Лепеха Т. В. Українознавство: Навчальний посібник

§ 25. Запозичення-інтернаціоналізми

Спільні для багатьох чи декількох неспоріднених мов слова нази­ваються інтернаціоналізмами. Переходячи із мови в мову, інтернаціо- налізми закріплюються в окремих із них, зберігаючи близькість або спільність значень і фонетико-морфологічної будови. їх виникнення пояснюється розвитком науково-технічного прогресу і всебічними

 

взаємозв’язками між народами. В українській мові інтернаціоналіз- ми зафіксовані писемними пам’ятками ще вХУІ-ХУП ст. (календар, сума), але переважна їх більшість з’явилася в ХІХ-ХХ ст. (студент, університет, газ, електрика, радіо, телефон, автомобіль, селітра, ал­коголь, алгебра, клас). Оскільки інтернаціональні терміни охоплюють різні профілі і напрямки людських знань, вони вживаються на по­значення різних понять. Так, інтернаціональні терміни селітра (від латинського $а1 — сіль та грецького піїгоп — луг) та газ (від німецько­го §а8сЬеп — шипіти, кипіти, пінитися), відомі в багатьох мовах. На позначення психічного стану людини використовується інтернаціо­налізм депресія (французьке с1ерге88Іоп, німецьке Ьерге85Іоп, англій­ське с1ерге88Іоп, італійське Оерге88Іопе), на позначення виду енергії

—  електрика, який закріпився в усіх європейських мовах і має у них однакове значення або близьке звучання.

В останні десятиріччя лексика сучасної української літературної мови активно поповнилася і продовжує поповнюватися за рахунок іншомовних слів. Причина такого масового припливу іншомовної лексики в нашу мову полягає перш за все в нестабільності нашої еко­номіки, що призвело до виникнення дефіциту власної продукції, по­чинаючи від предметів першої необхідності, продуктів харчування і закінчуючи складними машинами.

Запитання і завдання на закріплення:

1. Які пласти лексики, що увійшли на різних етапах розвитку мови, можна виділити в сучасній українській літературній мові?

2. Як Ви розумієте термін „питома» українська лексика?

3. Назвіть тематичні групи слів у лексиці сучасної української літе­ратурної мови, успадковані з індоєвропейського лексичного фонду, з праслов’янського.

4. Коли прийшли в нашу мову старослов’янізми? Наведіть прикла­ди 3-4 старослов’янських слів.

5. Назвіть основні тематичні групи слів давньоруської лексики.

6. Коли починає формуватися власне українська лексика і що стало причиною розпаду давньоруської мовної єдності?

7. Що Ви знаєте про запозичення слів з російської мови? З’ясуйте основні причини цих запозичень.

8. Чи запозичує російська мова слова з української мови? Наведіть приклади.

  1. Яка основна причина запозиченя слів тюркського походження в українську мову? Які тематичні групи тюркських слів Ви знаєте?

10. В яких галузях лексики широко використані грецькі запозичення?

11. Що Ви знаєте про латинські запозичення?

  1. Коли в українську мову прийшла основна маса німецьких слів, що було цьому причиною?

13. Яка основна причина запозичень французьких слів українською та російською мовами?

14. Як Ви вважаєте, іншомовні слова, наявні в будь-якій мові, збід­нюють чи збагачують цю мову?

15. Які слова називаються інтернаціоналізмами?

16. Чим Ви поясните виникнення інтернаціоналізмів?

  1. Наведіть приклади фізичних, хімічних, політичних, медичних термінів-інтернаціоналізмів.
  2. Із словника іншомовних слів випишіть п’ять слів грецького по­ходження, п’ять — латинського, п’ять — німецького і п’ять — французького які належать до однієї тематичної групи (напри­клад, терміни науки, культури тощо).

.

Категорія: Лепеха Т. В. Українознавство: Навчальний посібник

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.