Функціональна еквівалентність мовних одиниць та її вплив на кількісні та якісні характеристики дієслів розташування в англійській, німецькій та українській мовах Мирончук, М.В.

УДК 81-115:81’367.625 Мирончук М.В., к.ф.н., доц.. Донецький національний університет, кафедра англійської мови для економічних спеціальностей ФУНКЦІОНАЛЬНА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ МОВНИХ ОДИНИЦЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІЄСЛІВ РОЗТАШУВАННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ Питання розуміння принципової важливості семантичного…

Продуктивність конфіксів із другим компонентом -ок у творенні назв предметів Качайло, К.А.

УДК 808.3-55.01:800.2/24 К. А. Качайло канд. філол. наук, доцент ПРОДУКТИВНІСТЬ КОНФІКСІВ ІЗ ДРУГИМ КОМПОНЕНТОМ –ОК У ТВОРЕННІ НАЗВ ПРЕДМЕТІВ Структура та семантика словотворчих засобів мови, їх склад та специфіка функціонування постійно привертають увагу лінгвістів. Іменникові афікси були предметом вивчення у…

Диференційні риси та когнітивна модель словотвірного порівняння Живчик, О.В.

Живчик О.В., аспірантка кафедри німецької мови Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов ДИФЕРЕНЦІЙНІ РИСИ ТА КОГНІТИВНА МОДЕЛЬ СЛОВОТВІРНОГО ПОРІВНЯННЯ Уподібнення двох об’єктів або їх ознак традиційно вважається головним методом пізнання людиною навколишнього світу. Метою та кінцевим результатом цього процесу є…

Видові особливості дієслів лексико-семантичної групи зі значенням звучання Чубань, Т.В. ; Левченко, Т.М.

УДК 81’367.625 Чубань Т.В., кандидат філологічних наук, Переяслав‐Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди Левченко Т.М., кандидат педагогічних наук, Переяслав‐Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди ВИДОВІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЄСЛІВ ЛЕКСИКО ‐СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ЗВУЧАННЯ Сучасний  стан  розвитку  морфології  тісно  пов’язаний  з  ідеєю  про  необхідність  аналізу внутрішньої  структури  власне‐дієслівних  категорій,  зокрема  категорії  виду  як  основної  загально дієслівної категорії.  Вчення про аспектологію, як галузь мовознавства, почало формуватися значно пізніше, ніж, наприклад, морфологія і синтаксис, але воно має вже досить сталу систему базових понять, відображену в теоретичних працях і підручниках. Аналіз актуальних досліджень. За відношенням до категорії виду дієслова поділяються на одновидові,  парновидові  та  двовидові. …

Поняття морфонологічної позиції у сучасному мовознавстві та її роль при вивченні морфонологічної структури віддієслівних дериватів Демешко, І.М.

Демешко І.М., кандидат філологічних наук, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка ПОНЯТТЯ МОРФОНОЛОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ ТА ЇЇ РОЛЬ ПРИ ВИВЧЕННІ МОРФОНОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ВІДДІЄСЛІВНИХ ДЕРИВАТІВ Питання морфонологічної проблематики, валентності морфем були і залишаються важливим елементом опису мов. Наукове…