Загнітко А. П. Український синтаксис (науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс). Ч. 1

Тема І. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СИНТАКСИСУ

Основні синтаксичні поняття

І. Питання лекттії:

  1. Об’єкти синтаксису: словоформа і слово як компоненти синтаксичних одиниць (далі СО); СО словосполучення, просте речення і складне речення. Питання про складне синтаксичне ціле.
  2. Формально-синтаксичний (власне-синтаксичний), семннтико-синтаксичний, власне-семантичний        і комунікативний рівні синтаксису.
  3. Зв’язок синтаксису з морфологією, лексикою і фонетикою. Рівні мови.

Рекомендована література:

а)     основна: Сучасна українська літературна мова. Синтаксис.-К.: Наук.думка, 1972.-С. 5-60.

IV                 Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови.-К.: Наук.думка, 1992,- С. 5-32.

Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Семантико-синтаксична структура речення.-К.: Наук.думка, 1983.-С. 6-24.

Грамматика современного литературного языка,- М.: Наука, 1970,- С. 486-488.

Русская грамматика: В 2 т.- М.: Наука, 1980. — Т.2.-С. 13-

25.

Література для самостійного конспектування:

V      1- Бабайцева В.В. О синтаксических единицах // Русская речь,- 1975,- N 1.-С. 127-135.

  1. Золотова ГА О «Синтаксическом словаре русского и>мка» // Вопр.язьїкознания. -.1980.-И 4.-С. 71-84.
  2. Золотова ГА Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса,- М.: Наука, 1988.С.3-16.

б)  додаткова:

  1. Вихованець I.Р., Городенська К.Г., Грищенко А.П. Граматика української мови.-К.: Рад. шк., 1982.-С.133-137.
  2. Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Современный русский язык. Синтаксис. Пунктуация,- М.:Просвещение, 1981.-С.5-38.

/

 

  1. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского язьіка:Синтаксис.-№.: Вмсш.ШК., ГМІ. С.5 12.
  2. Современный рУОСКИЙ НЗМК / Под ред. В.А.Белошапковой. -М.: ВьіСШ.ЩК., 1(>8І С.ЗбЗ 364.

Матеріал до заняття: кодограми ( а) рівні мови та їх взаємодія; б) синтаксичні рівні)..

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.