Загнітко А. П. Український синтаксис: навчально-практичний комплекс. Хрестоматія.

І. К. Кучеренко СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА ПІДРЯДНИМИ

Складне речення являє собою змістову й структурну цілісність, утворену
взаємозв’язаними простими реченнями, які відносно всього складного речення є
складовими елементами, а між собою — співвідносними одиницями. Наприклад, у реченні «Коли вони вже вийшли за село, запалала край неба зоря світанкова»
виділяємо два складових речення. Одне з них (запалала край неба зоря світанкова) становить змістове ядро складного речення, опорну частину його; це речення
називають головним, а друге (коли вони вже вийшли за село) своїм змістом пояснює,
доповнює виражену головним реченням думку, тим самим виступає як залежне від
головного; його називають реченням підрядним. Але це не значить, що підрядне
речення входить складу головного. Вони обидва входять до складного речення,
одиниці вищого порядку, ними створеної.
Поняття «головне речення» і «підрядне речення» — співвідносні: якщо немає
підрядного, то речення не може бути головним, з другого боку, — підрядним речення
буває тільки відносно головного. Щодо складного речення вони обидва — речення
складові, і тому несамостійні. Те, що підрядне речення пояснює якийсь член
головного чи його зміст у цілому, не означає, що воно входить до складу головного.
Складнопідрядні речення з кількома підрядними, як уже зазначалось і видно з
самої назви, входять у коло речень складнопідрядних, а тому їм властива спільна для
всіх риса — мати в своєму складі одне головне речення. Специфічною ж їхньою
рисою є наявність не одного, а кількох підрядних речень, отже, це, так би мовити,
складнопідрядне речення з ускладненою підрядною частиною. За характером
взаємовідношень між складовими реченнями виділяється кілька різновидів
складнопідрядних речень з кількома підрядними. Основних типів є два. Розглянемо
їх.
І. Складнопідрядні речення з кількома підрядними, поєднаними з головним
способом супідрядності. Наприклад: Розкажи, як за горою сонечко сідас, як у Дніпра
веселочка воду позичає (Т. Шевченко). Тут при одному головному реченні — два
підрядних. Такий вид підпорядкування, коли два або більше підрядних речень
безпосередньо залежить від головного, називають супідрядністю , а підрядні речення
— супідрядними.
Супідрядність буває однорідна і неоднорідна. Відповідно розрізняємо різновиди
в цьому типі складнопідрядних речень.
1. Однорідною супідрядністю називається такий вид підпорядкування, коли
кілька підрядних речень одного типу пояснюють головне речення чи якийсь член
речення в ньому в тому самому відношенні.
Примітка1. У підручниках можна зустріти ширше визначення: супідрядністю
вважають такий тип підрядності, коли два і більше підрядні речення залежать від
того самого головного речення (Див. Кулик 1965, с. 88).
Однорідні підрядні речення відносно головного можуть займати різні місця:
а) бути перед ним. У таку позицію їх ставлять із стилістичних міркувань: цим
підсилюється смислова значимість підрядних речень. Де синь стоїть над краєм, де в
росах далина, ізнов шумить врожаєм колгоспна сторона (А. Малишко).
б) займати центральне місце, розриваючи головне речення. / прудко, мов іскри з
багаття огнисті, мов хвилі гірського потоку сріблисті, летять голоснії пісні (Леся
Українка).
534
Тема V. Синтаксис складного речення
в) йти за головним реченням. Така позиція буває найчастіше. Командувач
оглянув, як зміцнювалися берегові батареї, як готувалися позиції, як усе жило
наступним штурмом (Ю. Яновський).
До головного речення підрядні однорідні приєднуються найчастіше за
допомогою того самого сполучника, що повторюється. Це ми бачили на щойно
наведених прикладах. Проте зустрічається вживання й різних сполучників,
наприклад: Невинна біль змінилась в гордий пурпур на тій калині, що тебе квітчала,
де соловей співав пісні весільні (Леся Українка). Важить тут те, що вони пояснюють
один із членів головного речення в одному плані, в одному відношенні. Цим
підкреслюється те, що однорідні підрядні речення бувають різноманітні за своїм
значенням, але вони належать у кожному випадку однорідності до одного типу, в
нашому прикладі — до означальних.
