Л. С. ПАЛАМАРЧУК ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ Й ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ

У період комуністичного будівництва в нашій країні, коли обмін куль*
турними цінностями і духовними надбаннями між братніми народами бага­
тонаціонального Радянського Союзу; як і спілкування між людьми, що
говорять різними мовами, стали звичайним явищем, особливої вагиЛ першо­
чергового значення набувають у науковій продукції мовознавців словники
різноманітних типів« Саме лексикографічні праці — словники е тією лан­
кою лінгвістики, яка засвідчує безпосередній зв ’язок радянської науки
з життям, з практичними потребами .народу,#бо ж словники, я к писав
М. Т. Рильський, «потрібні буквально всім: потрібні і вчителям та учням,
і журналістам, і письменникам та перекладачам, і вченим, і просто чи­
тачам»
— Не можна уявити собі в наш час освічену людину, якій би не доводи­
лося звертатись до словників як до авторитетних довідників і порадників
у найрізноманітніших питаннях мовної практики. Найчастіше зверта­
ються читачі до загальномовних, філологічних словників, у центрі уваги ^
яких перебуває слово як мовна одиниця. .
Я к свідчить історія вітчизняної лексикографії, серед загальномовних
ч^словн и ків на Україні здавна найбільшого поширення і застосування ді-
стали двомовні словники перекладного типу, насамперед словники росій-
сько-українські та українсько-російські2. Та це й зрозуміло, бо появд цих
словників завжди зумовлювалась повсякденними потребами рп і вжиття і
співпраці двох братніх народів на всіх етапах їх історичного розвитку.
В умовах радянської дійсності, коли «зростаюча роль російської мови як
мови міжнаціонального спілкування народів нашої Батьківщини є однією
з важливих закономірностей розвитку мов соціалістичних націй СРСР»3,
значення двомовних перекладних словників, в одній частині яких виступає
мова російська, ще більше зростає.
• ’ Виконуючи свою безпосередню функцію практичних посібників ДЛЯ
оволодіння конкретними мовами, перекладні двомовні словники, переду- Г
сім національно-російські та російсько-національні, дають змогу як н а -^
родам Радянського Союзу і соціалістичних країн, так і багатьом іншим на­
родам світу знайомитися з культурнимц*/науково-технічними, економіч­
ними та іншими досягненнями всіх республік Країни-Рад, у тому числі й
Української Радянської Соціалістичної Республіки. •
Важко переоцінити культурно-освітню та громадсько-політичну роль
російсько-національних, отже й російсько-українських словників, які,
доносячи до мільйонних мас різних національностей найтонші нюанси ро-
і М. Т. Рильський, Словник і питання культури мови, у зб.: «Про куль­
туру мови», вид-во «Наукова думка», К., 1964, стор. 24.
* Див.: П. Й. Г орецький, Історія української лексикографії, Внд-во
АН УРСР, К., 1963.
* І. К. Б і л о д і д. Російська мова — мова міжнаціонального спілкування
народів СРСР, Внд-во АН УРСР, К., 1962, стор. 4.
19 * t, Шштятт —
п*с> -а»га слив« йпгктагшкгть їм удосконалю вати II поглиблю вати знання
шптя «іжмшівяАіімівго спілкування ««ролів СРСР.


Loading...