Урок № 22 ВИСТУП ПІД ЧАС ДИСКУСІЇ (ПІДГОТОВЛЕНИЙ I НЕПІДГОТОВЛЕНИЙ) НА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНУ АБО МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМИ, ЙОГО КОМПОЗИЦІЯ. ОСНОВНІ СПОСОБИ ВИСТУПУ

Мета:           удосконалювати вміння й навички готувати виступи і виголошувати їх під час дискусії, добираючи мовні засоби залежно від мети спілкування й адресата мовлення, використовуючи різні способи виступу;   Стилістика простих речень 103 розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, ло­гічне й критичне мислення, творчі…

Урок № 21 СИНОМІМІКА МОВНИХ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ: ПРИСУДКА, ДРУГОРЯДНИХ ЧЛЕНІВ; ІНВЕРСІЯ ЗАМІСТЬ ПРЯМОГО ПОРЯДКУ СЛІВ

Мета:           повторити засоби вираження головних і другорядних членів речення, прямий і зворотний порядок їх роз­ташування; розвивати вміння правильно й кому­нікативно доцільно висловлювати власні думки за допомогою синонімічних засобів вираження при­судка, другорядних членів речення; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного мате­ріалу виховувати у…

Урок № 20 СИНОНІМІКА: ДВОСКЛАДНИХ І ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ; НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВИХ, УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВИХ І БЕЗОСОБОВИХ; ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВИХ І БЕЗОСОБОВИХ

Мета:           повторити види односкладних речень; розвивати вміння правильно й комунікативно доцільно вислов­лювати власні думки за допомогою синонімічних відповідників між двоскладними й односкладними реченнями та різними видами односкладних речень; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидак­тичного матеріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови…

Урок № 19 ДІАЛОГ, СКЛАДЕНИЙ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПРОПОНОВАНОЇ СИТУАЦІЇ, ДІАЛОГ-ОБМІН ДУМКАМИ, ВРАЖЕННЯМИ (ОФІЦІЙНА І НЕОФІЦІЙНА РОЗМОВА); ОБГОВОРЕННЯ САМОСТІЙНО ОБРАНОЇ ТЕМИ

Мета:           узагальнити й систематизувати знання учнів про діалогічне мовлення, різновиди діалогів, удоско­налювати вміння й навички складати відповідно до запропонованої ситуації діалог-обмін думками і враженнями; розвивати комунікативно-мовленнєві   90 Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень вміння, мислення, уяву;…

Урок № 18 ВИДИ ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ І ВІДТІНКИ ЇХ ЗНАЧЕНЬ

Мета:           повторити види простих речень та ознайомити з від­ тінками їх значень; розвивати вміння правильно й комунікативно доцільно висловлювати власні думки за допомогою різних видів простих речень; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидак­тичного матеріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови й…

Урок № 17 КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ТЕСТ)

Мета:           оцінити рівень навчальних досягнень одинадцяти- класників зі стилістики мови та культури мовлення; з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мов­ною теорією; оцінити рівень орфографічної грамот­ності учнів. Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів. ПЕРЕБІГ УРОКУ Організаційний момент Ознайомлення з темою,…

Урок № 16 ПУНКТОГРАМИ ПРИ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ДРУГОРЯДНИХ ЧЛЕНАХ РЕЧЕННЯ

Мета:           закріпити, узагальнити і систематизувати знання, вміння і навички з теми уроку; вдосконалити пунк­туаційну грамотність учнів; розвивати гнучкість логічного мислення та культуру мовлення; вихову­вати поважливе ставлення до старшого покоління.   Повторення вивченого в 10 класі. Стилістика мови. Культура мовлення 75…

Урок № 15 СТИЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЄСЛІВНИХ КАТЕГОРІЙ. СИНОНІМІКА ДІЄПРИКМЕТНИКІВ. СИНОНІМІКА ДІЄПРИСЛІВНИКІВ