Між однорідними підрядними реченнями можливі й сурядні сполучники,
найчастіше — єднальні, наприклад: Проте Андрій мав надію, що все минеться і що
жінка не зачепить (М. Коцюбинський). Багато струмків породжується тут,
високо на горах, де росами опадають тумани й де хмари часто сіють дощі
(С. Скляренко). Менше трапляється в таких випадках інших сурядних сполучників.
Однаковий підрядний сполучник, що приєднує перше підрядне речення, перед
іншими підрядними може не повторюватись: Мені розказали, що Юра спочатку грав
у футбольній команді клубу, лише згодом перейшов він у хокейну секцію (3 газети).
Коли на небі засяяли перші зорі, а на траву впала роса, робітники по двоє, поодинці
попрямували до Олексіївської балки (П. Панч). Якось Шухновський сказав мені, що
забезпечить педпроцес повністю, а моя справа лише організаційна (Ю. Збанацький).
Тимко під «їхав до артільного двору, коли вже зовсім звечоріло і чередник гнав з поля
овець (Г. Тютюнник)2.
Примітка . Якщо супідрядні однорідні речення пов’язуються сурядними
сполучниками, то кома ставиться чи не ставиться перед ними за правилами вживання
її при однорідних членах речення.
Вимовляються однорідні підрядні речення з спокійною перерахувальною
інтонацією.
Будову складнопідрядного речення з кількома однорідними підрядними
реченнями можна показати за допомогою такої схеми:
Командувач оглянув,
як усе жило
наступним
штурмом.
2) Неоднорідною супідрядністю називається такий вид підпорядкування, коли
кілька підрядних речень різних типів стосуються одного якогось члена головного
як зміцнювалися
берегові батареї
як готувалися
позиції,
535
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ХРЕСТОМАТІЯ
речення, даючи йому різнопланову характеристику, або стосуються різних його
членів.
Розрізняють три випадки неоднорідної супідрядності:
а) Кілька речень підрядних різних типів стосуються одного якогось члена
головного речення, даючи йому різну характеристику, розкриваючи різнопланові
особливості або доповнюючи його значення різними поясненнями. Стосуючись
одного члена головного речення, неоднорідні супідрядні відповідають на різні
питання. Наприклад: Як тільки човен поринав серед хвиль, мені здавалось, що він
уже йшов на дно (Ю. Збанацький). Він не міг уявити, що це дійсно так, бо не знав
(Н. Рибак). Дуже часто вони групуються навколо головного речення, яке
розташоване в центрі складного речення. На схемі можна показати такі речення
різними фігурами або питаннями, на які речення відповідають. Візьмемо перший
варіант схеми:
то здасться

Коли глянути на хорошого
спортсмена,
V
ніби рух його не
вимагає ніяких
б) Кілька супідрядних речень стосуються не одного, а різних членів головного
речення. Це — так звана різночленна супідрядність. Різні члени можуть пояснюватись
реченнями одного тину. Наприклад, покажемо на схемі:
Гори дивляться холодні в сорочках з туману білих
Наче сонні баядерки
І
що колише ранній вітер
в) Супідрядні речення різних типів стосуються різних членів головного речення.
Коли Черниш підходив до поста, його увагу привернув кремезний плечистий
сержант, який саме розмовляв з прикордонниками (О. Гончар).
