ПРО ДОПОВНЕННЯ ФАЙЛА notes.rtf В ЕЛЕКТРОННОМУ ВАРІАНТІ МАТЕРІАЛІВ АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ

«Висновком про видачу диплома кандидата наук» (додаток до наказу ВАК України від 5 липня 2001 р. №430) ВАК України повідомляє спеціалізовані вчені ради про необхідність розширення інформації, що міститься у файлі notes.rtf електронного варіанта матеріалів атестаційної справи, а саме: після…

ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ВАРІАНТІВ ДОКУМЕНТІВ АТЕСТАЦІЙНИХ СПРАВ

У Вищій атестаційній комісії України розроблено та впроваджено автоматизовану систему аналізу захищених і відхилених дисертаційних робіт, інформаційною базою якої служать електронні варіанти облікової картки здобувана (форми 13), електронні варіанти авторефератів, відомості про зауваження до дисертації та автореферату, що містяться у…

ОБЛІКОВА КАРТКА ЗДОБУВАНА

Рішення про присудження (прізвище, ім’я, по батькові у давальному відмінку) наукового ступеня доктора (кандидата) наук (галузь) на підставі прилюдного захисту дисертації « (назва дисертації) » у вигляді */ з грифом (рукопису, опублікованої монографії) (таємно, за спеціальністю для службового користування) (шифр…

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ АТЕСТАЩЙНОЇ СПРАВИ ЗДОБУВАНА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК, ЯКІ ПОДАЮТЬ ДО ВАК УКРАЇНИ

1. Супровідний лист на бланку установи підписанийголовоюспеціалізованоївченої ради (форма 8) 2 Облікова картка здобувана (форма 13) 3 Особовий листок з обліку кадрів з відомостями, чинними на час прийняття дисертації до захисту, засвідчений відділом кадрів за основним місцем роботи, з фотокарткою,…

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ ЗДОБУВАНА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК, ЯКІ ПОДАЮТЬ ДО ВАК УКРАЇНИ

1. Супровідний лист на бланку установи, підписаний головою спеціалізованої вченої ради (форма 8). 2 Облікова картка здобувача (форма 13). 3. Особовий листок з обліку кадрів з відомостями, чинними на час прийняття дисертації до захисту, засвідчений відділом кадрів за основним місцем…

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЄ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ЗДОБУВАЧ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ

1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради з проханням прийняти дисертацію до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація. 2 Особовий листок з обліку кадрів з відомостями, чинними на час прийняття дисертації до захисту, засвідчений відділом…

ПРО ВИКОНАННЯ ВИМОГ ЩОДО ПОДАННЯ В СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ ВИСНОВКУ ОРГАНІЗАЦІЇ, ДЕ ВИКОНУВАЛАСЯ ДИСЕРТАЦІЯ

(з постанови президії Вищої атестаційної комісії України від 16 травня 2001 р. № 3-05/5) Згідно з вимогами «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» організація, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач, проводить попередню експертизу поданої дисертації,…

ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ У НАУКОВІЙ СФЕРІ

(з постанови Головної ради ВАК України від 12 березня 1998 р.) Головна рада Вищої атестаційної комісії України відзначає низький рівень функціонування державної мови у науковій сфері, недосконалість сучасної української наукової термінології, незначну кількість захищених дисертацій, написаних українською мовою. З метою…

ПЕРЕЛІК УСТАНОВ, ДО ЯКИХ ОБОВ’ЯЗКОВО НАДСИЛАЮТЬ АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

]. Адміністрація Президента України @1220, Київ, вул Банкова, 11) 2 Кабінет Міністрів України @1008, Київ, вул. М Грушевського, 12/2) 3 Міністерство освіти і науки України @1033, Київ, просп. Перемоги, 10) 4 Вища атестаційна комісія України @1001, Київ, вул Хрещатик, 34)…

ЗВОРОТНИЙ БІК ОБКЛАДИНКИ АВТОРЕФЕРАТУ

Дисертацією є Робота виконана в (рукопис, монографія) (назва організації, відомча підпорядкованість) Науковий керівник (консультант) Офіційні опоненти’ (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я місце роботи, (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по і, по…

ОБКЛАДИНКА АВТОРЕФЕРАТУ

Назва організації, спеціалізована вчена рада якої прийняла дисертацію до захисту Прізвище, ім’я, по батькові УДК Форма 6 (індекс) Назва дисертації Шифр і найменування спеціальності (подається за Переліком спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора…

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ДИСЕРТАЦІЇ. Форма 5

Назва організації, в якій виконана дисертація На правах рукопису Прізвище, ім’я, по батькові Назва дисертації УДК (індекс) Шифр та найменування спеціальності (подається за Переліком спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук, присудження наукових…

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ДИСЕРТАЦІЙ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1 1 Згідно з «Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук необхідно оформлювати відповідно до державного стандарту України Таким стандартом є ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері…

ПРО ПІДВИЩЕННЯ ВИМОГ ДО ФАХОВИХ ВИДАНЬ, ВНЕСЕНИХ ДО ПЕРЕЛІКІВ ВАК УКРАЇНИ

(з постанови президії ВАК України від 15 січня 2003 р. № 7-05/1) Необхідною передумовою для внесення видань до переліку наукових фахових видань України є їх відповідність вимогам п. 7 постанови президії ВАК України від 10 02.99 № 1 -02/3 «Про…

ПРО ПУБЛІКАЦІЇ ОСНОВНОГО ЗМІСТУ МАТЕРІАЛІВ ДИСЕРТАЦІЇ

(з постанови президії ВАК України від 9лютого 2000 р. № 1-02/2) Останнім часом до ВАК України надходять дисертації, в яких здобувані наукових ступенів по кілька разів друкують одні й ті ж матеріали наукових досліджень у різних наукових фахових виданнях і…