Коломийки

Дворядкову пісню, яка виконується під час танцю, називають коломий­ кою. Цю назву дехто пов’язує з наз­ вою міста Коломиї, де вона виконува­ лася. Інші пояснюють походження сло­ ва «коломийка» від танкового кола. З танкових пісень коломийки, попов­ нюючись новим змістом,…

Родинно-побутові пісні

Пісні про кохання. У ліричній по­ езії вони займають центральне місце. Ц і пісні є драматичні, психологізо­ вані, їхня увага сконцентрована на почутті, через яке звеличується людська душа, здатна на глибокі пе­ реживання, емоції. Часто в ліричних піснях інтимна задушевна…

Народно-пісенна творчість

Українська народна пісенність — дорогоцінне надбання народу, нев’я­ нуча окраса його духовної культури. Українська народна пісня — знана й шанована в усьому світі. Один з перших збирачів української пісні М. Максимович зазначав, що в укра­ їнських піснях звучить душа ук­…

Балади

Балада — ліро-епічний твір з гост- родраматичним сюжетом, що вира­ жає погляд народної моралі на тра­ гічні конфлікти, породжені надзви­ чайними чи фантастичними подіями, учинками та фатальними збігами обс­ тавин в особистому, сімейному або суспільному житті звичайних людей. 471 УКРА…

Стрілецькі пісні.

Стрілецькі пісні. У середині XIX ст. історична пісня поступається іншим жанрам. Це сталося внаслідок занепаду національної свідомості, спричиненого чужинецьким пану­ ванням. Росія й Польща, загарбавши українські землі, зробили все, Щ°° придушити самобутню культуру аВ’ тохтонного населення. Тоді РоЛЬ пісенно-історичного літопису…