ПОЛІТИЧНА ПОЕМА («СОН» ТА ІН.). СУСПІЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА І СТИЛЬ ПОЕМ «НЕОФІТИ» Й «МАРІЯ» — 2

Складна діалектика Маріїних почуттів, психологія її образу. Спочатку перед нами ніжна, красива, зображе­на в народнопоетичному дусі дівчина «на порі», яка «рожевим квітом розцвіла». Як герої фольклорних тво­рів, вона звертається до сил природи: — Тіверіадо! Шіірокиії-царю озерам! Скажи мені, моя порадо!…

ПОЛІТИЧНА ПОЕМА («СОН» ТА ІН.). СУСПІЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА І СТИЛЬ ПОЕМ «НЕОФІТИ» Й «МАРІЯ»

  Безперечно, на розвиток політичної поезії мав вплив В.  Капніст. Карл Маркс у своїх виписках називає його ім’я у плеяді визначних російських письменників, які ви­ступили з протестом проти кріпацтва і самодержавства *. йдеться насамперед про його славнозвісну «Оду на раб­ство»…

Історична поема та її джерела — 2

Мова-чрерої-в-4юеми індивідуалізована. Поряд з емо- ційна-напруженою мовою Яреми — спокійна урівноваже­на мова Залізняка («Добре, сину, ножі будуть на святеє діло…»)уйірична, наче пісня, мова Оксани. Для підсилен­ня характеристики конфедератів Шевченко зрідка вжи­ває полонізми («гонору слово»), архаїзми (звернення благочинного під час «освячення…

Історична поема та її джерела

Ц і воєрідними історичними мікро-поемами були українські народні думи, в яких відбито життя, побут, національно-визвольну боротьбу народу проти іноземних загарбників і своїх панів —«дуків-сріб- ляників». «Наш історичний епос, змальоване довговіко- вої боротьби і довговікового терпіння українського наро­да піснями того самого…

СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВА ПОЕМА

Вже в «Енеїді» І. Котляревського, яка стала значною віхою на шляху до реалізму, бачимо витоки таких поемних різновидів, як сатирично- гумористичний, соціально-побутовий та історико-роман- тичний. Власне, сатиричне і соціальне в цій поемі висту­пають спільно, у єдності. Ще раніше, в давній…

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕТИЧНОЇ ЕПІКИ

Українським героїчним епосом слід вважати ду­ми та історичні пісні. Т. Шевченко порівнював думи з поемами Гомера. «Малороссийскими рап­содами» назвав сліпців-бандуристів М. Максимович у передмові до своїх «Малороссийских песен» (1827). М. Цертелєв ще раніше писав про українські думи як «поеми». Леся…

З ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПОЕМИ

Поема — це вищий ступінь у розвитку поезії. На закони цього літературного виду впливала І передусім сама дійсність, різні вияви народно­го життя, соціальної і національно-визвольної боротьби, морально-етичних норм тощоГ Розвиток поеми обумов­лений соціально-історичний^ літературним процесом. Теоретично обгрунтував існування поетичного епосу…

Українська поема першої половини 19 століття / М. П. Гнатюк — ВСТУП

У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літературі першої половини XIX століття, піввіковий шлях поеми від соціально-побутових сюжетів до суспільно-філософського узагальнення дійсності. Значну увагу приділено питанням методу і жанру, проблематики і поетики. Українську поему розглянуто в тісному зв’язку…

Висновки

Ми розглянули поеми досить великого історичного відріз­ку часу. Це, власне, остання чверть минулого віку і май­же двадцятиліття нового. За цей період відбулися істотні зміни в соціально-еконо­мічному, ідейно-політичному, духовному житті народу, що, звичайно, позначилось на мистецтві, літературі, культурі вагалом. Українська література,…

ФІЛОСОФСЬКА ПОЕМА

В українській поезії кінця XIX — початку XX століття найважливіше місце належить філософській поемі. Як великий ліро-епічний твір, що відтворює найістот­ніші факти і події народного життя, підносить найважли­віші проблеми свого часу, відбиває найхарактерніші риси ецохи, «схоплює життя в його вищих…

ПОЕМИ НА СЮЖЕТИ З ФОЛЬКЛОРУ

Значне місце в українській поезії кінця XIX — початку XX століття посідають «фольклорні» поеми, в основі яких лежать народні перекази, сюжети «богатирського» фольк­лору, казки тощо. Особливості цього жанрового різновиду української, поеми полягають у тому, що тут збагачення жанру від­бувалося за…

СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВА ПОЕМА

Найчільніше місце в українській поезії кінця XIX — по­чатку XX століття посідає тема села, класового розшару­вання на селі після скасування кріпацтва в Галичині і на Україні. Як відомо, становище селянства після революції 1848 р. в Австро-Угорщині і реформи 1861 р….

ЗАМІСТЬ ВСТУПУ (Деякі питання теорії та історії жанру поеми)

Що таке поема? Яка її жанрова природа, в чому її спе­цифіка? Яке її минуле і майбутнє? Такі питання, на пер­ший погляд, можуть видатись зайвими, оскільки в нор­мативних поетиках, в спеціальних роботах про поему автори постійно торкаються цих проблем. Проте, як…