Іван Дзюба - Спогади і роздуми на фінішній прямій

ЩО Ж ВОНО БУДЕ ДАЛІ? (ЗІ СПОГАДІВ ПРО СВІТЛЕ МАЙБУТНЄ, БЛИЗЬКЕ Й ДАЛЕКЕ…)

З Інтернету, чи що. «Повернувся в Україну екс-губернатор Одесумської області Щерболан, давно і безуспішно розшукуваний Інтерполом.
В аеропорту Борисполя його урочисто зустрічала депутатська фракція «Партии Справедливого Дерибана» і тісним парламентським колом та гірляндами свіжих троянд захистила його від недружніх намірів загону «Беркут».
Пан Щерболан заявив представникам ЗМІ, що звинува¬чення в тому, ніби він привласнив 200 мільйонів доларів, призначених на соціальні статті обласного бюджету, — брехливі, оскільки ці кошти не пішли в його кишеню, а бу¬дуть виплачені як гонорар кращим американським адвока¬там, які прилетіли разом з ним і які відновлять його чесне ім’я. Наступним кроком, запевнив пан Щерболан, буде при¬тягнення до відповідальності тих, хто організував його пе¬реслідування з політичних мотивів. Відповідаючи на одне із запитань, пан Щерболан сказав, що не виключає можливості висунення своєї кандидатури на наступних виборах прези¬дента України. «При власти должны быть профессионалы… знающие, чего они хотят… с несмываемой мораль¬ной репутацией», — додав він під оплески колег».
(І згадалося… Весна 2005-го. Електричка Київ—Яготин. Люди збуджені… Якась жінка майже кричить: «Ющенко, дур¬ний, не жалій їх — посади в тюрму! Вони тебе не по¬жаліють!»)
З Ін гернет-видання «Навприсядки в Європу» (без дати). «Керівництво міста N. підбило підсумки соціальної політики за останнє десятиліття. Успіхи разючі. На місці 15 жалюгідних дієтичних їдалень височіють красені ресторани зі стравами італійської, китайської, японської, в’єтнамської кухонь; на місці непривабливих побутових майстерень — суперсучасні гральні автомати зі спеціальними залами для дітей; ліквідовано негігієнічні комунальні лазні і на їхньому місці споруджено елітні басейни для уір-регеоп. Завдяки цьому значно зросли прибутки суб’єктів господарювання в умовних одиницях.

СПОГАДИ І РОЗДУМИ НА ФІНІШНІЙ ПРЯМІЙ
877
їх вирішено використати для будівництва нічного клу¬бу «Голлівуд». Водночас мер міста пообіцяв запровадити од¬норазові доплати для бідних шарів населення, які не змо¬жуть власним коштом відвідувати «Голлівуд». Також пла¬нується за рахунок Асоціації мільйонерів у холодну пору ро¬ку влаштовувати принаймні раз на тиждень гарячі обіди для членів Асоціації бомжів.
На думку політиків, ці успіхи дають нам підставу впевне¬но просуватися в бік Європи».
З Інтернету. «Известный бизнесмен господин Семен Лазурный награждён правительственным орденом «За со¬здание рабочих мест». Благодаря его неутомимой деятель¬ности в Голопупянском районе, где находится его палаццо, решена проблема безработицы. Половина трудоспособно¬го населения района мужского пола определена в телохра¬нители господина Лазурного, а другая половина стала бой¬цами в двух его рейдерских отрядах, один из которых охра¬няет палаццо и прилегающую обширную территорию, а другой — совершает акции по законному приумножению собственности господина Лазурного. Оба отряда превос¬ходно вооружены наисовременнейшими средствами точеч-ного и массового поражения. В одном из интервью госпо¬дин Лазурный даже посетовал: «Как жаль, что родная Украи¬на отказалась от ядерного оружия! А то бы… чем чёрт не шу¬тит…»
А выступая на научной конференции «Телохранитель- ство в контексте социальных инноваций» господин Лазур¬ный предложил привлекать к этому прогрессивному виду трудовой деятельности женщин, утверждая, что они смыш- лённее и реактивнее в актах телохранительства. Выступив¬ший на этой же конференции министр труда господин Пус- томолотов сообщил, что благодаря растущему размаху те¬лохранительства удалось в целом по стране трудоустроить около 25 процентов мужчин в возрасте от 18 до 50 лет и та¬ким образом значительно снизить уровень безработицы. Он также сообщил, что поступают предложения о предо¬ставлении телохранителям воинских званий и — в отдель¬ных случаях — учёных степеней.»
Газета «Украина раскрепощённая», 14.05.2047: «Пи-шущий на украинском языке поэт Грыцько Маргинал-Неско-

