и служить назидательным примером для читателя. Едва ли не самым главным доказательством близо­ сти героя…

2. Исторический и идеологический романы (С.ЗАЛЫГИН, В.ДУДИНЦЕВ и др.)

В 1970-е годы расшатывание соцреализма как историко-лите­ ратурной системы приобретает лавинообразный характер. Особенно отчетливо эти изменения видны на примере «фирменных» жан­ ров соцреализма, таких, как исторический и идеологический ро­ маны. Свидетельство тому — следующие явления, о которых ска­ жем вкратце….

Глава II ДАЛЬНЕЙШИЕ МУТАЦИИ СОЦРЕАЛИЗМА. 1. Новые версии жанра «народной эпопеи» (Ф.АБРАМОВ, П.ПРОСКУРИН, А.ЛЬВОВ и др.)

В 1970-е годы продолжались начатые в период «оттепели» про­ цессы расшатывания соцреализма как историко-литературной системы (литературного направления). Одна из показательных для этого времени тенденций — сдвиги в одном из авторитетнейших жанров соцреализма, который условно называют «народной (герои­ ческой) эпопеей». Этот…

Глава І КУЛЬТУРНАЯ АТМОСФЕРА

1 С середины 1960-х годов стали все отчетливее ощутимы симп­ томы «отката» от демократических завоеваний «оттепели». Газеты продолжали печатать все те же реляции с полей очередных битв за урожай, каждый полет в космос подавался как свидетельство пре­ восходства советского строя…

Вирізки з листів

6 — 12.УІ. 37. Вчора, повернувшися з праці, дістав від вас 2 листи… Я чи­ тав листи, і сльози (не радости, не печалі, а скоріш полегші) ли­ лися рясним струменем. Горе, що накопичилось у серці за стіль­ ки днів і…

Листи Зерова

18.VIII. 36. Працюю, як працював раніше. Зробився ударником. За сер­ пень дістану стаханівську картку на харчування… Сьогодні знов З* 35 був у тайзі, збирав голубику й гриби. Хороше в тайзі: навколо пахне модриною, у просвітках синіють сопки, під ногами м’який,…

Трагедія Зерова

Щоб усвідомити собі всю жорстокість кари, треба уявити собі яку страшну трагедію переживав Зеров, втративши свого сина і дійшовши Д° стану цілковитої байдужости до своєї долі. В той саме час його арештовано і тягнено на допити. Мабуть, зга­ давши Шевченкові…

Іродіяда

Іродіяда якось і мене втягла у своє зачакловане коло, коли дирекція харківської державної опери доручила була мені, пере­ класти лібрето Штравсової опери »Саломея«. Скінчивши роботу, я поїхав до Харкова здавати її, і тут трапилася мені трохи ку­ медна пригода. Кімнати…

1920 рік

У 1920 році »розперезана звірина« і »розкуті розбишаки« ре­ презентовані були, розуміється, не одною літературною шантра­ пою. Отож, окреслити зачарований круг, замкнутися у ньому — то був, може, єдиний у ті часи вихід. Згодом довелося поборювати «гуртківство«, бо приналежність до…

Резолюція ЦК

Після всього того свою печатку приклав ЦК своєю резолю­ цією. Видрукована в »Правді« з 1.7. 25, вона містила в собі такі рядки: »Как не прєкращаєтса у нас класовая барьба вообще, так ана не прєкращаєтса і на літфронтє. В класовом обществе…

Дім Короленка

Нас очікували по сусідству з домом Короленка. Він сам сидів на веранді, читаючи газету. Біла широка борода спадала на гру­ ди. Нас попередили, що не слід його тривожити… Як же м’яко нам спалося першої ночі після ночівель на твердій підлозі…

Зеров

Зеров прищепив і мені звичай ґутенбержити, зфабрикував- ши для мене кілька збірок, писаних його дрібним, чітким, пре­ красним почерком. З тих збірок (»Мета та мусіка« двох зшитків »Тівіае« та »Четверогласника«) узято наводжені тут, не друко­ вані поезії. Видання помічено: Lucrosae,…

Був 1918 рік.

Був 1918 рік. Властиво, кінець його. Грудень. А, може, ‘вже й січень 1919-го. Гетьманські війська вже покинули були Київ, ще обсаджений німцями. Я повернувся на Україну, маючи за со­ бою 4 роки вигнання на Арханґельщині. Чотири роки відірва­ носте від…