§ 19. Однозначні та багатозначні слова

У словниковому складі сучасної української літературної мови є слова, які у будь-якому контексті мають лише одне значення. Такі слова називаються однозначними. Так, наприклад, слово стілець на­зиває лише один предмет і має одне значення — меблі для сидіння зі спинкою. Слово субота теж має одне значення — шостий день тижня і т.ін. Переважна більшість слів української мови — багатозначні. Властивість слова вживатися у різних контекстах з різними значен­нями називається багатозначністю або полісемією. Багатозначні сло­ва можуть мати кілька значень, одне з яких пряме (первинне), а інші

—  (за подібністю) — переносні (вторинні). Так, слово поле в сучасній українській мові вживається у таких значеннях:

—     рівнина, простір: По діброві вітер віє, гуляє по полю;

—     оброблена під посів земля: пшеничне поле;

—     великий рівний майданчик, спеціально обладнаний і призначе­ний для чогось: футбольне поле;

—     робота, дослідницька діяльність: поле діяльності;

—     простір, у межах якого проявляється дія якихось сил: магнітне поле, електричне поле;

—     галузь діяльності, нива: поле науки;

—     чиста смуга упродовж краю зошита, у книзі: широкі, вузькі поля;

—     край капелюха: капелюх із загнутими полями;

—     місце, де відбувався бій: поле битви;

—     простір, охоплений зором: поле зору;

—     фон під візерунком: червоні квіти на чорному полі.

Із наведених вище багатьох значень слова поле прямим буде зна­чення рівнини, простору, а інші — переносні, оскільки вони набуті пізніше.

Як же виникають нові значення слів? Слово, називаючи якесь по­няття, спершу виявляє в ньому одну найістотнішу ознаку, а згодом ця ознака переноситься й на інші, подібні явища. Так іменник земля спочатку називав грунт, згодом його лексичне значення розшири­лось і слово земля почало означати ділянку, материк, батьківщину, планету, тобто із багатьох значень речовина, ґрунт — основне (пря­ме), а решта значень — переносні (непрямі). Переносні значення се­мантично пов’язані з основним і ґрунтуються навколо нього, але ступінь їхньої близькості до основного поняття неоднаковий. Так, із багатьох наявних значень слова поле значення у сполученнях поле ді­яльності і поле науки — найдальші від основного.


Loading...