878
ІВАН ДЗЮБА
реный выступил с требованием ввести в школах Украины изучение украинского языка, который, по его словам, препо-давался в целом ряде школ ещё в начале XXI столетия и на ко-тором, по его словам, читались некоторые лекции в некото¬рых национальных университетах, а также, по его словам, издавались некоторые газеты. Вопреки скептическому отно¬шению большинства украинских парламентариев к таково¬му заявлению поэта Грыцька Маргинала-Нескореного, ми¬нистр народного перепросвещения Ф. Перекупный заявил, что правительство, верное духу Европейской хартии о защи¬те миноритных языков, внимательно изучит его».
Газета «Украина раскрепощённая», 17.05. 2047. «В
ответ на явно провокационное заявление «поэта» Грыцька Маргинала-Нескореного парламентская фракция Партии Повсеместных внесла законопроект об объявлении Украи¬ны зоной, свободной от украинского языка. На пресс-конфе- ренции депутаты Продайбатченков и Нетудыхатченков мо¬тивировали внесение этого законопроекта тем, что могуче¬му походу русского языка по Украине до сих пор мешают от¬дельные очаги националистической ограниченности. В под¬держку законопроекта уже собрано более 200 подписей де¬путатов от Партии Повсеместных, Партии Преуспева¬ющих и Партии Высокобезразличных. Однако предсе¬датель-президент парламента, глава Партии Малороссов Александр Крутило считает принятие такого Закона излиш¬ним: он напомнил депутатам, что фактически Украина давно уже является зоной, свободной от украинского языка и в доказательство подарил каждому из депутатов новый сбор¬ник своих стихотворений на русском языке».
3 1нтернету ( без дати). «Газета «Отныне и навсегда» опубликовала результаты уникального эксперимента, про¬ведённого Институтом социального мониторинга «Сами спрашиваем, сами отвечаем» по заказу гуманитарного вице- премьера Семёна Себеумова — с целью достоверной про¬верки политизированных и мифологизированных версий о якобы устойчивости языкового сентимента.
Для эксперимента было отобрано 100 граждан Украи¬ны из разных регионов, обоего пола, в возрасте от 18 до 90 лет. Условия эксперимента оказались довольно суровыми. Испытуемые должны были находиться на ветреном полиго¬

