Загнітко А. П. Український синтаксис (науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс). Ч. 1

ВСТУП

Синтаксис є одним із найскладніших розділів курсу
української української літературної мови, що пояснюється його
іілі.іпоіочим (синтезуючим) характером щодо- фонетики,
и ки, морфології тощо. Вивчення словосполучення і
і пі о речення розраховано на один семестр. Засвоєнню
гакого великого за обсягом матеріалу за відносно невеликий
Проміжок часу сприятимуть тексти лекцій, які включені до
ної теми, проблемні питання, завдання для поглибленої
Підготовки окремих аспектів проблеми-
Теми самостійної роботи орієнтують студентів на
міх иідовність опрацювання матеріалу, необхідність
концентрації уваги на окремих найскладніших питаннях.
Здавання мініконтрольних робіт, лінгвістичних вправ мають
синтезуючий характер: для їх виконання необхідно в основному
шсноїти всю тему, включаючи лекційний матеріал і
проблематику самостійної роботи.
Опрацювання текстів лекцій та методичних вказівок до
них здійснювалось на основі найновіших досягнень сучасної
науки. Тематичний план і графік курсу сплановано з
урахуванням специфіки поєднання аудиторної та
позааудиторної роботи. У посібнику знайшло місце висвітлення
питань, які в синтаксичній науці на сьогоднішній день
інтерпретують неоднаково, грунтовно розглянуго
словосполуче'ння, просте семантично елементарне та
семантично неелементарне речення, що пояснюється
відсутністю посібників з цього розділу. Більшість хрестоматійно
відомих істин, які містяться майже в усіх рекомендованих
посібниках, опущена, подаються тільки рекомендації щодо їх
опрацювання та ґрунтовного засвоєння.
Система роботи над переважною кількістю практичних
завдань орієнтована на шкільну практику, вироблення
відповідних навичок та вмінь. Опрацювання кожної теми
повинно супроводжуватись послідовною роботою над шкільним
підручником (5, 8-9 класи), яка має охоплювати виконання
вправ, формування відповідних теоретичних положень для їх
самостійної інтерпретації школярам.
Рекомендована література (основна, додаткова,
література для самостійного конспектування) допоможе
• З
студентам не тільки у випадку необхідності самостійної
опрацювати тему, але й глибше проникнути у саму сутність тієї |
чи іншої проблеми. В літературі враховано максимально 1
критерій самостійності: студент добирає тільки одне джерело і
для конспектування і поглибленого знайомства з окремими ^
питаннями. Загальний список рекомендованої літератури,!
наведений у кінці посібника, не повторює основну і додаткову і
літературу кожної теми. За своєю специфікою пін орієнтований!
на самостійний добір літератури до обраної темни
курсового/дипломного дослідження.
Навчальний посібник рекомендується студентам денної щ
заочної форм навчання. Тут студенти можуть знайти виклад і
коментування окремих суперечливих питань синтаксису,!
практичні завдання і питання для самоперевірки, схеми
синтаксичного розбору словосполучення і простого речення,
вправи для поглибленого вивчення аналізованого питання,
проблематику дипломних і куткових досліджень із синтаксису,
відповідну літературу.

.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.