ФРАНКОВА ТЕОРІЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО АНАЛІЗУ МИСТЕЦЬКИХ ТВОРІВ — Михайло ГНАТЮК

Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, Україна 79000 Зосереджено увагу на підходах І. Франка до принципів літературознавчого аналізу, які склалися у ХІХ — на початку ХХ ст. на основі міфологічної, культурно-історичної, біографічної, а на початку ХХ…

МЕТАФОРИЗАЦІЯ В ОБРАЗНО-ПОНЯТІЙНОМУ СПЕКТРІ ПРОЦЕСУ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ СВІТУ — Микола ПАЩЕНКО

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, вул. Дворянська, 2, Одеса, Україна 65025 У статті зосереджено увагу на амбівалентності метафори: на її функції в історичному письмі і мистецтві слова, на її ролі у творенні цілісності об’єкта і суб’єкта та завершенні…

ДУАЛЬНІСТЬ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ ЙОГО БУТТЯ — Наталя АСТРАХАН

Житомирський державний університет імені Івана Франка, вул. Велика Бердичівська, 40, Житомир, Україна 10008 У статті йдеться про дуальність літературного твору — складне поєднання в його художньому цілому матеріального та ідеального чинників — у контексті теоретичних концепцій О. Потебні, М. Бахтіна,…

ЕМІГРАЦІЙНА ВІЗІЯ ІНШОГО: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ — Вознюк ОЛЬГА

Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, Україна 79000 У поданій статті авторка вперше в українському літературознавстві зверта- ється до проблеми візії Іншого письменником, що перебуває на емiграції. Вка- зано на необхідність врахування координат перебування письменника під…

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІМІДЖ РОМАНТИЗОВАНОГО ЄГИПТУ: НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, ФРАНЦУЗЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ТА ПРОЗИ ХІХ СТОЛІТТЯ — Ірина АРЕНДАРЕНКО

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, вул. М. Грушевського, 4, Київ, Україна 01001 У цьому імагологічному дослідженні зафіксовані й частково проілюстро- вані першорядні складові європейського іміджу романтизованого Єгипту (на матеріалі англійської, французької, російської, української поезії та прози ХІХ…

ЗАМКНЕНИЙ ЧУЖИЙ ПРОСТІР ЯК ТЛО МОРАЛЬНОЇ ДЕГРАДАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ РОМАНІ (ВАЛЕРІЙ ШЕВЧУК, СТЕФАН ХВІН, ВІЛЬЯМ ҐОЛДІНҐ) — Наталія ЛІЩИНСЬКА

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, Тернопіль, Україна 46027 У статті розглянуто проблему моральної деградації в межах чужого замкне- ного простору. Обґрунтовано думку про те, що її причиною стає страх, відчуття невизначеності, які спричинюють неадекватне…

ІТАЛІЙЦІ В ПРОЗІ ДЖОНА СТЕЙНБЕКА — Оксана НИЧКО

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, Тернопіль, Україна 46027 Досліджено фікційне бачення раннього та зрілого Джона Стейнбека — ро- маніста гетеростереотипних рис персонажа — італійця, простежено як журна- лістська практика письменника проектується на художній світ…

ПРОБЛЕМА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ (НА ПРИКЛАДІ ПОВІСТІ УЛЬРІХА ПЛЕНЦДОРФА «НОВІ СТРАЖДАННЯ ЮНОГО В.») — Катерина ДАНИЛЮК

Миколаївський державний гуманiтарний унiверситет iмені Петра Могили, вул. 68 десантникiв, 10, Миколаїв, Україна 54003 Статтю присвячено проблемі інтертекстуальності літературного твору на прикладі німецької повісті Ульріха Пленцдорфа «Нові страждання юного В.». Предметом дослідження є особливості мовностилістичної реалізації концепції інтертекстуальності в тексті…

СИСТЕМА КООРДИНАТ: ТИПОЛОГІЯ МІЖТЕКСТОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА МАРКЕРИ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ — Мар’яна ШАПОВАЛ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64, Київ, Україна 01033 Стаття присвячена проблемі читання літературного тексту крізь призму ітертекстуальності. Вбачаючи у такому підході питому міждисциплінарність, авторка статті проаналізувала низку усталених класифікацій міжтекстової взаємодії і розглядає можливість та доцільність…

СЕМІОСФЕРА ЯК ГЕНЕРАТОР ІНТРА- ТА ІНТЕРКУЛЬТУРНИХ ПЕРЕКЛАДІВ — Ольга ДОВБУШ

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, Тернопіль, Україна 46027 Продемонстровано семіотичний підхід до трактування поняття внутрішньо- культурного та міжкультурного перекладу, які є джерелом існування семіосфе- ри та її продуктом. Ключові слова: семіосфера, інтеркультурний переклад, інтракультурний…

ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИ МАРГІНЕС НАУКИ? (ДО ПИТАННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО СТАТУСУ КРИТИКИ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ) — Ірина ОЛІЙНИК

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, Тернопіль, Україна 46027 Розкрито головні аспекти взаємодії критики перекладу та літературознавчої методології шляхом застосування окремих методів аналізу до оцінювання пере- кладених текстів. Простежено зв’язок критики перекладу та компаративістики з…

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СФЕРИ ІНТИМНОГО В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА ТА ЇЇ БАГАТОМОВНИЙ СВІТ — Олеся ПАЛІНСЬКА

Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, Україна 79000 Розглянуто деякі аспекти вербалізації сфери інтимного на прикладі ранніх нехудожніх текстів Ольги Кобилянської (щоденники, епістолярій). За текстами з’ясовано, що гібридна ідентичність, породжена накладанням культурного і мовного домінування метрополії,…

КОНЦЕПЦІЯ ІДЕЙНО-ЕТИЧНОГО ЕСТЕТИЗМУ МИКОЛИ ГНАТИШАКА: СИНТЕЗ ЧИ ЕКЛЕКТИКА? — Юлія ТЕПЛА

Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, Україна 79000 У статті розглянуто методологічні засади концепції ідейно-етичного есте- тизму Миколи Гнатишака. Зосереджено увагу на проблемі синтезу національ- ного, етичного та естетичного аспектів оцінки художнього твору як компонентів інтегрального…

БІБЛІЯ І ПРИТЧА: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОДИФІКАЦІЇ — Любомир СЕНИК

Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, Україна 79000 У статті розглянуто проникнення біблійної притчі в художню літературу, її модифікацію по лінії «відчуження» від першоджерела і наповнення світським змістом з метою акцентування на пуанті. Літературна притча набуває…

ІМПЕРІЯ ЯК КУЛЬТУРНА КАТЕГОРІЯ (ДО ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУР У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ) — Олег ІЛЬНИЦЬКИЙ

Альбертський університет, Едмонтон, Альберта, Канада T6G 2H1 У розвідці розглянуто проблему диференціації понять «імперська культура» і «національні дискурси» в російській імперії на матеріалі російської та укра- їнської літератур ХІХ ст. Ключові слова: імперія, ідентичність, національний дискурс, культурне суперництво. Щораз частіше…