ІГРИ З ІДЕНТИЧНІСТЮ В РОМАНАХ ЮРІЯ АНДРУХОВИЧА — Мар’яна ГІРНЯК

Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, Україна 79000 Зосереджено увагу на різних аспектах проблеми ідентичності у творах Юрія Андруховича: постколоніальна ідентичність суспільства, руйнування ієрархій і перетворення сутностей у карнавальному часопросторі, співіснування Я та Іншого в межах…

КОНЦЕПЦІЯ ПРАМОВИ У ПОЕЗІЇ МИКОЛИ ВОРОБЙОВА ТА ФІЛОСОФІЇ МАРТІНА ГАЙДЕҐҐЕРА — Лілія ДЕМИДЮК

Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, Україна 79000 Розглянуто концепції прамови у філософії М. Гайдеґґера та поезії М. Во- робйова. Поетична мова, на думку німецького філософа, наближається до сут- ності речей, а отже, її можна вважати…

ПРОБЛЕМА АВТОРСТВА ТА АВТОРСЬКОГО СТАТУСУ В ЦАРИНІ ГОМІЛЕТИКИ — Тетяна ЛЕВЧЕНКО-КОМІСАРЕНКО

Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту, вул. Маршала Батицького, 5, Харків, Україна 61038 Статтю присвячено християнським уявленням про проповідь, зокрема про роль проповідника у створенні гомілій, а також про типи церковних промов, їхній зв’язок зі Святим Письмом. Розглянуто перехід…

ГОМІЛЕТИКА Й ГЕРМЕНЕВТИКА: АРІСТОТЕЛЬ У ДАВНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ — Тарас ЛУЧУК

Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, Україна 79000 У статті показано зв’язок (за посередництвом «латинського шкільництва») між логічними трактатами Арістотеля (зокрема, «Категорії») та проповідями Йоаникія Ґалятовського (зокрема, «Казаньє второє на святого Іоанна Богослова» із книжки «Ключ…

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДИСКУРСУ ГІБРИДНОСТІ З ПОГЛЯДУ РЕЦЕПТИВНОЇ ЕСТЕТИКИ — Марія ЗУБРИЦЬКА

Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, Україна 79000 Ця стаття є спробою теоретичного осмислення дискурсу гібридності з погляду рецептивної естетики, яка конституює варіативність і множинність інтерпретаційного процесу художнього тексту. Окрему увагу зосереджено на проблемі присутності/відсутності меж…

МІЖ ДИСЦИПЛІНАМИ: РОЗШИРЕННЯ КОНТЕКСТІВ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ ГАЛУЗІ ЧИ ЗМІНА СТАТУСУ? — Василь БУДНИЙ

Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, Україна 79000 Статтю присвячено інтердисциплінарним процесам, котрі не лише роз- ширюють контекст літературознавства, а й змінюють його методологічну конфігурацію, впливаючи на пізнавальні, практичні та дидактичні функції академічної дисципліни. Ключові слова:…

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: У ПОШУКАХ САМОВИЗНАЧЕННЯ — Олена ГАЛЕТА

Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, Україна 79000 У статті йдеться про виникнення теорії літератури як окремої галузі літера- турознавства та її сучасне становище як сфери гуманітарного знання і пізна- вальної практики. Зокрема, проаналізовано особливості її…

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО СИНТЕЗУ — Нонна ШЛЯХОВА

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, вул. Дворянська, 2, Одеса, Україна 65025 У статті простежено здобутки і втрати на шляху до літературознавчого синтезу. Ключові слова: автор, літературознавство, методологія, синтез, творчість, читач. В українському літературознавстві проблема синтезу чи не вперше…