Литература о детях: методы школьного изучения Гетманская, Е.В.

УДК 372.882 Гетманская Е.В. канд. пед. наук, доцент, Московский Государственный Гуманитарный Университет им. М. А. Шолохова; ЛИТЕРАТУРА О ДЕТЯХ: МЕТОДЫ ШКОЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ Аннотация Литература о детях и литература для детей – не тождественные области исследования в методике преподавания литературы. Метод,…

Зарубіжна література в курсі дитячої літератури у ВНЗ Пономаренко, Т.М.

УДК 378.147:(0.053.2) Пономаренко Т.М., Науковий співробітник лабораторії методичного забезпечення безперервної системної освіти школа-внз Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА В КУРСІ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ВНЗ У сучасному суспільстві зростає кількість громадян, які вільно володіють іноземними мовами, але майже…

Проблеми побудови і реалізації курсу “Дитяча література” в сучасному педагогічному ВНЗ Ємець, А.А.

УДК 378.147 (0.053.2) А.А.Ємець доцент, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії методичного забезпечення безперервної системної освіти школа-вищий навчальний заклад, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ І РЕАЛІЗАЦІЇ КУРСУ “ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА” В СУЧАСНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ВНЗ Фундаментальна роль читання…

Мовні засоби портретної характеристики Козака Мамая у романі О. Ільченка “Козацькому роду нема переводу…” Помирча, С.В.

Помирча Світлана, Слов’янський державний педагогічний університет Науковий керівник — док.філол.н., професор Лисиченко Л. А. МОВНІ ЗАСОБИ ПОРТРЕТНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЗАКА МАМАЯ У РОМАНІ О. ІЛЬЧЕНКА»КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ…». У сучасних гуманітарних науках велика увага приділяється вивченню етнокультурних джерел нашого народу, його культурно-історичних цінностей….

Порівняльна характеристика вживання номінативних речень у творах О. Гончара та Остапа Вишні з урахуванням індивідуальної манери цих письменників Ходикіна, І.І.

Ходикіна І.І., Інститут філології Бердянський державний педагогічний університет ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕНЬ У ТВОРАХ О. ГОНЧАРА ТА О. ВИШНІ З УРАХУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ МАНЕРИ ЦИХ ПИСЬМЕННИКІВ. Номінативне речення, як відомо, набули поширення в українській літературній мові в порівняно пізній час. Проте вони…

Грамматические средства выражения количественной оценки в произведениях В.Ю. Драгунского и Н.Н. Носова Кайкы, М.Ю.

УДК 811.161 Кайкы М.Ю., аспирантка Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова (г. Киев) ГРАММАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В.Ю. ДРАГУНСКОГО И Н.Н. НОСОВА Категорию оценки активно изучают в современном языкознании. Оценка стала самостоятельным объектом изучения в аспекте семантики, прагматики, теории…

Емоційні оказіоналізми в художній прозі Михайла Стельмаха Попова, О.І.

УДК 811.161.2 373.4 Попова О.I., кандидат педагогiчних наук, Бердянський державний педагогічний університет ЕМОЦІЙНІ ОКАЗІОНАЛІЗМИ В ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА Актуальність роботи. Емоційність як лінгвістичну категорію на різних її рівнях розробляли такі вчені, як Ш. Баллі, Л. Виговський, В. Виноградов, В.фон Гумбольдт,…

Некоторые аспекты парцелляции придаточных предложений с синкретичной семантикой (к постановке вопроса ) Дяговец, И.И.

УДК 811.161.2’38 Дяговец И. И., доктор филологических наук, Донецкий институт социального образования НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПАРЦЕЛЛЯЦИИ ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С СИНКРЕТИЧНОЙ СЕМАНТИКОЙ (К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА) Под синкретическим парцеллированием здесь понимается процесс вычленения придаточных с гетерогенной1 семантикой из жестких тисков структуры усложнённых конструкций. Данный…

Підрядність як синтаксична категорія Христіанінова, Р.О.

УДК 81’366. 54 Р. О. Христіанінова кандидат філологічних наук, доцент, докторант Інститут української мови НАН України, м. Київ ПІДРЯДНІСТЬ ЯК СИНТАКСИЧНА КАТЕГОРІЯ Мовна категорія – це деяка ознака (параметр), яку покладено в основу поділу широкої сукупності однорідних мовних одиниць на…

Структурні типи складно-суфіксальних іменників з суфіксом -ець (-ьць) в українській мові XI – XVIII ст. Ліпич, В.М.

В.М. Ліпич (м. Бердянськ) Структурні типи складно-суфіксальних іменників з суфіксом -ець (←ьць) в українській мові XI-XVIII ст. Основоскладання в поєднанні з суфіксацією є одним з найдавніших способів іменникового словотвору української мови. Переконливим свідченням цього є широке вживання складно-суфіксальних іменників у…

Місце та роль інтенсивного й параметричного компонентів у семантичній структурі слова Хомич, Т.Л.

УДК: 170.19 Хомич Т.Л., аспірантка Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя МІСЦЕ ТА РОЛЬ ІНТЕНСИВНОГО Й ПАРАМЕТРИЧНОГО КОМПОНЕНТІВ У СЕМАНТИЧНІЙ СТРУКТУРІ СЛОВА Сучасна семасіологія демонструє структурний підхід до вивчення лексичного значення слова (О.Потебня, Г.Пауль, С.Ульман, Є.Найда, В.Виноградов, В.Звегінцев, Й.Стернін, О.Смирницький,…

Мовленнєва етикетна формула як складова української наукової мови Романчук, С.М.

УДК 81’271.16 (477) Романчук С.М. к.філол.н. Національний університет державної податкової служби України МОВЛЕННЄВА ЕТИКЕТНА ФОРМУЛА ЯК СКЛАДОВА УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ МОВИ Процес формування української наукової мови засвідчує реалізацію норм сучасної української літературної мови як в усній, так і в писемній площинах….

Грузинский детский фольклор в начальных классах Барбакадзе, К.К.

УДК 13. 00. 02 — методика преподавания грузинской литературы Барбакадзе К. К., Кандидат педагогических наук, Гориискии Университет Грузинский детский фольклор в начальных классах Грузинский детский фольклор в начальных классах На сегоднящний день сохранение национального духа является важнейщей задачей для грузинского…

Мова сучасних абеток: лексичний та стилістичний аспект Думанська, О.І.

УДК 655.41 Думанська О.І., Українська академія друкарства, м.Львів, доцент кафедри видавничої справи і редагування МОВА СУЧАСНИХ АБЕТОК: ЛЕКСИЧНИЙ ТА СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ Книги для дітей пишуть дорослі. Тому, щоб подолати прірву між досвідом, способом мислення, світовідчуттям, лексичним запасом дорослого автора та…

Розвиток української байки як жанру дитячої літератури у 80–90-х роках ХІХ–початку ХХ століття Дорогокупля, О.М.

УДК 821.161.2- 93.09 Дорогокупля О. М., аспірант кафедри української літератури Луганського національного університету імені Тараса Шевченка РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ БАЙКИ ЯК ЖАНРУ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ У 80-90-Х РОКАХ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Безперечним є той факт, що українська байка – це один…