його увагу привернув кремезний плечистий сержант
Коли Черниш підходив
до поста
що саме розмовляв з
прикордонниками
Окремо виділяється складнопідрядне речення з кількома підрядними, в якому
маємо як однорідну, так і неоднорідну супідрядність. Це — змішаний тип
складнопідрядних речень з кількома підрядними. Наприклад: Як залле Вербівку літне
палке сонце, як засипле її зверху золотом та сріблом сонячне марево, то вся її
536
Тема V. Синтаксис складного речення
кучерява долина здасться буйними зеленими прозорими хвилями, що десь набігли з
моря…{І. Нечуй-Левицький). Схема будови цього речення така:
то вся п кучерява долина здається… хвилями,
Як заллє…сонце, як засипле.. .марево що десь набігли з моря
II. Складнопідрядні речення з кількома підрядними, поєднаними з головним
способом послідовного підпорядкування. Послідовна, або ступенева підрядність
характерна тим, що з головним реченням безпосередньо пов’язується одне з речень
підрядних, а з ним — друге, з другим — третє і т.д. Наприклад: Техробітниця мені
сказала, що завуч живе в тому будиночку, який сховався під крислатими грушами
(Ю. Збанацький). Перше підрядне, що зв’язується з головним безпосередньо, зветься
підрядним першого ступеня, від нього залежне — підрядним другого ступеня, далі —
третього і т.д. Отже, при послідовному підпорядкованні існує ланцюгова залежність
підрядних речень. Таку багатоступеневу залежність можна показати на схемі:
Над усім світом стояла тиха тиша
що було чути,
Головне речення
підрядне І ступеня
підрядне II ступеня
як плакала надламана гілка
Подібна побудова складнопідрядних речень з послідовною підрядністю —
найчастіше зустрічається, однак у живому мовленні трапляється немало й інших.
Може, наприклад, ланцюг підрядних речень передувати головному реченню: Коли в
один прекрасний день помічаєш, що якась частина твоїх надій раптом проростає в
душі твого сина, який з власних порухів стає близьким тобі в твоєму ремеслі, — серце
сповнюється невимовною радістю. Неважко бачити, що ланцюг залежних підрядних
речень має той самий порядок підпорядкування, що й у попередньому випадку. Це
яскраво видно на схемі, яку можна побудувати так:
537
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ХРЕСТОМАТІЯ
Коли в один прекрасний день помічаєш
що якась частина твоїх надій раптом проростає в душі
твого сина.
який стає близьким тобі в ТВОЄМУ оемеслі. —
серце сповнюється невимовною радістю
З головним реченням безпосередньо зв’язується перше речення підрядне, хоча й
стоїть воно найдалі від головного. Переміщення головного речення в кінець
складного мотивується стилістичними міркуваннями, цим увиразнюється зміст
підрядних речень.
Трапляється, що ланцюг підрядних речень розриває головне речення: Зробити
так, щоб діти і серцем збагнули, звідки в тебе, людини, оця відповідальність за хліб,
— важлива справа. Подамо його в схемі :
Зробити гак, — важлива справа
щоб діти і серцем збагнули
звідки в тебе, людини, оця
відповідальність
Примітка . При збігові підрядних сполучників кома ставиться між ними тільки
тоді, коли другий парний підрядний сполучник не має в головному реченні своєї
другої частини: Донько сказав, що, коли мені тільки треба волів, зразу ж дасть
(М. Стельмах). Характерним для цього випадку є те, що підрядне речення, яке
приєднується сполучником, можна пропустити, речення від цього не руйнується.
В інших випадках, як це ми бачили в наших прикладах, кома між сполучниками
не ставиться.
Особливим структурним різновидом складнопідрядних речень з кількома
підрядними є таке, і якому роль підрядного речення виконує складнопідрядне
речення в повному своєму складі, причому приєднується воно до головного (або
попереднього підрядного, коли це при послідовній підрядності) своєю підрядною
частиною за допомогою підрядного сполучника. Таке приєднання спричиняє збіг
538
Тема V. Синтаксис складного речення
двох підрядних сполучників — що, як, що мов, що якби, що коли б, бо коли б, бо
хоч і под. Перший з них виражає зміст відношення цього особливого підрядного
речення, а другий — відношення підрядного до головного всередині такого
незвичайного підрядного речення. Наведемо кілька прикладів: Він запевняв, що
коли б був один кулемет, то він за тиждень зробив би з нього десять
(Ю. Смолич). Товариші говорили Уласові, що якщо в нього ще залишилося хоч
трохи мужності в серці, то він мусить негайно повернутися в університет
(Г. Тютюнник). Певно, не забула того, що якби дід Улас не приберіг, то пропала
б (Панас Мирний).