СПОГАДИ І РОЗДУМИ НА ФІНІШНІЙ ПРЯМІЙ
879
не при минусовой температуре без верхней одежды и тёп¬лой обуви, обязательно натощак. Им предлагался единст¬венный вопрос: «Будете ли Вы настаивать на своей украин- скоязычной идентичности или же выходите из экспери¬мента?» Результаты эксперимента оказались ошеломляющи¬ми. Уже к концу контрольного дня 96 из 100 испытуемых за¬явили о добровольном выходе из эксперимента; трое обмо¬роженных госпитализированы с диагнозом «национальная ограниченность» и один отправлен в психодиспансер с ди¬агнозом «бандеровец».
На пресс-конференции гуманитарный вице-премьер так прокомментировал результаты эксперимента: «Разумеется, мы не будем в столь деликатном вопросе спешить с окончатель¬ными выводами. Правительство поручит проанализировать полученные данные специалистам — политологам, психоло¬гам, медикам, ассимиляторам и глобализаторам; обратимся за консультациями и к известным дружбологам из московского Института Непреклонного Братства. Однако уже сейчас мож¬но с известной долей уверенности сказать: представления о месте языкового вопроса в функционировании общества в значительной мере мистифицированы; языковой вопрос не играет определяющей роли в жизненном выборе свободной личности. Мы же обязаны поставить национальную и языко¬вую политику на твёрдую научную основу.»
31нтернету. «Мы — страна рекордов. Газотрейдер Оду- релов, известный широтой натуры и сосредоточенностью интересов, отметил совместный юбилей двух из своих лю¬бовниц (20 и 25 лет) празднеством под девизом: «Красота спасёт мир». На его элит-палаццо в заповедном лесу близ столицы в присутствии нескольких сот высокопоставлен¬ных гостей был произведён салют из 100 залпов (число зал¬пов, как было объявлено, красиво символическое: сумма ко¬личества лет хозяина — 55 и любовниц). Прежний рекорд — 85 залпов — принадлежал криминальному авторитету по кличке «Ласковый». Санитарно-эпидемиологические служ¬бы отметили значительное возрастание в окрестных лесах падежа пернатых и бешенства собак.»
Украина уверенно выходит на первое место в ми ре по многим видам инновационной деятельности.
Совсем недавно наша продвинутая девушка Настя Броская опередила всех своих конкуренток на конкурсе

880
tBAH ДЗЮБА
«Любимка-мобилка с тобой и в тебе». На протяжении всей поездки в автомаршрутке вокзал-Подол (27 минут) она вела содержательные разговоры сразу по 4 из 5 своих мобиль¬ных телефонов, затмив других пассажиров — владельцев «мобилок». Кроме некоторого запотевания окон в автосало¬не из-за чрезмерной концентрации электромагнитных и звуковых волн и сдержанного недовольства отдельных по¬жилых пассажиров, других негативных последствий твор¬ческой деятельности Насти Броской не наблюдалось. Кон¬церн «Глобаль-телефон» обещает подарить рекордсменке
20- канальную чудо-мобилку японского производства, спо¬собную обеспечить одновременную связь с неограничен¬ным количеством собеседников благодаря автоматическо¬му синхроразмножителю речи владелицы».
Ещё один рекорд! «Торт высотой 35 метров изгото¬вили кулинары фирмы «Знай наших». Он был воздвигнут при входе во Дворец съездов, где проходил форум «Партии защиты рядового потребителя». К услугам желающих пола¬комиться были предоставлены пожарные лестницы. Уже в первый день в результате активности населения высота тор¬та уменьшилась до 20 метров. Фирма планирует в ближай¬шее время изготовить самый большой в мире бутерброд, са¬мый длинный шашлык и самую увесистую лапшу. Сверхпла¬новые затраты на побитие рекордов берёт на себя столичная мэрия, патронирующая «Фонд поддержки малоимущих».
В побитие мировых рекордов активно включился и из-вестный владелец системы шопингов «Евросекс» Данило Чмур — он обещает изготовить самый объёмистый в мире бюстгальтер и самый комфортабельный презерватив с ла¬зерным наведением.
Иного рода рекорды интересуют заслуженного олигар¬ха Сэма (Семёна) Парвенюгу, известного своей экологичес¬кой озабоченностью. Его фирма «Глубже дыши» за одну ночь вырубила 200 га заповедного леса. Впрочем, рекорд мотивирован не столько волей к самоутверждению, сколько свойственным знаменитому олигарху прагматизмом и при¬вычкой ставить человечество и природу перед совершив¬шимся фактом. На благоусторенном месте будет сооружен каскад спортивных сооружений, игровых домов и ночных клубов большой рентабельности».

