Імпресіонізм у творах М.Коцюбинського ( на прикладі “Інтермеццо”)

СКАЧАТИ   Зміст Вступ Розділ І. Імпресіонізм як явище світової культури і мистецтва Розділ II. Імпресіонізм, як стиль М.Коцюбинського Розділ III. Імпресіонізм у творах М.Коцюбинського (на прикладі “Intermezzo”) Висновки Список використаної літератури Вступ Михайло Коцюбинський —великий письменник-гуманіст, виразник народних дум…

Ідеї структуралізму в сучасному українському літературознавстві

СКАЧАТИ   Перед тим як говорити про сучасне літературознавство, з’ясуймо, що таке структуралізм взагалі, на яких засадах він ґрунтується та які мав тенденції. Отже, структуралізм у літературознавстві — це один із наукових підходів до вивчення літератури як мистецтва слова у…

Аналіз циклу «Сім струн»

СКАЧАТИ   Зміст Розділ 1 Автобіографія……………………………………………………………………………………… Леся Українка і фемінізм……………………………………………………………………. Текстологічні засади повного зібрання творів Лесі Українки Додаткові факти із життя Розділ 2 Вступ……………………………………………….. Аналіз циклу «Сім струн»………………. «Оо»………………………………………….. «Яе»…………………………………. «Мі»…………………………………. «Ба»…………………………………. «Бої»………………………………… «Ьа»………………………………….. «8і»…………………………………. Висновки………………………………………….. Список використаної літератури  …

Олег Зав’язкін

СКАЧАТИ doc Зміст: Біографічні відомості Анатема: Памфлет-інвектива Дещо про автора памфлету Олега Зав’язкіна Відповідь москалю: меру — мур. (Памфлет) Сновиди (Камерна п’єска на три дії) З циклу «Орнаментальна тріумфологія» Співавторство Білі крила Танатоса Мій зведений брат Москаль (Оповідання)   Зав’язкін…

Кучеренко Юлія. Храм Зевса в Олімпії як реалізація естетичної категорії піднесеного.

До загальних категорій естетики належить категорія піднесеного, яка має давню історію і по-різному тлумачиться естетичною наукою. Піднесене розглядається і як самостійна естетична категорія, що має специфічний естетичний зміст, і як модифікація категорії прекрасне. У свою чергу, модифікацією піднесеного є категорія…

Тестові завдання для тематичного контролю. СИНТАКСИС

1. Синтаксичними одиницями є: а) тільки словосполучення; б) тільки речення; в) мінімальна синтаксична одиниця, словосполучення й речення; г) словосполучення, речення й текст. 2. Позначте рядок, у якому допущено помилку у визначенні основних ознак словосполучення: а) словосполучення є комунікативною одиницею; б)…

Тестові завдання для тематичного контролю. МОРФОЛОГІЯ

1. Уперше термін граматична категорія увів: а) О. Потебня; б) Л. Щерба; в) В. Виноградов; г) О. Пєшковський. 2. Визначте, які граматичні категорії характерні для всіх повнозначних змінних частин мови: а) рід, число, відмінок; б) вид, особа, рід; в) час,…

Тестові завдання для тематичного контролю. СЛОВОТВІР

1 Словотвір вивчає…: а) слова, їх значення, походження й використання; б) словотворчі значення, матеріальні засоби вираження й способи творення слів у сучасній мові. в) способи творення слів; г) слова зі спільним коренем, але з різним лексичним значенням. 2 Визначте, у…

Тестові завдання для тематичного контролю. МОРФЕМІКА

1. Морфема — це…: а) найменша одиниця звукової системи мови, за допомогою якої розпізнаються значущі одиниці мови; б) найменша неподільна значуща частина слова, яка є носієм певного лексичного чи граматичного значення; в) частина фразового такту, що має переважно кілька звуків,…

Тестові завдання для тематичного контролю. ОРФОГРАФІЯ

1. Визначте, у якому рядку в усіх словах на місці крапок треба ставити м’який знак: а) шампін йон, т..мяний, тон..ший, кін..ця; б) бал..зам, дон..чин, мен..шість, яблун..ці, дівчин..ці; в) п’ятисот, пан .ство, хустин..ці. фал..ш, волин..с..кий; г) різ..бяр, джерел..це, сільський, молот..ба, сяд..мо….

Тестові завдання для тематичного контролю. ГРАФІКА

1. Визначте рядок, де в усіх словах кількість графем і фонем не збігається: а) приязнь, їсти, єднання, щирість, ягня; б) щільний, єдність, юний, щастя, підживлює; в) честь, тьмяно, діяти, сяяти, радість; г) їдуть, узлісся, синє, всюди, життя. 2. Визначте рядок,…

Тестові завдання для тематичного контролю. ОРФОЕПІЯ

1. Визначте, у якому рядку всі слова мають варіативне наголошення: а) помилка, розплід, добір, усмішка, алфавіт; б) загадка, розбір, показник, дочиста, абихто; в) фаховий, каталог, псевдонім, кілометр, маркетинг; г) договір, розповідач, жалюзі, гуртожиток, мережа. 2. Виберіть рядок слів, де б…

Тестові завдання для тематичного контролю. ФОНОЛОГІЯ

І Визначте, у якому рядку усі голосні фонеми слів реалізуються інваріантами: а) планер, диво, місто, буфер, сонце, поле; б) добуток, рукопис, казати, італієць, нещастя; в) сестри, твого, сідати, книга, сонячний; г) клоччя, дах, потоп, кожух, поліські. 2. З’ясуйте, у якому…

Тестові завдання для тематичного контролю. ФОНЕТИКА

1. Експериментальна фонетика вивчає: а) склад певної мови протягом усього історичного періоду її розвитку; б) звукову будову мови за допомогою приладів та інструментів; в) утворення звуків, наголосу, структури складів тощо на матеріалі різних мов; г) звуковий склад мови на сучасному…

Тестові завдання для тематичного контролю. ЛЕКСИКОГРАФІЯ

1. Довідкове видання, у якому зібрано найістотніші відомості з усіх або окремих галузей знань, подані у формі доступного пояснення, називається; а) енциклопедія; б) тлумачний словник; в) підручник; г) хрестоматія. 2. Перша спроба розробити історичний словник належить: а) Л. Булаховському; б)…