Розвиток мотивації учіння студентів в контексті активізації навчання Зайцева, І.В.

Зайцева І. В., кандидат педагогічних наук, доцент, Національний університет ДПС України РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ СТУДЕНТІВ В КОНТЕКСТІ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ Сучасний етап соціально-економічного і політичного розвитку України ставить перед вищою школою завдання вирішення проблеми підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які поєднують у собі…

Прагматика діалогу в контексті ділового спілкування працівників податкової служби Павлова, А.К.

Павлова А.К., кандидат філологічних наук, Національний університет ДПС України ПРАГМАТИКА ДІАЛОГУ В КОНТЕКСТІ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ Процеси глобалізації безпосередньо пов’язані із розвитком культури кожного народу, з особливостями культотворчості, мотивацією пізнання мови як особливого феномена. Адже сутність дилеми «людина…

Про стратегію переконування в радянському дискурсі часів війни 1941–1945 рр. Коротич, К.В.

Коротич К.В., кандидат філологічних наук, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна ПРО СТРАТЕГІЮ ПЕРЕКОНУВАННЯ В РАДЯНСЬКОМУ ДИСКУРСІ ЧАСІВ ВІЙНИ 1941–1945 РР. Чи не найважливішим завданням радянської преси в роки війни з гітлерівською Німеччиною було введення до моделі світу реципієнтів…

Мовні засоби вираження категорії агенса в політичному дискурсі (на матеріалі промов українських та американських політичних діячів) Малов, Д.В.

УДК 81’42:[811.161.2+811.111] Малов Д.В. НПУ ім. М.П. Драгоманова МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ АГЕНСА В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (на матеріалі промов українських та американських політичних діячів) Основу нашого дослідження складає категорія агенса, що розглядається як сукупність мовних засобів вираження суб’єкта дії в…

Жанри та упередження: гендерний критерій в оцінках жанрів масової літератури Філоненко, С.О.

Філоненко С.О., кандидат філологічних наук, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ЖАНРИ ТА УПЕРЕДЖЕННЯ: ГЕНДЕРНИЙ КРИТЕРІЙ В ОЦІНКАХ ЖАНРІВ МАСОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ Об’єктивному дослідженню масової літератури протягом тривалого часу заважало негативне ставлення до неї з боку прихильників «серйозного» мистецтва. Автори…

Мотив граалю як ідеологічний чинник у фентезійній Артуріані ХХ століття Подосельнік, Ю.О.

УДК 821.11’06-312.9.09 Подосельнік Ю.О. аспірант, Національний Університет „Києво-Могилянська Академія” МОТИВ ГРААЛЮ ЯК ІДЕОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК У ФЕНТЕЗІЙНІЙ АРТУРІАНІ ХХ СТОЛІТТЯ Функціонування традиційних міфологічних структур у фантастичній літературі ХХ століття яскраво виразилося у „фантастичному відродженні” 80- х – початку 90-х років, де…

Художня модель ідеального світоустрою у роману Юрія Яновського “Майстер корабля” Кавун, Л.

Лідія Іванівна КАВУН доктор філологічних наук, Черкаський національний унверситет ім. Б.Хмельницького ХУДОЖНЯ МОДЕЛЬ ІДЕАЛЬНОГО СВІТОУСТРОЮ У РОМАНУ ЮРІЯ ЯНОВСЬКОГО “МАЙСТЕР КОРАБЛЯ” У дослідженні здійснюється спроба інтерпретації роману “Майстер корабля” Юрія Яновського через звернення до концепції “романтики вітаїзму”. Твір українського письменника…

Застосування “ чорного” та “білого” піару при творенні образів Ісуса Христа та пекла в романі “Майстр та Маргарита” Михайла Булгакова Дудко, О.С.

УДК: 070:232.9:821.161.1 Булгаков М.А. Дудко О. С., студентка V курсу Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Застосування «чорного» та «білого» піару при творенні образів Ісуса Христа та пекла в романі «Майстр та Маргарита» Михайла Булгакова Актуальність дослідження. Люди діють…

Традиційність розкриття мотиву смерті у творах Юрія Федьковича Новик, О.П.

УДК 821.161.2. Новик О.П. кандидат філологічних наук, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди ТРАДИЦІЙНІСТЬ РОЗКРИТТЯ МОТИВУ СМЕРТІ У ТВОРАХ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА Творчість Юрія Федьковича є досить своєрідною, оскільки синтезує риси кількох напрямів української літератури, проте можемо говорити, що здебільшого тематика…

Лазар Баранович про воскресіння Лазаря: інтерпретація біблійного матеріалу чи штрихи до образу автора Матушек, О.Ю.

УДК 821.161.2-5 Баранович.09 Матушек О.Ю., кандидат філологічних наук, доцент Харківський національний університет імені В. Каразіна ЛАЗАР БАРАНОВИЧ ПРО ВОСКРЕСІННЯ ЛАЗАРЯ: ІНТЕРПРЕТАЦІЯ БІБЛІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ЧИ ШТРИХИ ДО ОБРАЗУ АВТОРА В українській літературі другої половини ХVII століття жанр проповіді був домінантним. Українські…

Проблемы передачи поэтических образов эпохи Сун (на примере жанра цы ) Дащенко, А.В.

Дащенко А. В. Старший преподаватель (Академия таможенной службы Украины) ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ПОЭТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ ЭПОХИ СУН (НА ПРИМЕРЕ ЖАНРА ЦЫ) Актуальность обращения к китайской поэзии в целом и жанру цы в частности определяется превращением современного мира, по крылатому выражению М. Маклюэна, в…

Силата на човека е в коренитему Буц, М.Ф.

Буц Мария Фьодоровна учителка по български език от Богдановското училище Приазовски район Запорожка област СИЛАТА НА ЧОВЕКА Е В КОРЕНИТЕМУ Тема: «Силата на човека е в корените му». Цели: — възпитание на родолюбие, интерес към живота на своите родители, деди,…

Увага до психологічних деталей у творах для молоді Григора Тютюнника у контексті польських літературознавчих досліджень Дудко, О.С.

УДК: 82:159.924.7:821.161.2 Тютюнник Г. М. Дудко О.С., студентка V курсу Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка Увага до психологічних деталей у творах для молоді Григора Тютюнника Актуальність дослідження. Проблема якості дитячої літератури як ніколи гостро постала саме на…

Теоретико-методологічні положення Тартусько-московської школи Дуркалевич, В.В.

Дуркалевич В.В., Аспірантка, Люблінський католицький університет імені Івана Павла ІІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ТАРТУСЬКО-МОСЬКОВСЬКОЇ ШКОЛИ У КОНТЕКСТІ ПОЛЬСЬКИХ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Однією із визначальних умов функціонування гуманістичного дискурсу є співіснування у його межах різноманітних інтерпретаційних й реінтерпретаційних практик. Поліфонія практик, особливо тих,…

Урбаністичний спосіб життя: трагічні мотиви в сучасній новелістиці (на матеріалах малої жіночої прози кін. ХХ – поч. ХХІ століть) Нікітіна, Н.

УДК 821.161.2-32 Нікітіна Наталія Урбаністичний спосіб життя: трагічні мотиви в сучасній новелістиці (на матеріалах малої жіночої прози кін. ХХ- поч. ХХІ століть) Сьогодні, на межі століття й тисячоліття, виникла ситуація «завершення епохи», а ХХ сторіччя входить в історію гуманітарної думки…