СПОГАДИ І РОЗДУМИ НА ФІНІШНІЙ ПРЯМІЙ
881
Есть чему поучиться! У них. «Известная фирма «Гло- балсекс» провела конкурс на наибольшую пропускную спо¬собность белой женщины (в связи с попытками поставить под сомнение возможности белой расы в этом виде деятель¬ности). Победительницей стала американка Нэт Хэблоу, ра¬нее совершенно неизвестная в кругах мировой секс-элиты. Она обслужила за ночь 137 мужчин. Акция проходила под контролем комиссара по политкорректности, который обеспечивал строгое соблюдение приниципа недискрими- нации по признакам расовой принадлежности, политичес¬ких и религиозных убеждений, а также возраста».
Регулятор идентичности. «Изобретение под таким названием запатентировано в США. Его автор — японоиспа-нофранцузский изобретатель Исукамо д’Онерваль. Им ру¬ководила сугубо гуманистическая идея: помочь миллионам людей, втянутым в миграционные потоки и в перемётыва¬ние рабочей силы и интеллекта по континентам, — усваи¬вать новую идентичность и освобождаться от старой. Изоб¬ретение имеет два варианта, которые можно избирать по желанию. Первый — так называемая «плавающая (иначе: гибкая) идентичность», когда субъект может по собственно¬му выбору переключаться с одной идентичности на другую. При всей кажущейся оптимальности такого варианта он, од¬нако, имеет тот недостаток, что не гарантирует полного ос-вобождения от нежелательной идентичности, в силу инер¬ции её остатков, и соответственно не обеспечивает полного усвоения желательной. Другой вариант — так называемая «прыгающая идентичность», когда по желанию субъект мо¬жет одним волевым актом «выпрыгнуть» из одной идентич¬ности и «впрыгнуть» в другую. Рывкообразный характер та¬кого перевоплощения обеспечивает его большую эффек¬тивность, однако реальное пространство применения этих «прыжков самоопределения», к сожалению, ограничено психологической несовместимостью некоторых человече¬ских типов. Поэтому изобретатель разрабатывает в настоя¬щее время идею «нулевой идентичности», создавая аппарат, который позволит человеку обходиться без какой бы то ни было идентичности (национальной, политической, куль¬турной, половой, профессиональной, игровой и т. д.) вооб¬ще. «Только тогда человек обретёт истинную свободу», — го¬ворит Исукамо д’Онерваль».

882
ІВАН ДЗЮБА
З Інтернету. «Секс-торпеда Маша Однопупова, во¬лодарка ордена Мессаліни всіх п’яти ступенів, очолила рух «За свободу тіла». Вона також виступила проти широко роз¬рекламованого американського винаходу: надувних бюстів з варіативними (на смаки клієнтів) формами, вважаючи це зазіханням на професійну гідність учасників її руху й обез- духовленням екстремального сексу».
Газета «Свободная вонючка», 23-09.2057. «Стаття: «А киевские мамаши вновь за своё». (В перекладі з російської: «Ми йдемо в Європу, а тим часом розгортає свою галасливу діяльність горезвісний обскурантський рух «Матері за тра¬диційний секс». Предметом своїх нападок матрони обрали цього разу новаторську програму секс-навчання в школах, стверджуючи, що однобічна орієнтація шкільних секс- інструкторів на «спотворені», як вони це називають (тобто інноваційні) форми сексуальних стосунків і дискримінація багатства форм традиційного сексу негативно впливають на фізичне і духовне здоров’я школярів, особливо початкових класів. Матері вимагають припинити нібито дискримінацію традиційного сексу, зокрема і в засобах масової інформації, покласти край наданню переваг секс-інноваторам при вступі до вузів, оформленні на роботу тощо… Як бачимо, провінційна відсталість і невігласька зухвалість не знають меж. Але зупинити прогрес нікому не дано!»).
У наступному номері газета дає добірку читацьких відгуків на цю тему під редакційною шапкою: «Неужели ве¬ликая европейская цивилизация — цивилизация маркиза де Сада и синьоры Чиччолины — нами до сих пор не освоена?»
Інтернет-газета «Украина — мать родная», 23.09.2087.
«Широко и со вкусом отмечена на бывшем хуторе Хрущи 144-я годовщина освобождения его от немецко-фашист¬ских захватчиков. Инициатором и спонсором народного празднества выступил герр фон Дрангенмахт, владелец по¬строенных на месте бывшего хутора Хрущи суперсовре¬менных мотодрома и десятизвёздного отеля. На торжества собрались со всех континентов потомки выходцев из быв¬шего хутора Хрущи. Это был настоящий интернациональ¬ный праздник! Звучали речи на английском, русском, не¬мецком, китайском, суахили, иврите, хинди и многих дру¬гих языках. В заключение на мотодроме были проведены

