Список рекомендованої літератури

Основна: Мацько Л. І. Інтер’єктиви в українській мові: Навч. посіб. — К., 1981. Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За заг. ред. І. К. Бі- лодіда. — К., 1969. Сучасна українська літературна мова / За ред. А. П. Грищенка. —…

§ 121. Інтер’єктивація

Клас вигуків може поповнюватися шляхом переходу слів і словоформ з інших частин мови. Визначальним у процесі ін- тер’єктивації є зрушення в семантиці повнозначних слів унаслі- док виконання ними вторинних функцій, коли їх основна, н о — м і н а…

§ 120. Розряди вигуків. Звуконаслідувальні слова

Розрізняють три розряди вигуків: 1. Вигуки, що виражають емоції: страх, невдоволення, іронію, подив тощо: о, ой, ох, ай, ех, тьху, овва та ін. Наприклад: Ох, і щука ж була! Ех, і щука… (Ст.); Ух ти! Як зуби 276вишкірив (Ст.); Ой,…

§ 119. Загальне поняття про вигук

В и г у к — частина мови, яка слугує для безпосеред- нього вираження емоцій, почуттів і волі людини. Вигуки посідають проміжне місце між самостійними і служ- бовими словами. Це незмінювані слова, які не виступають чле- нами речення. Проте на…

Список рекомендованої літератури

Основна: Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика ук- раїнської мови: Морфологія. — К., 1993. Виноградов В. В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. — М., 1986. 275Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За заг. ред. І….

§ 118. Правопис часток

Словотворчі частки аби-, де-, -ся, -сь, як-, що- пишуться з іншими словами разом: абищо, абиде, абихто; дехто, дещо, деколи, декуди; хвилююся, боюся; хтось, щось, якийсь, чийсь; якнайкраще, щонайшвидше. Частки будь-, небудь, казни-, хтозна- пишуться через дефіс: будь-чий, коли-небудь, казна-куди, хтозна-де….

Заперечні частки не і ні

Заперечні частки не і ні слугують для вираження заперечен- ня. За допомогою їх творяться заперечні речення. Наприклад: Соломія не одривала очей од берега (Коц.). Замість частки не може стояти частка ні, яка заступає і присудок: Співатиме півень чи ні, а…

§ 117. Модальні (фразові) частки

Модальні частки надають окремому слову в реченні або цілому реченню додаткових відтінків. Вони слугують засобом творення різних типів речення: ствер- джувальних, заперечних, питальних, спонукальних, окличних або виражають невпевненість, можливість, сумнів, недостовірність. Групи модальних часток: 1) с т в е р…

§ 116. Формотворчі і словотворчі частки

Формотворчі частки використовуються для творення форм дієслова: би (б) — умовного способу; хай, нехай, бодай — наказового способу: жити — жив би, жила б, жило б, жили б (у цих краях); хай {нехай) живе, хай {нехай) живуть (у цих краях)….

§ 115. Загальне поняття про частки

Ч а с т к а — це службова частина мови, яка надає слову чи реченню додаткового відтінку або слугує засо- бом творення форм слів та похідних слів. За роллю у слові і реченні частки поділяються на: 1) фор- мотворчі,…

Список рекомендованої літератури

Основна: Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика ук- раїнської мови: Морфологія. — К., 1993. Булаховський JI. А. Сполучники і сполучні групи (речення) // Вибр. праці: В 5 т. — К„ 1977. — Т. 2. — С…

§ 114. Групи сполучників за будовою

За морфологічним складом сполучники в українській мові поділяються на прості, складні і складені. П р о с т і сполучники морфологічно не членуються на ок- ремі частини, їх в українській мові небагато: і (й), а, ні, та, то, чи, бо,…

§ 113. Сполучники сурядності і підрядності

Сполучники виражають семантико-синтаксичні відношення між граматично рівноправними одиницями (однорідними чле- нами, частинами складносурядних речень чи супідрядними од- норідними в багатокомпонентному складнопідрядному реченні) та між нерівноправними, одна з яких підпорядкована іншій (у складнопідрядному реченні). За участю у вираженні семантико-синтаксичних відношень між…

§ 112. Загальне поняття про сполучник

С п о л у ч н и к и — це службові слова, які слугують для зв’язку однорідних членів речення та частин склад- ного речення. Наприклад: Міські проспекти і майдани ба- гатолюдні і шумні (Уп.); Ні риби то були,…

Список рекомендованої літератури

Основна: Вихованець І. Р. Прийменникова система української мови. — К., 1980. Кучеренко І. К. Лексичне значення прийменника // Мовознавство. — 1973. — № 3. — С 12—23. Мельничук О. С. Історичний розвиток функцій і складу прийменників в українській мові //…