Ганна Ситар, Інна Сахарук — ДИСТАНЦІЙНІ УРОКИ З ДИСЦИПЛІНИ «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ (ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ)»: ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ТА СТРУКТУРА

У статті визначено структуру дистанційних уроків з дисципліни «Вступ до спеціальності (прикладної лінгвістики)». Розглянуто основні компоненти уроку на прикладі одного зі створених уроків – «Юридична лінгвістика». Ключові слова: вправа, дистанційний курс, дистанційний урок, електронна лекція, тест, юридична лінгвістика. Характерною рисою…

Алексей Кретов, Инна Меркулова, Юлия Суворова — КВАНТИТАТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛАВЯНСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

Стаття присвячена синтагматичній стратифікації слов‟янської лексики: розподілу слів за кількістю фразеологізмів, до яких вони входять. Виділено фразеологічне ядро слов‟янських мов. Досліджено найбільш фразеологічно активні слова та значення у слов‟янських мовах. Ключові слова: слов‟янські мови, параметричний аналіз лексики, фразеологія, синтагматичне ядро….

Елена Долбилова, Алексей Кретов — ПАРАДИГМАТИЧЕСКАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ КАТАЛАНСКОЙ ЛЕКСИКИ И АКСИОЛОГЕМЫ КАТАЛАНСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ

Уперше досліджено розподіл каталанської лексики за числом синонімів, виділено парадигматичне ядро каталанської лексики. Виявлено значення, що мають максимальну цінність для носіїв каталанської мови. Запропоновано поняття аксіологеми, гіпераксіологеми, аксіосфери. Виділено найважливіші аксіологеми каталанської ментальності, досліджено та описано їх організацію. Ключові слова:…

Светлана Дикарева, Олеся Чернявская — ЯЗЫК ПРАВА В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ: КОГНИТИВНЫЕ И ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

У статті розглядається когнітивна і прагматична специфіка юридичної комунікації, аналізується, в яких Інтернет-ситуаціях використовуються правові знання на спеціалізованих Web-сайтах юридичної спрямованості українського сектора Інтернету. Ключові слова: мова права, когнітивна прагматика, український сектор Інтернету. Постановка задачи Цель статьи состоит в анализе…

Ілля Данилюк — ЛІНГВІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ: РЕГУЛЯРНІ ВИРАЗИ В MS WORD 2010

У статті розглядаються прикладні аспекти використання регулярних виразів у поширеному текстовому редакторі компанії Microsoft. Наведено галузі застосування РВ у прикладній лінгвістиці, окреслено специфіку РВ у MS WORD 2010, наведено приклади автоматизації певних завдань та процедур роботи з текстом, а також…

Дмитрий Воевудский, Алексей Кретов, Геннадий Селезнев — КВАНТИТАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МНОГОЗНАЧНОСТИ В НИДЕРЛАНДСКОМ, НЕМЕЦКОМ И АНГЛИЙСКОМ СЛОВАРЯХ

У статті встановлено й зіставлено епідигматичний потенціал лексичних одиниць нідерландської, німецької й англійскої мов, що ґрунтується на даних про багатозначність. Ключові слова: епідигматика, епідигматична стратифікація, коефіцієнт багатозначності, нідерландська мова. Одним из актуальных направлений современной системной лингвистики является параметрический анализ лексики,…

Лариса Лісова — ПРІЗВИЩА ГОРОХІВЩИНИ, ПОХІДНІ ВІД НАЗВ ТВАРИН

Стаття присвячена дослідженню прізвищ Горохівщини, похідних від назв тварин (птахів, комах, плазунів, риб). Проаналізовано основні семантичні групи прізвищ. Ключові слова: антропонім, апелятив, прізвище, назви рослин, мотиви номінації. Прізвища, в яких відображені лексеми апелятивного походження, відтворюють побут, вірування, культуру й духовний…

