УРОКИ № 38-39 КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕКАЗ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

Мета:             виявити та оцінити рівень сформованості в учнів вмінь і навичок письмово докладно відтворювати зміст прослуханого тексту художнього стилю, допов­нювати його своїми міркуваннями; розвивати зв’яз­не мовлення, аналітико-синтетичні мисленні на­вички, збагачувати словниковий запас; виховувати вміння аналізувати причини своїх і чужих вчинків,…

Урок № 37 СИНОНІМІКА СКЛАДНОПІДРЯДНИХ І ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ З ДІЄПРИКМЕТНИКОВИМИ І ДІЄПРИСЛІВНИКОВИМИ ЗВОРОТАМИ

Мета:             повторити поняття про складнопідрядні й прості речення з дієприкметниковими і дієприслівнико­вими зворотами; розвивати вміння правильно й ко­мунікативно доцільно висловлювати власні думки за допомогою синонімічних відповідників склад­нопідрядних і простих речень з дієприкметнико­вими і дієприслівниковими зворотами; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного мате­ріалу…

Урок № 36 ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ (ВИСЛОВЛЕННЯМ ВЛАСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПОДІЙ, ГЕРОІВ, ЇХНІХ УЧИНКІВ)

Мета:             удосконалювати вміння і навички учнів письмово докладно відтворювати зміст прослуханого тексту художнього стилю, доповнювати його своїми мір­куваннями, працювати над розвитком навичок гра­мотного письма; розвивати зв’язне мовлення, ана- літико-синтетичні мисленнєві навички, збагачувати   Стилістика складних речень 175 словниковий запас; виховувати…

Урок № 35 СИНОНІМІКА: СКЛАДНОСУРЯДНИХ І СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ; СКЛАДНИХ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ І СКЛАДНОСУРЯДНИХ; СКЛАДНИХ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ І СКЛАДНОПІДРЯДНИХ

Мета:             повторити поняття про складносурядні, складнопід­ рядні й безсполучникові складні речення; розви­вати вміння правильно й комунікативно доцільно висловлювати власні думки за допомогою синоні­мічних відповідників різних видів складних речень; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидак­тичного матеріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови…

Урок № 34 УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ (ВИСЛОВЛЕННЯМ ВЛАСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПОДІЙ, ГЕРОЇВ, ЇХНІХ УЧИНКІВ)

Мета:             узагальнити й систематизувати знання учнів про особливості художнього стилю мовлення, удоскона­лювати вміння й навички усно докладно переказу­вати прослуханий або прочитаний текст художнього стилю мовлення за самостійно складеним планом; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, мис­лення, пам’ять; виховувати у школярів за допомогою мовленнєво-комунікативного…

Урок № 33 СМИСЛОВІ ВІДНОШЕННЯ МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ

Мета:              повторити смислові відношення між частинами різ­ них видів складних речень й основні пунктограми у складному реченні; розвивати вміння правильно й комунікативно доцільно висловлювати власні думки за допомогою різних видів складних речень; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактич­ного матеріалу виховувати у школярів…

Урок № 32 ВИДИ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ. ПУНКТОГРАМИ У СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ

Мета:              повторити види складних речень й основні пункто­ грами у складному реченні; розвивати вміння пра­вильно й комунікативно доцільно висловлювати власні думки за допомогою різних видів складних речень; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови й…

Урок № 31 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ ПО ТЕЛЕФОНУ І В ІНТЕРНЕТІ

Мета:             узагальнити й систематизувати знання учнів про основні вимоги до культури спілкування, удоско­налювати вміння й навички спілкуватися по теле­фону і в Інтернеті з дотриманням правил мовленнє­вого етикету; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, критичне мислення, творчі здібності; вихо­вувати у старшокласників культуру спілкування. Обладнання:…

Урок № 30 КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ (СЕМЕСТРОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА)

Мета:             перевірити й оцінити знання і практичні навички учнів; розвивати самостійність у виконанні на­вчальних (контрольних) видів роботи; виховувати уважність і відповідальність. Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь і навичок одина- дцятикласників. ПЕРЕБІГ УРОКУ Організаційний момент Ознайомлення з темою, метою…

Урок № 29 ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ УСНОГО ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ. ЛИСТ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ І ПО МОБІЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ (SMS)

Мета:              узагальнити й систематизувати знання учнів про види сучасного ділового спілкування, особливості телефонної розмови; удосконалювати вміння й на­вички вести телефонну розмову з дотриманням пра­вил етикету; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, критичне мислення, уяву; виховувати у шко­лярів моральні якості. Обладнання: роздавальний матеріал, картки…

Урок № 28 КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ТЕСТ). КОНТРОЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ

Мета:              оцінити рівень навчальних досягнень одинадця- тикласників зі стилістики та пунктуації простих речень; з’ясувати можливі недоліки в ході опану­вання мовною теорією; оцінити рівень умінь читати мовчки. Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів. ПЕРЕБІГ УРОКУ Організаційний момент Ознайомлення з темою,…

Урок № 27 ПУНКТОГРАМИ У ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ. ПРАКТИКУМ

Мета:              повторити основні пунктограми у простому реченні; закріпити теоретичні знання й практичні навики з теми; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови й культурних надбань рідного народу. Внутрішньопредметні зв’язки: Синтаксис: просте речення, головні члени речення,…

Урок № 26 ВИРАЖЕННЯ РІЗНОМАНІТНИХ СМИСЛОВИХ ЗНАЧЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗВЕРТАНЬ, ВСТАВНИХ СЛІВ І ВСТАВНИХ КОНСТРУКЦІЙ, ЇХ ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНИЙ ХАРАКТЕР

Мета:              повторити основні відомості про звертання, вставні слова й вставні конструкції, розділові знаки під час їх виділення; розвивати вміння правильно й кому­нікативно доцільно висловлювати власні думки за допомогою звертань, вставних слів і вставних кон­струкцій; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати…

Уроки № 24-25 КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР

Мета:              перевірити вміння учнів писати твори, добирати мовні засоби відповідно до задуму, комунікативного завдання та стилю мовлення; розвивати комуніка­тивно-мовленнєві вміння, мислення, творчі здібнос­ті; виховувати у школярів морально-етичні якості.   112 Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень Обладнання:…

Урок № 23 СИНОНІМІКА ВІДОКРЕМЛЕНИХ І НЕВІДОКРЕМЛЕНИХ ДРУГОРЯДНИХ ЧЛЕНІВ. ПУНКТОГРАМИ У ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ

Мета:           повторити основні пунктограми у простому реченні; розвивати вміння правильно й комунікативно до­цільно висловлювати власні думки за допомогою синонімічних відокремлених і невідокремлених другорядних членів речення; за допомогою мовлен­нєво-комунікативного дидактичного матеріалу вихо­вувати у школярів повагу до літературної мови й культурних надбань…