Лепеха Т. В. Українознавство: Навчальний посібник

Вступ

Україна — одна з найбільших країн Європи як за площею (603700 км), так і за чисельністю її громадян (48 млн. 457 тис). Ос­новне населення України — українці, яких за останнім (2002 р.) пере­писом населення 37 млн. 547 тис. 700 громадян, що становить 77,8%. Крім українців, в Україні проживають росіяни — 8 млн. 334 тис. 100 громадян (17,3%) та 2 млн. 581 тис. 200 громадян (4,9%) — представ­ники інших національностей. Всього в Україні проживає 130 націо­нальностей і народностей.

За даними останнього перепису населення 67,5% населення України вважають своєю рідною мовою українську, 29,6% — росій­ську, 2,9% — інші мови.

Нація українців історично сформувалася на території, яка фактич­но збігається з сучасними адміністративними кордонами України, має майже тисячолітню історію і становить переважну більшість у держа­ві, якій дала назву. Впродовж історичного розвитку українці сформу­вали й зберегли притаманні лише їм особливості менталітету, психіки, культури, етнічної самосвідомості, які вирізняють їх серед інших слов’янських народів.

Україна — це країна з багатющими природними ресурсами, бла­годатним кліматом, прекрасним людським потенціалом, високороз- виненою матеріальною та духовною культурою.

Столиця України — місто Київ, якому вже понад 1500 років. Відо­ме в історії з V століття.

З 1 грудня 1991 року Україна — суверенна, незалежна демократич­на держава, що стало наслідком волевиявлення 93% її громадян на всенародному референдумі. З того часу Україна впевнено йде по шля­ху розбудови незалежної держави, де б гармонійно поєднувалися пра­ва кожної людини і права корінної нації та національних меншин, що проживають на її території. На сьогоднішній день Україну як незалеж­ну державу визнало більше 150 країн світу, її авторитет на міжнародній арені постійно зростає.

Державна мова незалежної України — українська, що закріплено

10   статтею Конституції держави, яка гласить: „Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток,

 

використання і захист російської, інших мов національних меншин України»‘.

Український народ має духовні скарби, напрацьовані багатьма поколіннями, які надихали й надихають його в боротьбі за соціальне та націонатьне визволення, соціальну справедливість, збагачують неперехідними та естетичними цінностями. До таких скарбів нале­жить і прийнята в Україні національна символіка, затверджена ос­новним Законом — Конституцією України, у статті 20 якої сказано: „Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України. Державний Прапор України — стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Великий Державний Герб України вста­новлюється з урахуванням малою Державного Герба України та гер­ба Війська Запорізького… Головним елементом великого Державно­го Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (ма­лий Державний Герб України). Державний Гімн України — націо­нальний гімн на музику М. Вербицького» із словами, затверджени- 2

ми законом .Конституція України. — К., 2003.-С.7-8.

.

Категорія: Лепеха Т. В. Українознавство: Навчальний посібник

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.