СОДЕРЖАНИЕ

Введение РАЗДЕЛ І Теория языка Азарова Виктория Прецедентное имя в научном освещении Загнитко Анатолий Классификационные типологии концептов Кононенко Виталий Концептосфера в этнолингвистическом аспекте Коч Наталья Семантическое развитие концептообразующих номинаций в диахроническом аспекте (репрезентативность категории «гады» в восточнославянской концептуально-языковой картине мира)…

CONTENTS

INTRODUCTION 6 SECTION I Theory of Language 8 Azarova Viktoriya Scientific Interpretation of the Name of Precedent 8 Zahnitko Anatoliy Classification Typologies of Concepts 12 Kononenko Vitaliy Concept Sphere in Ethno-Linguistic Aspect 22 Koch Nataliya Semantic Development of Concept-Forming Nominations…

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Азарова Вікторія Олександрівна – аспірант Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, викладач кафедри журналістики Філії МДУ м. Севастополя (м. Севастополь, Україна). Александрова Вікторія Георгіївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри граматики англійської мови Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (м….

Рец. на книгу: Загнітко А.П. Теорія сучасного синтаксису. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 378 с.

Водећи украјински лингвиста, аутор бројних монографија из теоријске и примењене лингвистике, као и темељних теоријских граматика украјинског језика (Теоретична граматика української мови. Морфологія. – Донецьк: ДонДУ, 1997. – 432 с.; Основи українського теоретичного синтаксису. – Ч.1. – Горлівка: ГДПІІМ, 2004,…

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА КРІЗЬ ПРИЗМУ БАГАТОЛИКОГО СЬОГОДЕННЯ

Поповиħ Људмила. Фокусна перспектива украjинске књижевности. – Београд: Универзитет у Београду, 2007. – 253 с. (ISBN 978-86-86419-19-4; Наклад 500 прим.). Очевидно, першою працею, у якій об’єктом контрастивного студіювання постала українська мова, була захищена докторська дисертація Людмили Попович «Семантичний потенціал назв…

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ДИНАМІКИ МОВНО-УКРАЇНСЬКОГО ПРОСТОРУ

Ґрещук Василь. Студії з українського мовознавства: Вибрані праці / Упор. Р. Бачкур. − Івано-Франківськ: Місто НВ, 2009. – 520 с. – Наклад 300 прим. – ISBN 978-966-428-099-7. Збірник «Студії з українського мовознавства» включає статті, більшість яких на сьогодні стали майже…

ДІЄСЛІВНА ПЕРЕХІДНІСТЬ У КОНТРАСТИВНОМУ АСПЕКТІ

Рец. на книгу: Ивановић Милена. Прелазност у украјинском језику: функционални аспект / Милена Ивановић. – Београд: Задужбина Адрејевић, 2007 (Београд: Тодра плюс). – 120 с.; граф. Прикази; 24 см. – (Посебна издања / [Задужбина Адрејевић], ISSN 1450-80IX; 159). – Тираж…

ГРУПА ЗА УКРАЈИНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ КАТЕДРЕ ЗА СЛАВИСТИКУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Украјински језик и књижевност предаје се на Катедри за славистику Филолошког факултета Београдског универзитета као други словенски језик од 1991. године. Први предавач био је истакнути слависта, дугогодишњи наставник Катедре за славистику, Богдан Терзић током 1991/92. школске године. Међу првим…

Олександр Рудківський — ПОЗИЦІЙНО-КОМБІНАТОРНЕ ВАРІЮВАННЯ НІМЕЦЬКИХ ПРИГОЛОСНИХ У СИЛЬНІЙ ТА СЛАБКІЙ ПОЗИЦІЯХ

Стаття присвячена проблемі варіювання німецьких приголосних фонем у слабкій та сильній позиціях. Описано умови, за яких диференційні ознаки приголосних виражаються повністю і відбуваються модифікаційні процеси під впливом мовних чинників. Ключові слова: диференційна ознака, напружений приголосний, комбінаторно-позиційний алофон, аспірація, вокалізація, елізія….

Євген Пилипенко — ВІДОБРАЖЕННЯ СИСТЕМИ КОНСОНАНТИЗМУ СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКОГО ДІАЛЕКТУ У РАННІХ ПОВІСТЯХ ІВАНА НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО

На основі описового й порівняльного методів, аналізу лінгвальної інформації та лінгвогеографічних даних у статті простежено особливості відображення системи консонантизму носіїв середньонаддніпрянських говірок у мові рукописів ранніх повістей Івана Нечуя-Левицького «Чорні хмари» та «Причепа». Ключові слова: фонема, звук, приголосний звук, система…

Наталія Тома — МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ КАЗАННЯ ПЕТРА МОГИЛИ «Крестъ Христа Спасителя и кождого человhка» »»

У статті на прикладі писемної пам’ятки першої половини ХVІІ ст., що належить Петрові Могилі, розглядається мова казання як одного з видів ораторсько-проповідницької прози. Проповідь проаналізовано з погляду лексики, стилістики, синтаксису, словотвору. Лексичні особливості проповіді розглядаються на прикладі абстрактної лексики. Ключові…

Елена Купченко — СЕМАНТИЧЕСКАЯ МНОГОПЛАНОВОСТЬ ЛЕКСЕМЫ ОУМЪ В АГІОГРАФИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ПЕРЕВОДА «ЖИТИЯ АНДРЕЯ ЮРОДИВОГО»)

У статті проаналізовано семантичний потенціал лексеми оумъ у давньоруському тексті «Житія Андрія Юродивого», визначено провідну роль категорії розуму для агіографічної літератури. Антропологічний підхід до слова дозволяє провести реконструкцію мовної свідомості середньовічного книжника, система ідеалів та цінностей якого виявляє себе на…

Олександр Білих — ФОРМИ АОРИСТА У ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКІЙ МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕДАКЦІЇ КІНЦЯ XVI – XVII СТ.: ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ

У статті на матеріалі стародруків розглянуто особливості творення та значення форм аориста у церковнослов’янській мові української редакції кінця XVI – XVII ст. Ключові слова: церковнослов’янська мова української редакції, форми минулого часу, аорист. Актуальність пропонованого дослідження зумовлена недостатньою вивченістю церковнослов’янської мови…

Nataliya Hertsovska-Vaynahiy — SUCCESS AS A RESULT AND IMPORTANT COMPONENT IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

У статті розроблено нові можливості поєднання лінгвістичного матеріалу з методикою викладання іноземної мови. Також розглянуто цілі Болонського процесу на теренах української системи освіти. Запропоновано лексичний матеріал, необхідний для розвитку успішної особистості студента, відібраний за допомогою комплексної методики вивчення концепту “успіх”….

Наталія Чейлитко — МОДЕЛЮВАННЯ СИНТАКСИЧНОЇ СТРУКТУРИ УКРАЇНСЬКОГО РЕЧЕННЯ В ТЕРМІНАХ ОРІЄНТОВАНОГО ГРАФА

Стаття присвячена проблемі вибору теоретичної моделі, яка стане основою синтаксично маркованого корпусу української мови. Розглянуто принципи моделювання синтаксичної структури речення в термінах дерева залежностей; визначено недоліки вказаної моделі та запропоновано шляхи їх подолання. Ключові слова: корпус, синтаксична структура речення, дерево…