Загнітко А. П. Український синтаксис (науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс). Ч. 1

Схема синтаксичного розбору простого речення

змити тип речення за метою висло&иовання питальне//спонукальне), емоційним забарвленням г//окличне), за відношенням до дійсності стверджувальне//заперечне).

II. Знайти граматичну основу і встановити, що речення

і…….. іг Вказати, яке , це речення: а) за членованісно

членоване//нечленоване), б) для членованих: за характером іикагинних основ (двоскладне//односкладне, якщо л/іне. назвати його тип), в) за наявністю//відсутніспо йруїорилних членів (поширене//непоширене), і) іа ііііістю//відсутністю необхідних членів (повне//нс повне; ні що неповне , то який член пропущено і звідки це видно) , 11ТТТ            наявністю//відсутністю   ускладнення

(неускладнене//ускладнене; якщо ускладнене, то чим уі і пяднюється); д) визначити предикативність (синтаксичний спосіб і синтаксичний час).

Ш. Скласти схему простого речення, використовуючи умовні позначення речення: 1) за їх типом складності; 2) обов’язковістю / необов’язковістю ( факультативністю Вругорядних членів речення ); 3)різновидом валентного зв’язку і ІНйчення (суб’єкт, адресат, об’єкт, локатив); 4)встановити участь ЦІНИВ речення в реалізації семантично елементарного / неелементарного змісту речення (роль детермінантів, Вуплексивів подати в академічній та шкільній практиці); 5) і мпкретичні члени речення розкрити в обох статусах; 6) Гясувати морфологічне вираження члена речення.

а)__________________________________ для простого речення: підмет, •               • •

Присудок, гз======= головний .член односкладного речення,

—————— означення,_________________ додаток, ,………………………….

обставина;

б) для синтаксичних зв’язків:

—   керування

— узгодження : — прилягання ; — КОрелЯЦІЯ у-у — координація.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.