Загнітко А. П. Український синтаксис: навчально-практичний комплекс. Хрестоматія.

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ МІНІМУМ

актуальне членування
апозитивні відношення
атрибут
відношення
анафора
асемантичні сполучники
атрибутивне (означальне)
безособове односкладне речення
безпосереднє керування
безсполучникове складне речення
безсполучникове речення неоднорідного складу
безсполучникове речення однорідного складу
безсполучниково-підрядний зв’язок
безсполучниково-сурядний зв’язок
безсполучниково-сурядно-підрядний зв’язок
бінарність структури
в
валентність валентно зумовлена підрядна частина
видільні розділові знаки висловлення
віддільні розділові знаки відкрита структура
відкрита структура складносурядного речення
відокремлена прикладка
відокремлений другорядний член
відокремлена обставина
відокремлене означення
речення
відокремлення
власне-анафора
власне-питальне речення
вокативне односкладне речення
вставна конструкція
вставне слово
генітивне односкладне речення
головна частина
грамема
двоскладне речення
детермінантно-кореляційний тип
додаткова предикативність
другорядний член речення
вказівне речення
власне-детермінантний тип
власне-семантичний аспект
вставлена конструкція
вставне речення
вставне словосполучення
Г
гіпотаксис
головний член речення
д
детермінант
діалог
додаток
дуплексив
Е
елементарне просте речення з передбачуваною валентністю
еліпсис еліптичне речення
емоційно-оцінне речення емсіїійнснхшінеаіоворечення
З
загально-заперечне речення закрита структура
закрита структура складносурядного речення
заперечне речення заперечне слово-речення
звертання зворот
190
Термінологічний мінімум
І
інверсія інверсований порядок слів
інтонаційна завершеність інфінітивне односкладне речення
К
катафора керування
комплетивне (доповнювальне) відношення
комуні катема
контекстуальне речення
кореляція
комунікативний аспект
координація
логіко-граматичний принцип
Л
М
морфшюгізований член речення
II
напівпредикативні відношення
невласне-пряма мова
модальність
напівпредикативний зв’язок
напі впредикативність
невалентно зумовлена підрядна предикативна частина
неелементарне просте речення з непередбачуваною валентністю
неморфологізований член речення неоднорідна супідрядність
неозначено-особове односкладне речення
неповне речення неповне узгодження
непоширена обставина непоширене речення
непряма мова непрямий додаток
нетипізоване безсполучникове речення
неузгоджене означення неускладнене речення
номінативне (називне) односкладне речення
О
об’єкт
об’єктні відношення
обставина допусту
обставина місця
обставина умови
обставинні відношення
однорідна супідрядність
однорідність
означення
окличне речення
описове (екзистенційне) речення
особове односкладне речення
паратаксис
парцельоване речення
питальне речення
питально-спонукальне речення
підрядна предикативна частина
повне узгодження
поліпредикативність
послідовна підрядність
постпозитивна прикладка
об’єктний інфінітив
обставина
обставина мети
обставина причини
обставина часу
одиниця синтаксису
однорідні члени речення
односкладне речення
означено-особове односкладне речення
оклично-номінативне речення
основна предикативність
П
парцеляція
період
питально-окличне речення
підмет
повне речення
подвійний присудок
посереднє керування
постпозитивна обставина
поширена обставина
191
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИИ АСПЕКТ
поширене речення
предикативна частина
препозитивна обставина
придієслівний додаток
прикладка
принципи пунктуації
присудок
просте речення
простий додаток
простий присудок
прямий додаток
пунктограма
поширювач
предикативність
препозитивна прикладка
приєднувальна конструкція
прилягання
присубстантивний додаток
просте неускладнене речення
просте ускладнене речення
простий підмет
пряма мова
прямий порядок слів
рема
риторично-питальне речення
розповідно-окличне речення
речення
розповідне речення
ряди однорідних членів речення
семантема
семантико-синтаксичний аспект
семантичні сполучники
синкретичність
синтаксис
ситуативне речення
складений іменний присудок
складений присудок
складне синтаксичне ціле
складений підмет
семантико-синтаксична ускладненість
семантична ускладненість
сильне керування
синтаксема
синтаксичний час
складений дієслівний присудок
складений підмет
складне речення
складний додаток
складнопідрядне речення
складнопідрядне речення з підрядною предикативною темпоральною частиною
складнопідрядне речення з підрядною предикативною частиною допусту
складнопідрядне речення з підрядною предикативною частиною мети
складнопідрядне речення з підрядною предикативною частиною місця
складнопідрядне речення з підрядною предикативною частиною наслідку
складнопідрядне речення з підрядною предикативною частиною порівняння
складнопідрядне речення з підрядною предикативною частиною причини
складнопідрядне речення з підрядною предикативною частиною супровідною
складнопідрядне речення з підрядною предикативною частиною умови
складнопідрядне речення нечленованої структури
складнопідрядне речення членованої структури
складносурядне речення слабке керування
слова автора слово-речення
словосполучення співположення
сполучення слів
сполучники сурядності (паратактичні)
спонукальне речення
сполучники підрядності (гіпогакіичні)
сполучникове речення
спонукальне слово-речення
стверджувальне речення
структурно-семантичний принцип
спонукально-окличне речення
стверджувальне слово-речення
структурно-семантичні відношення частин складносурядного речення.
суб’єктні відношення суб’єктний інфінітив
супідрядність супідрядність змішаного типу
192
Термінологічний мінімум
сурядно-безсполучниковий зв’язок
типізовані безсполучникові речення
тема
тяжіння
У
узагальнено-особове односкладне речення
узагальнювальне слово узгоджене означення
узгодження ускладнене речення
ускладнення ускладнювальний компонент
уточнювальне слово уточнювальні відношення
Ф
форма слова (словоформа) формшіьинраматичний аспект
формально-граматичний принцип функції розділових знаків
ц
цитата
Ч
частково-заперечне речення член речення
.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.