Мета:           поглибити, закріпити та узагальнити знання, уміння та навички учнів із стилістичної граматики; розви­вати пошукову активність, мовленнєву творчість; виховувати естетичні смаки. Внутрішньопредметні зв’язки: морфологія і стилістика, морфоло­гія і орфографія, синтаксис і морфологія, синтаксис і пунктуація, мова і мовлення. Міжпредметні зв’язки:…

Уроки № 13-14 КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕКАЗ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

Мета:           перевірити вміння й навички письмово переказу­ вати прослуханий текст за самостійно побудова­ним складним планом, висловлювати власне став­лення до подій, героїв, їхніх учинків, редагувати написане з урахуванням вимог до мовлення; розви­вати комунікативно-мовленнєві вміння, мислення, пам’ять; виховувати у школярів за допомогою…

Урок № 12 ЗАЙМЕННИКИ Й КОНТЕКСТ. СИНОНІМІКА ЗАЙМЕННИКОВИХ ФОРМ. ПРАВОПИС ЗАЙМЕННИКІВ

Мета:           повторити й поглибити знання про займенники і їх роль у тексті, закріпити навички правопису цієї частини мови; розвивати соціокультурні навички; виховувати уважне ставлення до багатств україн­ської мови та культури. Внутрішньопредметні зв’язки: морфологія і стилістика, морфо­логія і орфографія, мова і…

Урок № 11 ПОВНІ Й КОРОТКІ, СТЯГНЕНІ ТА НЕСТЯГНЕНІ ФОРМИ ПРИКМЕТНИКІВ

Мета:         повторити основні відомості про форми прикметни­ ків; розвивати вміння правильно й комунікативно доцільно висловлювати власні думки за допомо­гою різних форм прикметників, розуміти їх емо­ційно-експресивне значення; за допомогою мовлен­нєво-комунікативного дидактичного матеріалу вихо­вувати у школярів повагу до літературної мови й культурних…

Урок № 10 ПИСЬМОВИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ (ВИСЛОВЛЕННЯМ ВЛАСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПОДІЙ, ГЕРОЇВ, ЇХНІХ УЧИНКІВ)

Мета:              узагальнити й систематизувати знання учнів проособливості публіцистичного стилю мовлення, удо­сконалювати вміння й навички письмово стисло переказувати текст публіцистичного стилю мов­лення за самостійно складеним планом; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, мислення, па­м’ять; виховувати у школярів за допомогою мовлен­нєво-комунікативного дидактичного матеріалу по­чуття відповідальності…

Урок № 9 СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

Мета:              повторити знання про ступені порівняння прикмет­ ників і прислівників, удосконалити навички доціль­ного їх використання; закріпити знання про складні прикметники та навички їх правопису; розвивати мовленнєву гнучкість; виховувати інтерес до читання. Внутрішньопредметні зв’язки: морфологія і орфографія, словотвір, морфологія і орфографія,…

Урок № 8 УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ (ВИСЛОВЛЕННЯМ ВЛАСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПОДІЙ, ГЕРОЇВ, ЇХНІХ УЧИНКІВ)

Мета:              узагальнити й систематизувати знання учнів про особливості публіцистичного стилю мовлення; удоско­налювати вміння й навички стисло усно переказувати прослуханий текст публіцистичного стилю мовлення за самостійно складеним планом; вчити висловлю­вати власне ставлення до подій, героїв, їхніх учинків;   Повторення вивченого в…

Урок № 7 ВЛАСНІ І ЗАГАЛЬНІ НАЗВИ. ВЕЛИКА БУКВА І ЛАПКИ У ВЛАСНИХ НАЗВАХ

Мета:              поглибити і закріпити знання про власні і загальні назви; удосконалити практичні навички їх право­пису; розвивати кругозір учнів; виховувати в учнів високі моральні якості. Внутрішньопредметні зв’язки: граматика і орфографія, синтак­сис і пунктуація, мова і мовлення. Міжпредметні зв’язки: мова і географія,…