§ 111. Групи прийменників за походженням і морфологічною будовою

За походженням прийменники поділяються на первинні, або непохідні, і вторинні, або похідні. До п е р в и н н и х належать ті прийменники, які вже втратили генетичний зв’я- зок із самостійними словами, а ті, що в сучасній мові…

§ 110. Вживання прийменників з відмінковими формами іменників (займенників, субстантивованих слів)

У сучасній українській мові відмінкові значення виражають- ся морфологічно за допомогою флексій. Із співвідносним їм значенням виступають прийменники, які розвивають, доповню- ють, уточнюють значення відмінкової форми. Прийменник може вживатися із формою одного непрямого відмінка (наприклад, без, біля, від, для, до,…

§ 109. Загальні відомості про прийменник

П р и й м е н н и к и — це клас службових незмінюва- них слів, за допомогою яких виражається синтаксичний зв’язок іменника (або його еквівалента), залежного від інших слів у словосполученні і реченні. У традиційній граматиці прийменники…

Список рекомендованої літератури

Основна: Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика україн- ської мови: Морфологія. — К., 1993. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. — К., 1988. Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За заг. ред. І. К….

§ 108. Морфологічний склад прислівників

Особливістю морфологічного складу прислівників є співвідне- сеність їх з усіма частинами мови. Ця співвіднесеність вказує на їх походження як класу адвербіальних (придієслівних) слів. Адвербіальна функція, яку первісно виконували іменні сло- воформи, сприяла формуванню в них нової синтаксичної се- мантики у…

Безособово-предикативні прислівники

Безособово-предикативні прислівники (їх ще називають сло- вами категорії стану) виражають: а) стан природи (тихо, ясно, тепло, темно, холодно); б) психічний або фізичний стан лю- дини (легко, весело, радісно, сумно, душно); в) зумовленість, необхідність, доцільність дії в оцінці людини (треба йти,…

Обставинні прислівники

Обставинні прислівники виражають різні обставини, за яких відбувається дія, тобто характеризують дію або процес за часо- вими, просторовими, причиновими відношеннями, рідше — за метою її виконання. Обставинні прислівники поділяються на чотири групи: 1) прислівники часу; 2) прислівники місця; 3) прислівники…

Означальні прислівники

Означальні прислівники виражають якісні ознаки дії або стану (швидко бігти, міцно спати) та спосіб, міру або ступінь вияву їх (піклуватися по-батьківськи, занадто вразлива натура, утричі більша вага). Означальні прислівники поділяються на три групи: 1) якіс- но-означальні; 2) способу або образу…

§ 106. Значення прислівника, його граматичні ознаки

П р и с л і в н и к — це повнозначна незмінювана частина мови, що виражає ознаку дії, стану чи ознаку іншої ознаки. У реченні прислівник пов’язується з дієсловом, виконуючи роль обставини дії. Наприклад: Синіла (д є?) навкруги…

Список рекомендованої літератури

Основна: Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика ук- раїнської мови: Морфологія. — К., 1993. Виноградов В. В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. — М., 1986. Вихованець 1. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. — К.,…

§ 105. Дієприслівник

Д і є п р и с л і в н и к — це незмінювана дієслівна фор- ма, яка, вказуючи на додаткову дію, пояснює в реченні основне дієслово-присудок. Наприклад: Брати, пригина- ючись, входять до хати (Ст.). Дієприслівник завжди пов’язується…

§ 104. Предикативні форми на -но, -то

У сучасній українській мові вживаються співвідносні з па- сивними дієприкметниками незмінювані форми на -но, -то, наприклад: подано, виконано, розбито, перекрито. 250Ці форми творяться від основи інфінітива перехідних дієслів. Від форм пасивних дієприкметників вони відрізняються тим, що не змінюються і в…

§ 103. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники

Дієприкметникові форми можуть втрачати ознаки дієслів і переходити в розряд прикметників, що виражають статичні ознаки предмета. Наприклад: сидяча робота, колючий дріт, спілий кавун, сіяне борошно, битий шлях. Прикметники дієприкметникового походження не керують формами непрямих відмінків іменника, не можуть означатися словами…

§ 102. Дієприкметник

Д і є п р и к м е т н и к — це відмінювана дієслівна форма, що передає дію або стан як динамічну ознаку предмета, виявлену в категоріях виду і стану. Як і інші форми дієслова, дієприкметник має…