«Ой Морозе, Морозенку»

«Ой Морозе, Морозенку» (пісня про Морозенка). Головний герой цієї пісні — Морозенко — має свого про­ тотипа. За походженням він не ук­ раїнець, а поляк, до того ж аристок­ рат, один з найбільших магнатів Речі Посполитої, Станіслав Мрозовиць- кий, який…

Історичні пісні

Поширеним жанром героїчного по­ етичного епосу українського народу є історичні пісні — ліро-епічні твори про конкретні чи типові історичні події, відомих історичних осіб та безіменних героїв, чиє життя й учин­ ки пов’язані з подіями суспільно- політичного життя. В історичних піснях…

Думи

Думи — це народні епіко-ліри4® 1 пісенні твори героїчного, рід®6 соціально-побутового змісту. Д° ШИХ ДНІВ ДІЙШЛИ думи ХУІ-ХУИ ® їхня тематика зумовлена епохою . перервної всенародної боротьби з земними загарбниками українсЬ земель. Думи оповідають про п ги народу чи його…

Билини

Билини (старини) — героїчний епос Київської Русі, який виник на основі абсолютно конкретних істо­ ричних подій. Через татаро-мон- гольський гніт Х ІІІ-Х ІУ ст. скоморо­ хи занесли ці пісні на окраїнні землі княжої держави (Новгородська зем­ ля й прилеглі території),…

Героїчний ліро-епос

Кожна нація в добу свого виник­ нення й становлення створювала ге­ роїчний епос, у якому увіковічнюва- ла славні героїчні вчинки народних Улюбленців-героїв. Вершинними до­ сягненнями світової народної поезії стали високохудожні старогрецькі «Іліада» та «Одіссея», ірландськіса- І’и> Давньонімецька «Пісня про Нібе-…

Бувальщини

Бувальщина — усне оповідання про сучасні події, як і не виходять хронологічно за меж і того, що міг ба чити або чути в ід безпосередньог учасника оповідач. Цей жанр містять розповідь про надзвичайні, ДиВ вижні явища, надприродні істоти т° що….

Народні оповідання

Народні оповідання — образні опо­ віді про найрізноманітніші події та вигадки з реального життя, що веду­ ться від імені учасника чи очевидця. У сучасній народній творчості по­ бутують усні оповідання про видат­ них людей — державних діячів, письменників, акторів.

Перекази

Перекази — усні оповідання про життєві події, пов’язані з конкретни­ ми історичними фактами, які переда­ ються не очевидцями, а тими, хто про цю подію почув (звідси й назва — пе­ реказ). Порівняно з легендами пере­ кази відзначаються більшою вірогід­ ністю…

Легенди

Легенда — народне оповідання про події, які сприймаємо як достовірна вірогідні. Міфологічні легенди — це фанта тичні оповіді про чудодійні перетво рення людей на звірів, птахів, У квіТІ й рослини, а також про русалок, в дяників, вовкулаків, перелеснй тощо. У…

Історична проза

Народна проза, увібравши риси світогляду українців, дає можливість сягнути глибин далекого минулого наших предків, зрозуміти їхній спосіб мислення та світовідчуття. Ос­ новні жанри історичної прози: леген­ да, переказ, народні оповідання, бу­ вальщина.

Казки

Казка — епічний твір народної словесності, у якому відображене уявлення первісних людей про нав­ колишній світ. Вона має чітку компо­ зиційну будову, яскраво виражену колізію, в основі якої лежить проти­ борство між добром і злом, що завер­ шується перемогою добра….

Загадки

Загадка (від «гадка» — думка, «га­ дати» — думати, мислити) — ко­ роткий твір, у якому в завуальованій алегоричній формі зашифровано пев­ ний предмет чи явище, первісне зна­ чення яких треба відшукати. Кожна загадка — це художній опис, яскраве зображення…

Малі жанри. Прислів’я і приказки

Прислів’я та приказки належать до малих жанрів усної народної твор­ чості. Хоч вони й короткі, на один- два рядки, але мають усі ознаки ху­ дожньо довершених творів. У прислів’ях та приказках відобра­ жено багатовікову мудрість народу, практичний досвід людини в…

Родинно-обрядова творчість

Родинно-обрядова творчість по- 8 язана з ритуально-обрядовими дія­ ми, які виконуються з нагоди основ­ них етапів життя людини. У наші дні Ці обряди становлять частину народ- Ни* традицій. З-поміж усього розмаїття давніх ритуалів до нашого часу збереглися системи обрядів весілля,…

Обжинкові пісні

Обжинкові пісні супроводжували завершення жнив, праці на полі. Обжинки були часом радощів за зібраний урожай. Багато обжин­ кових пісень зберегли елементи описів обрядів плетення вінка з ко­ лосків, заряджання княгині, проце­ сії женців від поля до дому господа­ ря. Наприклад:…