Новий довідник: Українська мова. Українська література

Основні правила транскрипції

• Слова або речення, що транскрибу­
ються, беруться у квадратні дужки [ ].
• Усі слова — як самостійні, так і
службові — пишуться окремо й
обов’язково з наголосом, якщо в
слові є два й більше склади.
• Не вживаються великі літери та
розділові знаки. Замість розділо­
вих знаків використовують верти­
кальні риски: у середині речення
одну, у кінці — дві.
• Не використовуються зовсім букви
алфавіту: я, ю, є, ї, й, щ, ь. Апост­
роф теж не фіксується:
[м/ата], [іун’іст], [шчаста].
• Застосовуються такі додаткові
літери й розрізнювальні знаки:
[а] — значок, поставлений угорі
над буквою, позначає наголос;
[пі] — скісна рисочка, поставлена
вгорі з правого боку букви, позна­
чає м’якість приголосного:
[т’ін], [бс’ін ];
[лі’] — цей знак (апостроф) ставить­
ся вгорі з правого боку букви для
позначення пом’якшеної вимови
твердих приголосних:
[оп’івноч’і], [т’м’ани і ];
[н:] — двокрапка з правого боку
букви позначає довготу приголос­
ного звука:
[знан:а], [тін:у];
[дж] > [дз] — для позначення зли­
тих звуків (африкат) використову­
ються дві літери, що з’єднані вгорі
дужкою («дашком»):
\божола\, [ґедз];
[ ] ] — літера і передає середньо­
язиковий звук [у ], уживаний тіль­
ки перед голосними:
Ціжак], []аблуко], [мо]е], [дба}еш],
[зна)ут\,
[еи], [ие], [оу] — для позначення
нечіткого голосного звука (ненаго-
лошений склад) вгорі справа від ос­
38
Фонетика. Графіка. Орфоепія
новної букви пишеться маленька
літерка, що вказує звук, до якого
наближається основний звук у
слабкій (ненаголошеній) позиції:
[зеирнд ], [жиет’:а], [зоузула];
[*/]> [‘Ј] — Для позначення нескла-
дотворчих приголосних [в], [у] ста­
виться дужечка над літерами:
[day], [даіте], але [давати]; [гаі],
але [га]ок];
[/] — вертикальна риска на місці
розділових знаків у реченні;
[//] — дві вертикальні риски в кінці
речення.
Примітка. У шкільній практиці застосо­
вується спрощена фонетична транскрип­
ція, яка близька до орфографічного запису.
Існує ще деталізована (фонологічна) тран­
скрипція, яку використовують учені-лінг-
вісти для записів у діалектологічних експе­
диціях, спеціальних наукових працях тощо.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.