Урок № 50 ПУНКТОГРАМИ ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ

Мета:             повторити основні пунктограми при прямій мові й діалозі; закріпити теоретичні знання й практичні навики з теми; за допомогою мовленнєво-комуніка­тивного дидактичного матеріалу виховувати у шко­лярів повагу до літературної мови й культурних надбань рідного народу. Внутрішньопредметні зв’язки: Синтаксис: пряма мова, діалог….

Урок № 49 СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКИХ СЛІВ ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ. СИНОМІМИКА РЕЧЕНЬ ІЗ ПРЯМОЮ МОВОЮ, РЕПЛІКИ У ДIАЛОЗI Й НЕПРЯМІЙ МОВI

Мета:             розширити відомості про слова автора, пряму, не­ пряму мову й діалог; розвивати вміння передавати чужі думки за допомогою прямої, непрямої мови та діалогу, правильно їх оформляти на письмі; за   220 Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний…

Урок № 48 ПРЯМА Й НЕПРЯМА МОВА, ЇЇ ПРИЗНАЧЕННЯ Й ГРАМАТИЧНО-СМИСЛОВІ ОСОБЛИВОСТІ

Мета:             повторити основні відомості про пряму та непряму мову, її призначення та граматично-смислові особ­ливості; розвивати вміння передавати чужі думки за допомогою прямої та непрямої мови, пра­вильно їх оформляти на письмі; за допомогою мов­леннєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до…

Урок № 47 КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ТЕСТ)

Мета:             оцінити рівень навчальних досягнень одинадця- тикласників зі стилістики та пунктуації складних речень; з’ясувати можливі недоліки в ході опану­вання мовною теорією; оцінити рівень пунктуацій­ної грамотності учнів. Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів. ПЕРЕБІГ УРОКУ I.   Організаційний момент II.   Ознайомлення…

УРОКИ № 45-46 ДОПОВІДЬ НА ТЕМУ, ПОВ’ЯЗАНУ З ПРЕДМЕТАМИ, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ, ПРИЙОМИ ВСТАНОВЛЕННЯ Й ЗБЕРЕЖЕННЯ КОНТАКТУ З АУДИТОРІЄЮ

Мета:             повторити та узагальнити знання учнів про доповідь, правила її складання, вимоги до проголошення, озна­йомити з прийомами встановлення й збереження кон­такту з аудиторією, учити складати і виголошувати підготовлені доповіді; розвивати навички публічного виступу, мовленнєво-комунікативні вміння, логічне мислення, творчі й організаторські…

Урок № 44 РЕФЕРАТ НА ТЕМУ, ПОВ’ЯЗАНУ З ПРЕДМЕТАМИ, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПОБУДОВИ І МОВНЕ ОФОРМЛЕННЯ. БІБЛІОГРАФІЯ

Мета:             узагальнити знання учнів про реферат, правила його написання, вимоги до оформлення, повторити елементи довідкового апарату книги, правила скла­дання бібліографічного опису; розвивати вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний ана­ліз тексту, удосконалювати навички роботи в гру­пах, мовленнєво-комунікативні вміння, здібність до критичного мислення,…

Урок № 43 ПУНКТОГРАМИ В СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ. ПРАКТИКУМ

Мета:           повторити основні пунктограми у складному реченні; закріпити теоретичні знання й практичні навики з теми; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови й культурних надбань рідного народу. Внутрішньопредметні зв’язки: Синтаксис: складне речення, граматична основа, предикативна…

Урок № 42 РЕФЕРАТ НА ТЕМУ, ПОВ’ЯЗАНУ З ПРЕДМЕТАМИ, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПОБУДОВИ І МОВНЕ ОФОРМЛЕННЯ

Мета:             повторити та узагальнити знання учнів про реферат, правила його написання, вимоги до оформлення; розвивати навички роботи в групах, мовлен­нєво-комунікативні вміння, здібності до критич­ного мислення, аналітико-синтетичні мисленнєві на­вички, збагачувати словниковий запас; виховувати самостійність, толерантне ставлення до думок інших. Тип уроку:…

Урок № 41 СИНОНІМІКА СПОЛУЧНИКІВ І СПОЛУЧНИХ СЛІВ, ЩО З’ЄДНУЮТЬ СКЛАДНІ СПОЛУЧНИКОВІ РЕЧЕННЯ

Мета:             повторити відомості про сполучники і сполучни­ кові слова, що з’єднують складні речення; розвивати вміння правильно й комунікативно доцільно вислов­лювати власні думки за допомогою використання сино­німічних відповідників сполучників і сполучних слів; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактич­ного матеріалу виховувати у школярів повагу…

Урок № 40 ПУНКТОГРАМИ У СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ

Мета:             повторити основні пунктограми у складному реченні; закріпити теоретичні знання й практичні навики з теми; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів по­вагу до літературної мови й культурних надбань рідного народу. Внутрішньопредметні зв’язки: Синтаксис: складне речення, граматична основа, предикативна…