ІВАН ФРАНКО «СОН КНЯЗЯ СВЯТОСЛАВА» (1895)

СКАЧАТИ   Опублікована в журналі «Житє і слово» і в цьому ж році видана окремою книгою фантастична драматична поема «Сон князя Свя­тослава» у підзаголовку була названа автором драмою-казкою. Автори «Історії української літератури» жанр твору визнача­ють по-різному: один раз повторюється авторська…

УКРАЇНСЬКА ДРАМАТИЧНА ПОЕМА КІНЦЯ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.

СКАЧАТИ   Період кінця XIX — початку XX століть — переддень докорінних соціальних змін у суспільному житті. В цей час українська літера­тура, як і інші літератури народів Росії, вступила в новий період свого розвитку, коли виникали в ній нові ідейні…

ПОВТОР ЯК ПОЕТИЧНИЙ ПРИНЦИП У ЖАНРІ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ДУМИ

СКАЧАТИ   ЗМІСТ Вступ Розділ І. Історія розвитку українських народних дум Розділ II. Поетика повтору в українських народних думах 2.1.    Специфіка сюжету думи «Про Івася Коновченко» 2.2.                                                                      Повторення образних виразів 2.3.                                                                                  Слова-повтори,      які мають спільний корінь 2.4.                                                                    Формульне   означення мови…

МЕТАЛОГІЧНІ ВІДНОШЕННЯ У СИСТЕМІ ПОСТРОМАНУ

СКАЧАТИ   МЕТАЛОГІЧНІ ВІДНОШЕННЯ У СИСТЕМІ ПОСТРОМАНУ Стаття присвячена функціональним відношенням між структурними елементами постмодерністського роману. Металог у постромані розглянуто як наслідок якісних змін, що відбуваються на фоні “відчуження від авторського посідання слова” всередині базової тріади: внутрішня форма — зовнішня…

Семантичні характеристики оцінних прикметників.

Ключові слова: оцінне значення, прикметники, семантичні типи, англійська мова, українська мова. 1.                Вступні зауваження. Оцінка як семантичне поняття має на увазі ціннісний аспект значення мовних виразів [8]. Питання цінності й ціннісних орієнтацій досліджувались головним чином в логіці, де під оцінкою…

Розробка практичного заняття. Тема: Лексико-семантичні групи іменника

СКАЧАТИ Розробка практичного заняття студентки 5 курсу, магістратури Лач Тетяни Тема: Лексико-семантичні групи іменника Вид заняття: практичне. Мета: навчальна: поглибити знання з теми іменник; навчити класифікувати іменники за лексико-семантичними групами; застосовувати їх у практичній діяльності; розвивальна: розвивати мовне чуття студентів,…

Розробка лекційного заняття. Тема: Прикметник як частина мови.

СКАЧАТИ   Розробка лекційного заняття студентки 5 курсу, магістратури Лач Тетяни Тема: Прикметник як частина мови. Вид лекції: тематична. Мета: навчальна’, поглибити знання з теми прикметник як частини мови; навчити застосовувати їх у практичній діяльності, навчити класифікувати прикметники, виокремлювати їх…

Модельне практичне заняття з української мови із застосуванням інноваційних технологій

СКАЧАТИ Практичне заняття для студентів V курсу заочного відділення філологічного факультету ДонНУ (спецкурс) Тема: Модельне практичне заняття з української мови із застосуванням інноваційних технологій. Мета: Ознайомити студентів з новими інтерактивними методиками, які стимулюють до пошукової діяльності; сформулювати уміння й навички…

Політичний процес в Україні останнього десятиріччя

СКАЧАТИ Зміст Вступ. 2 1.      Парламентські вибори в Україні 2002 року. 2 2.      Вибори Президента України 2004 року. 3 3.      Помаранчева революція. 5 4.      Отруєння Віктора Ющенка. 8 5.      Південно-східна українська автономна республіка. 8 6.      Бійка на Хрещатику 15 жовтня…

План-конспект лекції з дисципліни: “Основи мовленнєвої діяльності”. Тема: Історія мовленнєвої комунікації

План-конспект лекції з дисципліни: “Основи мовленнєвої діяльності”.   Тема: Історія мовленнєвої комунікації Мета лекції: ознайомити студентів із розвитком науки про мовленнєву діяльність протягом тривалого історичного часу, оглядово розглянути роботи визначних мовознавців присвячені функціонуванню мови в соціумі План лекції Витоки теорії…

Міфопоетична семантика образів у «Лісовій пісні»

План Вступ Розділ 1 Розділ 2 Висновки Література Міфопоетична семантика образів у «Лісовій пісні» Вступ У «Лісовій пісні» втілилося .народне сприйняття на­вколишнього світу, давнє міфологічне мислення українців. Гостро постає проблема відносин людини і природи, які дуже часто не є гармонійними….

Об’єктивні і суб’єктивні смисли речення (Лекційне заняття для студентів III курсу філологічного факультету)

СКАЧАТИ   Тема: Об’єктивні і суб’єктивні смисли речення Мета: Висвітлити студентам матеріал з теми “Об’єктивні і суб’єктивні смисли речення”. З’ясувати які є в реченні об’єктивні і суб’єктивні смисли, їх різновиди, засоби вираження. Рекомендована література: а)   основна: ■       Вихованець І.Р. Граматика…

Лекція. Тема. Використання інноваційних методів навчання на етапі актуалізації.

СКАЧАТИ   Тема. Використання інноваційних методів навчання на етапі актуалізації. Мета: ознайомити студентів з навчальними методами і прийомами проекту “Читання та письмо для критичного мислення”, що розвивають особу та критичне мислення учнів на матеріалі будь-якого предмета на етапі актуалізації. Методи:…

Лекція. Тема: “Становлення форм минулого часу дієслова”

СКАЧАТИ План Вступ Прості форми минулого часу: а)   аорист; б)  імперфект. Складені форми минулого часу: а)   перфект; б)  плюсквамперфект. Руйнування форм минулого часу давньоруської мови. Література Бунина И.К. Система времен старославянского глагола.- М.: Просвещение, 1959.- 102 с. Иванова Т.А. Старославянский…

ЛЕКСИКА КОНФЕСІЙНОГО СТИЛЮ (Ірина ПАВЛОВА, аспірантка Національного педагогічного університету ім. М Драгоманова)

СКАЧАТИ   Одним із досягнень науки про мову є визначення структурно -фу нкціона л ьних стилів і дослідження основ застосування їх у мовній діяльності суспільства. Однак дотепер лінгвістика не має единого й загальноприйня­ того поняття стилю, що, у свою чергу,…