СПОГАДИ І РОЗДУМИ НА ФІНІШНІЙ ПРЯМІЙ
883
показательные мотогонки, а трогательной наградой побе¬дителю стал традиционный национальный калач, изготов¬ленный по старинному рецепту и привезённый с острова Тасмания потомком хуторян господином Непийкола. Укра¬сили торжество и старинные песни китайских поселенцев, давно уже переставшие тут быть экзотикой. Участники пра¬зднества выразили глубокую признательность герру фон Дрангенмахту за бережное отношение к исторической па¬мяти».
З Інтернету. ЗО червня 2091 року. «Попытка наци-онального примирения снова не удалась». «По случаю 150-й годовщины со дня провозглашения во Львове Ук¬раїнської держави, вскорости отменённой Гитлером, на¬ционалисты провели на Софийской площади в Киеве ми¬тинг с требованием признать воинов УПА участниками бое¬вых действий и тем самым дать начало национальному при¬мирению. В то же время на площади Ленинского комсомола (бывшая Европейская) собрались их противники. Лидер партии «Непримиримых» Симоненконятков под аплодис¬менты и возгласы присутствующих заявил: «Мы, прапрапра- правнуки тех, кто беспощадно карал их прапрапрапрадедов и прапрапрапрабабушек, никогда не забудем и не простим. Не примиримся и в могилах. И из гробов пусть вопиет наша священная ненависть!»
З Інтернету. «Американська фірма «Гроб енд кайф» за-патентувала проект перетворення навколоземного просто¬ру в елітарне космічне кладовище для уір-регчоп. Це має не лише задовольнити постійно зростаючу потребу престиж¬ності, а й розв’язати проблему перенаселення традиційних земних кладовищ. Потужні ракети-носії забезпечать достав¬ку на орбіту спеціальних космосаркофагів, у розробці ди¬зайну яких брали участь кращі архітектори й скульптори світу. Саркофаги забезпечені автономними ракетними дви¬гунами, які автоматично включатимуться в разі необхідності корекції траєкторії для забезпечення вічного обертання на¬вколо Землі. Заброньовано вже перші три сотні місць у май¬бутньому космопантеоні. Серед претендентів — п’ятеро ук¬раїнських олігархів, прізвища яких зберігаються в таємниці.
Однак успіхові голосного проекту може перешкодити інша американська кампанія — «Ґарбейдж енд стен», яка по-