Цей тип складних речень дуже схожий на складні речення з послідовною
підрядністю: перший підрядний сполучник, що приєднує складнопідрядне до
головного, створює враження, нібито він приєднує підрядну одиницю першого
ступеня, а другий, що виражає відношення всередині непростого підрядного
речення, — нібито оформлює другий ступінь залежності. Але коли уважно
придивитись, то не можна не зважити на істотну відмінність такого речення від
складного речення з ступеневою підрядністю: там, де підрядні речення
створюють ланцюгову залежність, маємо незамкнений ряд послідовно поєднаних
речень, а в нашому прикладі — замкнена двочленна структура, компонентами якої
є просте речення, що є пояснювальним, тобто головним, і складнопідрядне, яке в
повному складі виступає як пояснююче до головного, тобто — підрядним.
Покажемо структуру одного з них на схемі:
Голова йому видалась неймовірно важкою
коли захотів озирнутися
то йому було несила повернути її
Окремий структурний тип складнопідрядних речень з кількома підрядними
становлять такі, в яких підрядні речення приєднуються до головного не одним, а
різними способами — способом супідрядності і способом послідовності підрядності.
Коли ви поцікавитесь у голови колгоспу, хто сьогодні відзначився на виробництві, то
неодмінно почусте Дачкунів, бо немає галузі, де б не трудилися представники цього
славного роду. Спершу може здатися, що тут просто розірваний ланцюг підрядних
речень послідовного підпорядкування — частина його передує головному реченню, а
частина йде після нього. В таких випадках особливо виразно помітна користь
побудови схеми речення:
534
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ХРЕСТОМАТІЯ
то неодмінно почуєте прізвище Дачкунів
Коли ви поцікавитесь у
голови колгоспу
бо немає такої галузі
хто сьогодні відзначився
на виробництві
де б не трудилися
представники цього
Зі схеми видно, що в реченні маємо поєднання неоднорідної супідрядності та
послідовної підрядності. Його виділяємо в окремий різновид складних речень, який
має немало варіантів залежно від комбінації складових речень. Можна ще навести
таке складнопідрядне речення з кількома підрядними, в якому різночленна
супідрядність поєднується з послідовною підрядністю: Якщо вам доведеться
відвідати наше містечко, що розкинулося узбіч шляху на Київ, то ви обов’язково
зайдіть до його парку, що одразу починається за цегляною величною спорудою, яка
називається тут золотими воротами. Схема цього речення така:
то ви обов’язково зайдіть до його парку
Якщо вам доведеться відвідати
наше містечко
що одного разу починається за
цегляною величною спорудою
що розкинулося узбіч шляху
на Київ
яку називають тут золотими
воротами
Варіант складного речення, в якому поєднується однорідна супідрядність з
послідовною підрядністю: По дорозі Сашко розповів, що на заводі шириться рух за
трудове наставництво, яке допомагає новачку швидше оволодіти фаховою
майстерністю, що створено своєрідні довідники, знайомство з якими дозволяє
іншим виробничим колективам виходити на рубежі ініціаторів.
Схема цього речення:
По дорозі Сашко розповів
що на заводі шириться рух за трудове
наставництво
що створено своєрідні
довідники
яке допомагає новачку швидше
оволодіти фаховою майстерністю
знайомство І якими дозволяє
іншим виробничим колективам
виходити на рубежі ініціаторів
540
Тема У. Синтаксис складного речення
Зустрічаються речення, які є ніби оберненим варіантом щойно розглянутого.
Наприклад: Левко згадав, як ще в школі вчитель доводив, чому журавлі літають
ключем, чому качки плавають по воді одна за одною (О. Десняк). Схема його має
такий вигляд: Левко згадав
як ще в школі вчитель доводив
чому журавлі
літають ключем
чому качки плавають
по воді одна за одною
Два останніх підрядних речення є підрядними другого ступеня, притому
однорідними, бо стосуються одного члена речення першого ступеня і пояснюють
його в одному відношенні.