Олена Юсікова — ПИТАННЯ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ДИФТОНГІЧНИХ ВОКАЛІВ ТА ЙОГО МІСЦЕ В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАЛЕКТНІЙ ФОНОЛОГІЇ

Різні наукові течії породжують різні погляди на проблему статусу українських дифтонгічних вокалів, які нині збереглися в українських північних говорах лише в наголошеній позиції на місці *o, *e у новозакритих складах. Питання поліських дифтонгів було поставлене Ю.В. Шевельовим у центр концепції…

Ірина Николів — СЛЕНГ ТА СУМІЖНІ З НИМ ПОНЯТТЯ З ПОГЛЯДУ ХОРВАТСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ЛІНГВІСТІВ

Сленг як тип ненормативного мовлення тісно пов’язаний з іншими соціальними діалектами. У статті розглядаються погляди деяких хорватських та українських мовознавців на «сленг», а також на суміжні з ним поняття «арго» та «жаргон». Крім поданих термінів, до уваги береться хорватська назва…

Наталія Клименко — НАЗВИ ОДЯГУ ДЛЯ НІГ У СХІДНОСТЕПОВИХ УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРКАХ

У статті здійснено структурно-семантичний аналіз однієї лексико-семантичної групи – назв одягу для ніг, що дозволяє виявити їх лексичний репертуар у донецьких говірках, особливості семантичної структури, специфіку функціонування; встановлено просторову поведінку аналізованої лексики в східностепових говірках. Ключові слова: наддіалектна модель, сема,…

Надія Загнітко — НАЗВИ СТРАВ З ВАРЕНОГО ТІСТА В ДОНЕЦЬКИХ ГОВІРКАХ

Стаття продовжує цикл публікацій автора про особливості назв їжі в говірках Донеччини. Подається структурно-семантичний аналіз однієї лексичної мікрогрупи назв їжі – назв страв з вареного тіста, уживаних у донецьких говірках. Докладно розглядається специфіка зазначеного сегмента лексики харчування в новостворених східностепових…

Марія Шведова — ОБРАЗНІ СТЕРЕОТИПИ СПРИЙНЯТТЯ ЧАСУ В ІДІОСТИЛІ О. ЗАБУЖКО (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ ВИБРАНИХ ПОЕЗІЙ „ДРУГА СПРОБА”)

Досліджено образне осмислення часу в поезії О. Забужко. Встановлено залежність авторських метафор на позначення часу від образних стереотипів, наявних у мові. Вказано спосіб розкриття поетичного образу на тлі мовного (та етнокультурного) стереотипу відповідно до того, як відбувається його сприйняття носієм…

Вікторія Сальнікова (Куценко) — ЗАКОНОМІРНОСТІ ГРАДУЮВАННЯ АКСІОЛОГІЧНИХ ЗНАЧЕНЬ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Статтю присвячено класифікації крайніх та проміжних виявів оцінного значення у межах ідеологічно маркованих номінацій сучасного українського політичного дискурсу. Обрано оптимальний тип аксіологічної шкали для врахування таких виявів. Ключові слова: політичний дискурс, категорія оцінки, оцінне значення слова, аксіологічна шкала. Особистісно-прагматична інтерпретація…

Олександр Рогожкин — ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС РИТОРИКИ

У статті автор розглядає проблему взаємозв’язку переконуючого мовлення і учнівства в контексті філософського вчення Емпедокла. Встановивши, що з самого початку свого становлення риторика визначалася через послідовний універсалізм, проникнення в усі сфери й охоплення всіх галузей людського знання, автор доходить висновку,…

Олександра Пушкар — ЗАЙМЕННИК ЯК ЧИННИК ЕВФЕМІЗМІВ У СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ

Ця стаття присвячена розгляду використання евфемізмів у рекламних політичних гаслах у період передвиборчої кампанії президентських перегонів України в 2009-2010 роках. Головний акцент зроблено на ролі займенникової заміни у номінації політичних суб’єктів як одного з найпоширеніших способів утворення евфемізмів у сучасній…