Новий довідник: Українська мова. Українська література

Творення звуків

Як твориться звук?
Звуки мови творяться мовним апа­
ратом людини, який складається з:
• органів дихання (діафрагма, леге­
ні, бронхи, дихальне горло, або
трахея);
• гортані з голосовими зв’язками;
• надставної труби, що складається з
трьох порожнин — глоткової, ро­
тової, носової;
• органів артикуляції (вимовляння):
язика, зубів, губ, піднебіння, язичка.
Упоперек гортані, майже горизон­
тально, розміщені й прикріплені до
хрящів два невеликі пучки м’язів
(голосові зв’язки). Вони еластичні,
можуть скорочуватися й розтягува­
тися, розслаблюватися й напружува­
тися. Утворюваний голосовими зв’яз­
ками простір називають голосовою
Фонетика. Графіка. Орфоепія
щілиною. Голос виникає тоді, коли
під тиском видихуваного повітря го­
лосові зв’язки періодично колива­
ються, наближаючись при цьому од­
на до одної і напружуючись.
Схема мовного апарату
З гортані струмінь повітря разом з
голосом чи шумом потрапляє в по­
рожнину глотки, а потім у ротову чи
носову порожнину. З трьох порож­
нин надставної труби найважливішу
роль у звукоутворенні відіграє ротова
порожнина, що розташована між
двома щелепами — верхньою нерухо­
мою і нижньою рухомою.
Значну роль в утворенні звуків ві­
діграє піднебіння, яке умовно поді­
ляють на три частини: передню, се­
редню і задню з язичком на кінці.
Язичок закриває або відкриває вихід
видихуваному струменю повітря в
носову порожнину й таким чином
\ бере участь у творенні носових
/ звуків. Звуки остаточно форму­
ються в надгортанних порожнинах.
Робота органів мовлення регулю­
ється мозком людини, центральною
нервовою системою.
Усі мовні органи поділяють на ак­
тивні й пасивні. До активних мовних
органів належать голосові зв’язки, зад­
ня спинка глотки, м’яке піднебіння,
язик і губи. До пасивних мовних ор­
ганів належать тверде піднебіння, яс­
на й зуби, а також носова порожнина.
Роботу мовних органів, яка не­
обхідна для утворення звука, нази­
вають артикуляцією звука.
Усі мовні звуки поділяються на го­
лосні і приголосні [38, с. 50-51].
Голосні — це звуки мови, в основі
яких лежить голос. При творенні го­
лосних на шляху видихуваного по­
вітря немає перепон.
Приголосні — це звуки мови, в ос­
нові яких лежить самий шум або шум
з більшою чи меншою домішкою го­
лосу. При творенні приголосних на
шляху видихуваного повітря мовні
органи створюють більші або менші
перепони.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.