НЕПОВНІ І НЕЗАКІНЧЕНІ РЕЧЕННЯ. Загальна характеристика неповних речень

Будь-яке просте речення може бути повним або неповним. Поняття-термін неповне речення якоюсь мірою умовне, адже це є підставою для мотивації висновку, що вони недосконалі за однією з тих якостей, які притаманні реченню або становлять відступ від синтаксичної норми на реченнєвому…

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Які структурні ознаки граматичної основи односкладних речень? Обґрун­ туйте. 2. За якими ознаками розрізняють типи односкладних речень — іменні, дієслівні, прислівникові? 3. Як мислиться особа-діяч в означено-особовому, неозначено-особовому та узагальнено-особовому реченнях? 4. Яке морфологічне вираження головного члена в односкладному…

Явища синкретизму в реченні

У теорії і практиці синтаксичного аналізу нерідко доводиться рахуватися з яви щами синкретизму (перехідності) в системі речень, і особливо в системі члені» речення. Як відомо, структурні схеми (моделі) речень кількісно обмежені. Структурно-син­ таксичні типи речень членуються на більшу чи меншу…

Односкладні номінативні речення

З-поміж інших типів односкладних речень номінативні вирізняються тим, що за способом вираження головного члена належать до іменних конструкцій. Ці речення упродовж тривалого часу не виокремлювали і трактували як неповні двоскладні, безособові тощо. В українській синтаксичній науці кінця XIX — початку…

Безособові та інфінітивні односкладні речення

На що вказують Спосіб вираження головного члена Приклади Безособові на дію або стан поза особою | безособовим дієсловом; особовим дієсловом, вжитим у безособовому значенні; безособовими не було, немає; формою інфінітива при фазо­ вій або модальній зв’язці; безособово-предикативним прислівником; незмінною предикативною…

Односкладні інфінітивні речення

Інфінітивні речення у системі односкладних конструкцій становлять дещо одно­ типні структури, що виражають широке коло модальних значень. Тривалий час інфінітивні речення не виділяли в окремий тип, а розглядали їх серед безособових (у XIX ст. — Ф. Буслаєв, О. Потебня, Д….

Односкладні безособові речення

У системі односкладних речень безособові структури є центральним типом (це засвідчується в багатьох спеціальних дослідженнях, підручниках, посібниках), шмроао використовуваним у мові Й різноманітним за своєю будовою. Семантичною основою безособових речень є відсутність активного діяча (носія ознаки), бо вказівка на нього…

Односкладні узагальнено-особові речення

Серед інших типів односкладних речень узагальнено-особові вирізняються тим, що вирішальною ознакою у їх встановленні є семантика конструкції. Ступінь узагальнення особи буває різним. Найвищий він в афористичних висло­ вах (прислів’ях, приказках, загадках), частина яких являє собою односкладні узагаль­ нено-особові речення, наприклад:…

Односкладні неозначено-особові речення

Особливість неозначено-особових речень полягає в тому, що основна увага зо­ середжена на факті, події. Дійова особа є або неназваною, оскільки з погляду мовця це несуттєво, або неозначеною. У будь-якому разі в реченні немає граматичного підмета. Однак неозначеність особи не засвідчує…

Односкладні означено-особові речення

Ці речення викликають найбільше дискусій у сучасному мовознавстві. Одні лінгвісти беззастережно відносять їх до односкладних, інші — до двоскладних. Такі речення без займенникового підмета я, ти, ми, ви О. Пєшковський, Л. Була- ховський вважали неповними. І. Вихованець відносить їх до…

Дієслівні та прислівникові односкладні речення

Означено-особовими називаються односкладні речення, де повідомляється про дію конкретної особи, на яку вказує особове закінчення дієслова-присудка. Головна увага в таких реченнях зосереджується не на виконавцеві, а на самій дії, наприклад: З-ранковим променем зросту, з росою в лузі не зав’яну (А….

Внесок мовознавців у вивчення односкладних речень

Речення з одним головним членом здавна привертали увагу вчених. Однак і в сучасному мовознавстві нема однозначного тлумачення, чіткого окреслення об’єк­ та дослідження. Виокремлення формально-граматичного, семантико-синтаксич- ного і комунікативного аспектів синтаксису сприяє уточненню поняття одно- складності з формально-граматичного і семантичного погляду….

ПРОСТЕ ОДНОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. Загальна характеристика односкладних речень

Односкладні речення — це такий тип простого речення, організуючим членом якого є один головний член. Головний член односкладного речення називає предмет або явище і разом з тим стверджує його наявність, характеризує дію в її зв’язку з пред­ метом, виражає відношення…