Обряди осіннього циклу

Обряди осіннього циклу. Осінній цикл — останній у календарно-обря­ довій творчості. Він завершує кільце річної обрядовості. Більшість обря­ дів цього циклу пов’язані не з конк­ ретною датою чи святковим днем, а з виконанням певного виду хлібороб­ ських робіт в окремого…

Обряди весняного циклу.

Обряди весняного циклу. У давни­ ну твори, виконувані у весняний час, були своєрідними магічними замов­ ляннями, спрямованими на те, щоб прискорити весняне відновлення природи. Часто обряди супроводжу валися танцями. Веснянки (гаївки, гагілки) ~~ П1 ні, які мають закличний характер («закликають…

Обряди зимового циклу

Обряди зимового циклу. Вони пов’я­ зані не тільки з періодом очікування весни як часу сівби, а й з давніми міфами про народження Всесвіту. Центральним святом цього періоду є Різдво, святкування якого відбува­ лося за сценарієм, що передбачав об- рядодії. До…

Календарно-обрядова творчість

Давні уявлення, релігійні культи та язичницька міфологія зумовили слов’янські ритуали. До появи та в процесі розвитку трипільської куль­ тури, головні елементи якої успадку­ вали українці, були сформовані та утверджені календарно-обрядові тра­ диції, що ґрунтувалися на особливос­ тях природної циклічності й,…

Українська міфологія

Первісне уявлення прадавньої лю­ дини про навколишній світ відбите в міфах. Міфи (від грецького туїНов — сло­ во, сказання; оповідь, байка) — на­ родні перекази про явища природи, богів чи обожнюваних героїв, уявних істот. Усесвітньо відомі давньогрецькі й давньоримські міфи…

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

фольклор (від англійського folk­ lore — буквально народна мудрість, народні знання) — важлива складова частина культури народу, яка є втіленням поглядів, ідеалів та праг­ нень людей. Цим терміном окреслю­ ють усю творчу діяльність народу: поезію, музику, театр, танець, архі­ тектуру,…

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Антоненко-Давидович Б. Як ми гово­ римо? — Київ: Українська книга, 1997. 2. Бєляєв О., Симоненкова JI. та ін. Укра­ їнська мова: Підручник для 10-11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів з українською та російською мовами навчання. — Київ: Освіта, 2003. 3….

Стилі мови. Типи і жанри мови

Стилістика — це розділ мовознавчо науки, який вивчає стильові особли вості мови, принципи і способи до мовних засобів для кожного СТИЛЮ- бору Стилістика Основним поняттям стилістики є стиль. Це слово, що зводиться до ла­ тинського stilus — загострена палич­ ка…

Синтаксичний розбір ре­чення з прямою мовою

Пряма мова може виражатися простим чи складним реченяям або текстом. У зв’язку з цим під час син­ таксичного розбору пряма мова та слова автора характеризуються як самостійні, синтаксично не зв’язані частини. Порядок розбору: 1. Зазначити, що речення з прямою мовою….

Розділові знаки при діалозі

Кожна репліка починається з ново­ го рядка, перед нею ставлять тире (лапки не вживаються). Усі інші розділові знаки ставлять, як при прямій мові: — Ти мене любиш? — питає. — Люблю. — Віддай мені радість свою. Я віддав. — І…

Діалог

Діалог (від грецького й іа ^ов — мовлення двох) — розмова, яка відбу­ вається між двома особами. 437 УКРА ЇНСЬКА МОВА Монолог (від грецьких monos — один та logos — слово, мовлення) мов­ лення однієї особи, звернене до широ­ кої…

Невласне пряма мова

Невласне пряма мова — це т. зв. внутрішнє мовлення, яке передає ав­ тор думками свого літературного ге­ роя. Невласне пряма мова, або вільна непряма мова, розділовими знаками (лапками) не виділяється. Наприклад: Махно цікавий слухати такі історії. Не густо зустрінеш у…

Способи заміни прямої мови непрямою

Замінюючи пряму мову непрямою, треба пам’ятати: 1. У непрямій мові змінюють особу займенників і дієслів відповідно до особи, від імені якої тепер переда­ ється чуже висловлювання (зай­ менники й дієслівні форми 1-ої та 435 УКРА ЇНСЬКА МОВА 2-ої особи (я,…

Непряма мова

Чуже висловлювання, передане з дотриманням лише змісту без збере­ ження форми та інтонації, називають непрямою мовою. Речення з прямою мовою: Великий вітчизняний педагог В. Су- хомлинський писав: «Щ о найго­ ловніше було в моєму житті? Без роздумів відповідаю: любов до…

Пряма мова розривається словами автора

1.Пряма мова — одне речення: УВАГА! Якщо слова автора стоять у середині прямої мо­ ви, то лапки ставляться тільки двічі — на почат­ ку і в кінці прямої мови. «П, — а, — п». Якщо на місці розриву прямої мо­…