На закінчення зробимо синтаксичний розбір двох речень — розв’яжемо два
приклади. Припустимо, нам потрібно розібрати речення: Молоді робітники радгоспу
йшли навчатись, бо знали, що Микола Васильович дасть той мінімум, який можна
використати безпосередньо на виробництві. Першим нашим завданням буде —
уважно прочитати це речення, помітити прості речення, які його складають. Другим
— визначити речення, яке становить ядро складного, на яке спирається вся його
будова, тобто головне речення. В нашому прикладі воно на першому місці (Молоді
робітники радгоспу йшли навчатись). Третім — осмислити порядок залежності всіх
останніх речень — підрядних — і намалювати схему. Четвертим і останнім завданням
буде — дати назву складного речення і пояснити характер залежності підрядних
речень, визначивши їх тип, вказати спосіб зв’язку між складовими реченнями. У
цьому разі відповідь буде приблизно така: Це — складнопідрядне речення з кількома
підрядними з послідовною підрядністю. Головне речення в ньому — Молоді
робітники радгоспу йшли навчатись. З ним безпосередньо зв’язується підрядне
речення причинове — бо знали; воно пояснює дієслово присудок головного речення
(йшли) і поєднується з ним за допомогою підрядного сполучника бо; це підрядне
речення першого ступеня, тому що зв’язується з головним безпосередньо. Від
підрядного речення першого ступеня залежить підрядне додаткове — що Микола
Васильович дасть той мінімум; воно стосується дієслова-присудка попереднього
речення, яке є щодо нього головним, доповнює значення останнього, поєднується з
ним за допомогою підрядного сполучника що; це підрядне другого ступеня. Від
нього залежить підрядне означальне — який можна використати безпосередньо на
виробництві; воно стосується займенникового слова головного речення той і
розкриває його зміст як означення; поєднується з ним за допомогою сполучного
слова який. Наше речення можна передати звичайною схемою:
541
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ХРЕСТОМАТІЯ
Молоді робітники радгоспу
йшли навчатись
бо знали
що Микола Васильович
дасть той мінімум
який можна використати
безпосередньо на виробництві
Розглянемо ще одне речення: У нам яті народів світу назавжди залишаться дні, коли в
Радянському Союзі стала до ладу перша в світі атомна електростанція, коли був запущений
перший у світі радянський штучний супутник Землі, коли в космос полетіла перша радянська
ракета, яка стала штучним супутником Сонця, коли перша наша людина досягла глибин
космосу, коли наша країна послала першу ракету на Місяць, коли пішов у рейс перший у світі
радянський атомний криголам. Уважно прочитавши його, ми побачимо ряд складових
речень, порядок їх у складному, визначимо головне речення — У пам’ягі народів світу
назавжди залишаться дні.
Це — складнопідрядне речення з кількома підрядними змішаного типу. У ньому
комбінується однорідна супідрядність і послідовна підряднісгь. До головного речення
приєднується шість означальних підрядних речень, пояснюючи в ньому іменник-підмет дні і
зв’язуючись із ним за допомогою підрядного сполучника коли. Третє з цих однорідних має
при собі залежне — підрядне речення означальне (яка стала штучним супутником Сонця), яке
пояснює іменник-підмег ракета і зв’язується з ним за допомогою сполучного слова яка, воно
є підрядним другого сіупеня відносно третього однорідного, яке є підрядним першого
ступеня (бо зв’язується з головним безпосередньо) і для нього — головним. Подамо схему
цього складного речення:
У пам’яті народів світу назавжди залишаться дні
Література
Кулик 1965: Кулик Б. М. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис
складного речення. — К.: Рад. школа, 1965. -Ч. 2. — 283 с.
Опубл.: Українська мова і література в школі. — 1973. -№ 5.-С. ЗО- 39. .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.