Лепеха Т. В. Українознавство: Навчальний посібник

II. Виникнення мов. §6. Закономірності виникнення, формування і функціонування мов

На Земній кулі існує більше трьох тисяч мов, і всі вони — продукт тривалого історичного розвитку того чи іншого народу. їхнє форму­вання розтягувалося в часі на сотні, а то й на тисячі років. За цей пе­ріод напрацьовувався і шліфувався їхній словниковий запас, та чи інша мова пристосовувалася до менталітету народу-носія, його спо­собу життя і мислення, природного оточення тощо. Сам процес ви­никнення мову різних куточках світу, утому числі й на теренах Укра­їни, відбувався за певними закономірностями.

За родоплемінного ладу кровні родичі утворювали рід, який являв собою тісно згуртований колектив, спільні дії якого були спрямовані на здобуття засобів для існування та їх спільного споживання. Рід го­ворив однією мовою. Спочатку це була невелика кількість слів і най- примітивніша граматика, які протягом еволюції збагачувались і вдос­коналювались. Мова постійно розширювала свої виражальні можли­вості, відтворюючи складні життєві процеси народу-носія, мінливі умови його життя, пристосовуючись до його способу мислення, мен­талітету. А умови життя роду були складними. Рід жив із того, що да­вала навколишня природа. Але коли природні ресурси місцевості ви­черпувалися, а рід збільшувався за чисельністю членів настільки, що певна територія вже не могла його прогодувати, він поділявся на де­кілька родів, що розселялися на нових, придатних для життя терито­ріях. Такі відгалужені споріднені роди, які вийшли з одного роду, утворювали плем’я, яке спочатку говорило спільною мовою, а зго­дом, коли з’являлися нові поняття, мови починали різнитися і чим далі, тим більше. Так утворювалися діалекти однієї мови.

Доля прамови та її діалектів складалася по-різному. Ареал їхнього існування то збільшувався, то зменшувався. Окремі з них розгалужу­валися, розросталися, на їхній основі виникали інші мови, які, роз­ширюючи свої виражальні можливості, виходили на новий виток розвитку, інші ж, навпаки, під впливом різних несприятливих чин­ників занепадали, а часом і зовсім зникали з мовної карти світу.

І.П. Ющук зазначав, що „… коли приблизно три тисячі років тому на лівий берег Тибру, туди, де пізніше виник Рим, прийшло плем’я ла­тинян, їх було небагато — декілька сот осіб. Племена, що там жили, говорили зовсім іншими мовами, іноді навіть дуже далекими від ла­тинської (наприклад, написів етруською мовою й досі не вдалося розшифрувати). Та з часом ці племена, підкорені латинянами, за­своїли їхню мову й самі стали її носіями й поширювачами. Коли в II ст. до н.е. Римська держава завоювала іберійські племена на Піре­нейському півострові, то через своїх чиновників і військо поширила тут латинську мову, яка схрестилася з іберійськими, і внаслідок їх­ньої тривалої взаємодії постали іспанська, галісійська, каталонська, португальська мови. У І ст. до н.е. римляни завоювали галлів, наки­нули їм латинь — і з виниклої таким чином латино-галльської сумі­ші врешті-решт сформувалася французька мова. Так само на початку

II    ст. н.е. римляни принесли свою мову дакам, і вона, змішавшись тут із місцевою, перетворилася на румунську. Сьогодні романськими мовами, в основу яких лягла латинь, розмовляє понад півмільярда

«14

людей різного етнічного походження» .

Будь-яка мова якнайкраще пристосовується до психологічних особливостей того народу, який її створив, до його способу мислен­ня, природного середовища. Але, потрапивши з тих чи інших при­чин на чужу територію, вона обов’язково зазнає певних змін, що по­яснюється намаганням підкореного народу відстояти право на своє існування і пристосувати чужу мову до своєї ментальності. Яскравим прикладом може бути англійська мова, яка через певні історичні об­ставини стала державною мовою багатьох народів у різних куточках світу. В Австралії вона стала австралійським діалектом англійської мови. Крім того, існують її канадський, південноафриканський, ір­ландський, новозеландський, ямайський варіанти, які мають певні відмінності у фонетиці, граматиці, лексиці.

Саме за такою приблизно схемою і під впливом подібних чинни­ків виникли і сформувались романські, германські, тюркські, слов’янські та інші мови.

Запитання і завдання на закріплення:

1. Скільки мов існує на Земній кулі?

2. Чим Ви поясните, що ці мови стоять на різних етапах розвитку?

3. Яка схема виникнення мов? Які чинники впливають на їх форму­вання і розвиток?

14 Ющук І. П. Мова наша українська.- К., 2001.-С’. 10.

.

Категорія: Лепеха Т. В. Українознавство: Навчальний посібник

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.