884
ІВАН ДЗЮБА
дала позов до Печерського районного суду м. Києва, нагаду¬ючи, що давно вже запатентувала проект Великого Кос- мосмітника, з виділенням для нього значної частини навко¬лоземного простору».
З Інтернету (без дати). «Генеральный Президент Еди¬ного Пространства Максим Страшнов принял в Кремле Президента США Джона Фулла по его просьбе. Стороны до¬говорились о координации антитеррористической дея¬тельности на территории Азии, Африки, обеих Америк, Ев¬ропы, Австралии, Новой Зеландии, Антарктики и Антаркти¬ды. Достигнуто принципиальное согласие о создании еди¬ного антитеррористического командования с местонахож¬дением в Москве. Президент США обратился к Генерально¬му Президенту Единого Пространства с просьбой о постав¬ках нефти и газа через Камчатку в Калифорнию. Генераль-ный Президент заявил, что это вполне возможно при усло¬вии предоставления русскому языку статуса второго госу¬дарственного в США, где, по его мнению, русскоязычное на¬селение не имеет возможности в достаточной мере удовле¬творять свои культурные потребности. Президент Джон Фулл признал это условие вполне разумным.
Далее Генеральный Президент Максим Страшнов вы¬сказал мнение, что Военно-Морской флот Единого Прост¬ранства мог бы оказать помощь военно-морским силам США в защите их Тихоокеанского побережья. Президент Джон Фулл был в этом вопросе осторожен и ограничился обещанием обсудить этот вопрос с руководством Сената и Палаты представителей Конгресса.
Г-н Максим Страшнов предложил также помощь в укреплении Стены, возведённой США на границе с Мекси¬кой. «Мы имеем большой опыт в строительстве Мостов Дружбы и Стен Братства», — напомнил он. «Мы знаем и це¬ним ваш опыт, — сказал г-н Джон Фулл, — и мы считаем, что он был учтён, поскольку мы привлекали технологии быв¬шей Восточной Германии периода так называемого «Бер¬линского кризиса».
На пресс-конференции руководители обеих сверхдер¬жав выразили глубокое удовлетворение результатами пере¬говоров».
З Інтернету. «Опубликованы результаты глобальблиц- опроса, по результатам которого определены 10 величай-

СПОГАДИ І РОЗДУМИ НА ФІНІШНІЙ ПРЯМІЙ
885
ших знаменитостей всех времён и народов: 1. Клавдия Фи¬шер, американская топ-модель: 140-40-125 см. 2. Роза Ас- тард, израильская топ-модель: 150-42-125 см. 3- Мэри Эн- ко, украинская топ-модель: 170-90-200 см. 4. Франц Ша- хермахер, футболист, нападающий сборной Европы, забив¬ший тыльной частью головы пять голов в ворота сборной Гренландии, автор бестселлера «Голова придумана для заби¬вания голов». 5. Юлий Цезарь, учредитель глобализма, ав¬тор формулы глобализма: «Пришёл, увидел, победил». 6. Пи¬фагор, античный кутюрье, автор знаменитого ноу-хау: «Пи¬фагоровы штаны на все стороны равны». 7. Ваня Розенцвет, изобретатель карманного лазерного пистолета небывалой убойной силы. 8. Джон Простак, победитель Международно¬го турнира «Нос столетия», на Олимпийском стадионе в Ка¬сабланке толкнувший носом апельсин на 65 метров.
9-е и 10-е места разделены между двумя политиками: российским дипломатом, в течение полустолетия занимав¬шим пост посла Росии в Украине, автором знаменитого из¬речения: «Хотели как лучше, а вышло как всегда» и указания историкам двух стран: «Пусть пишут вместе, а не каждый в отдельности», — и украинским деятелем, у которого всё вы¬ходило «Не так», предложившим свой вариант националь¬ной идеи: «Маемо те, що маемо». Имена обоих разыскивают¬ся в архивах».
…Втім, не будемо дуже зазирати в далеке майбутнє: воно все одно позбиткується з нас усіх і за всіх.
Краще повернемося ще раз у минуле. Хоч це ще й не зовсім минуле: п’ятнадцять років радощів і жалів, надій і роз¬чарувань, піднесень і падінь, перемог і поразок України, а от¬же й кожного з нас… А ще хочеться зібрати водно спогади (і опубліковані, й неопубліковані) про людей зі світу літерату¬ри й мистецтва, друзів та добрих знайомих: Миколу Вінгра- новського, Сергія Параджанова, Івана Світличного, Віктора Некрасова, Миколу Лукаша, Григорія Кочура, Олену Компан, Федора Манайла, Анатолія Фуженка…
Але це буде вже, очевидно, в третій частині спогадів…
І ще і ще… Начувайтеся!
Листопад, 2006

Категорія: Іван Дзюба - Спогади і роздуми на фінішній прямій

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.